لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی آریان فولاد

نبشی آریان فولاد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 100*100 ضخامت 10 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
17,130

تا
20,024,800
1403/3/24
نبشی 100*100 ضخامت 10 آریان فولاد 12 متریکیلوگرم27,9001403/3/22
نبشی 120*120 ضخامت 12 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
24,950

تا
20,024,800
1403/3/24
نبشی 120*120 ضخامت 12 آریان فولاد 12 متریکیلوگرماز
24,700

تا
28,300
1403/3/23
نبشی 140*140 ضخامت 14 آریان فولاد 12 متریکیلوگرم45,9301403/3/23
نبشی 80*80 ضخامت 8 آریان فولاد 12 متریکیلوگرم26,8001403/3/22
نبشی 150*150 ضخامت 15 آریان فولاد 12 متریکیلوگرماز
44,900

تا
51,000
1403/3/23
نبشی 160*160 ضخامت 16 آریان فولاد 12 متریکیلوگرم49,0101403/3/23
نبشی 40*40 ضخامت 3 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
25,160

تا
20,025,000
1403/3/24
نبشی 40*40 ضخامت 4 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
23,980

تا
20,024,240
1403/3/24
نبشی 50*50 ضخامت 5 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
23,600

تا
20,024,150
1403/3/24
نبشی 50*50 ضخامت 4 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
23,900

تا
20,024,150
1403/3/24
نبشی 50*50 ضخامت 3 آریان فولاد 6 متریکیلوگرم26,5001403/3/23
نبشی 60*60 ضخامت 4 آریان فولاد 6 متریکیلوگرم25,5001403/3/23
نبشی 60*60 ضخامت 6 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
24,300

تا
20,024,150
1403/3/24
نبشی 60*60 ضخامت 5 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
23,600

تا
20,024,150
1403/3/24
نبشی 80*80 ضخامت 8 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
24,300

تا
20,024,150
1403/3/24
نبشی 70*70 ضخامت 7 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
25,000

تا
20,024,880
1403/3/24
نبشی 70*70 ضخامت 5 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,300
1403/3/23