فیلتر ها

قیمت ورق استیل

ورق استیل 304

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 0.6304رول1000کیلوگرم1,700,0001402/9/12
ضخامت 0.9304رول1000کیلوگرم1,680,0001402/9/12
ضخامت 0.8304رول1000کیلوگرم1,680,0001402/9/12
ضخامت 1.25304رول1000کیلوگرم1,635,2001402/9/12
ضخامت 4304رول1000کیلوگرم1,673,0001402/9/12
ضخامت 2304رول1000کیلوگرم1,632,7001402/9/12
ضخامت 5304رول1000کیلوگرم1,675,0001402/9/12
ضخامت 0.7304رول1000کیلوگرم1,680,0001402/9/12
ضخامت 1304رول1000کیلوگرم1,680,0001402/9/12
ضخامت 3304رول1000کیلوگرم1,643,7001402/9/12
ضخامت 1.5304رول1000کیلوگرماز
1,635,200
تا
1,650,000
1402/9/12
ضخامت 2.5304رول1000کیلوگرم1,705,7001402/9/12
ضخامت 8304رول1000کیلوگرم1,685,0001402/9/12
ضخامت 0.5304رول1000کیلوگرم1,700,0001402/9/12
ضخامت 6304رول1000کیلوگرم1,684,1001402/9/12
ضخامت 0.5304رول1250کیلوگرم1,700,0001402/9/12
ضخامت 2.5304رول1250کیلوگرم1,705,0001402/9/12
ضخامت 1.25304رول1250کیلوگرم1,632,3001402/9/12
ضخامت 1304رول1250کیلوگرم1,655,2001402/9/12
ضخامت 4304رول1250کیلوگرم1,693,0001402/9/12
ضخامت 10304رول1250کیلوگرم1,719,4001402/9/12
ضخامت 1.5304رول1250کیلوگرم1,635,2001402/9/12
ضخامت 0.8304رول1250کیلوگرم1,680,0001402/9/12
ضخامت 3304رول1250کیلوگرم1,655,2001402/9/12
ضخامت 6304رول1250کیلوگرم1,684,1001402/9/12
ضخامت 0.7304رول1250کیلوگرم1,680,0001402/9/12
ضخامت 2304رول1250کیلوگرم1,684,1001402/9/12
ضخامت 5304رول1250کیلوگرم1,682,0001402/9/12
ضخامت 8304رول1250کیلوگرم1,715,0001402/9/12
ضخامت 0.9304رول1250کیلوگرم1,680,0001402/9/12
ضخامت 0.6304رول1250کیلوگرم1,680,0001402/9/12
ضخامت 8304رول1500کیلوگرم1,645,0001402/9/12
ضخامت 1304رول1500کیلوگرم1,665,2001402/9/12
ضخامت 3304رول1500کیلوگرم1,593,8001402/9/12
ضخامت 5304رول1500کیلوگرم1,622,0001402/9/12
ضخامت 4304رول1500کیلوگرم1,693,0001402/9/12
ضخامت 12304رول1500کیلوگرم1,800,0001402/9/12
ضخامت 10304رول1500کیلوگرم1,800,0001402/9/12
ضخامت 6304رول1500کیلوگرم1,622,0001402/9/12
ضخامت 2304شیت1500کیلوگرم1,645,3001402/9/12

ورق استیل 316

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 3316رول1000کیلوگرماز
2,580,000
تا
2,685,600
1402/9/12
ضخامت 2316رول1000کیلوگرم2,580,0001402/9/12
ضخامت 1316رول1000کیلوگرم2,662,4001402/9/12
ضخامت 0.9316رول1000کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 0.7316رول1000کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 10316رول1000کیلوگرم3,009,1001402/9/12
ضخامت 0.5316رول1000کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 1.5316رول1000کیلوگرم2,662,4001402/9/12
ضخامت 6316رول1000کیلوگرم2,680,0001402/9/12
ضخامت 0.6316رول1000کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 1.25316رول1000کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 4316رول1000کیلوگرم2,637,8001402/9/6
ضخامت 0.8316رول1000کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 2.5316رول1000کیلوگرماز
2,580,000
تا
2,705,000
1402/9/12
ضخامت 0.7316رول1250کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 2.5316رول1250کیلوگرم2,580,0001402/9/12
ضخامت 0.8316رول1250کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 0.5316رول1250کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 1.25316رول1250کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 6316رول1250کیلوگرم2,680,0001402/9/12
ضخامت 1.5316رول1250کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 2316رول1250کیلوگرماز
2,580,000
تا
2,705,000
1402/9/12
ضخامت 5316رول1250کیلوگرم2,680,0001402/9/12
ضخامت 1316رول1250کیلوگرم2,662,4001402/9/12
ضخامت 0.6316رول1250کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 0.9316رول1250کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 5316رول1500کیلوگرم2,681,0001402/9/12
ضخامت 10316رول1500کیلوگرماز
2,650,000
تا
2,907,000
1402/9/12
ضخامت 1316رول1500کیلوگرم2,462,4001402/9/12
ضخامت 4316رول1500کیلوگرم2,580,0001402/9/12
ضخامت 3316رول1500کیلوگرم2,652,0001402/9/12
ضخامت 8316رول1500کیلوگرم2,650,0001402/9/12
ضخامت 1.5316رول1500کیلوگرم2,600,0001402/9/12
ضخامت 12316رول1500کیلوگرماز
2,650,000
تا
2,957,600
1402/9/12
ضخامت 6316رول1500کیلوگرم2,681,0001402/9/12

ورق استیل 304L

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 6304Lرول1000کیلوگرم1,684,0001402/9/12
ضخامت 8304Lرول1000کیلوگرم1,685,0001402/9/12
ضخامت 5304Lرول1000کیلوگرم1,675,0001402/9/12
ضخامت 0.4304Lرول1000کیلوگرم1,656,0001402/9/12
ضخامت 0.3304Lرول1000کیلوگرم1,866,0001402/9/12
ضخامت 1304Lرول1000کیلوگرم1,653,2001402/9/12
ضخامت 2.5304Lرول1000کیلوگرم1,705,7001402/9/12
ضخامت 3304Lرول1000کیلوگرم1,643,7001402/9/12
ضخامت 2304Lرول1000کیلوگرم1,632,7001402/9/12
ضخامت 0.6304Lرول1000کیلوگرم1,656,6001402/9/12
ضخامت 0.5304Lرول1000کیلوگرم1,656,4001402/9/12
ضخامت 1.25304Lرول1000کیلوگرم1,635,2001402/9/12
ضخامت 0.8304Lرول1000کیلوگرم1,656,6001402/9/12
ضخامت 4304Lرول1000کیلوگرم1,673,0001402/9/12
ضخامت 0.7304Lشیت1220*2440کیلوگرم1,656,6001402/9/12
ضخامت 0.3304Lشیت1250کیلوگرم1,866,0001402/9/12
ضخامت 4304Lرول1250کیلوگرم1,693,0001402/9/12
ضخامت 6304Lرول1250کیلوگرم1,684,0001402/9/12
ضخامت 2304Lرول1250کیلوگرم1,684,1001402/9/12
ضخامت 0.8304Lرول1250کیلوگرم1,656,6001402/9/12
ضخامت 0.7304Lرول1250کیلوگرم1,656,6001402/9/12
ضخامت 2.5304Lرول1250کیلوگرم1,705,0001402/9/12
ضخامت 3304Lرول1250کیلوگرم1,655,2001402/9/12
ضخامت 0.5304Lرول1250کیلوگرم1,656,4001402/9/12
ضخامت 8304Lرول1250کیلوگرم1,715,0001402/9/12
ضخامت 1.25304Lرول1250کیلوگرم1,632,3001402/9/12
ضخامت 0.4304Lرول1250کیلوگرم1,656,0001402/9/12
ضخامت 5304Lرول1250کیلوگرم1,682,0001402/9/12
ضخامت 0.6304Lرول1250کیلوگرم1,656,6001402/9/12
ضخامت 4304Lرول1500کیلوگرم1,693,0001402/9/12
ضخامت 5304Lرول1500کیلوگرم1,622,0001402/9/12
ضخامت 6304Lرول1500کیلوگرماز
1,622,000
تا
1,625,000
1402/9/12
ضخامت 2304Lرول1500کیلوگرم1,644,7001402/9/12
ضخامت 2.5304Lرول1500کیلوگرم1,725,7001402/9/12
ضخامت 8304Lرول1500کیلوگرماز
1,645,000
تا
1,675,000
1402/9/12
ضخامت 20304Lرول1500کیلوگرم1,775,4001402/9/12
ضخامت 20304Lرول2000کیلوگرم1,924,7001402/9/12

ورق استیل 316L

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 10316Lرول1000کیلوگرم3,009,0001402/9/12
ضخامت 1316Lرول1000کیلوگرم2,662,4001402/9/12
ضخامت 1.5316Lرول1000کیلوگرم2,662,4001402/9/12
ضخامت 1316Lرول1250کیلوگرم2,662,4001402/9/12
ضخامت 1316Lرول1500کیلوگرم2,462,4001402/9/12

ورق استیل 430

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 0.6430رول1000کیلوگرم1,009,2001402/9/12
ضخامت 2430رول1000کیلوگرم1,051,2001402/9/12
ضخامت 0.8430رول1000کیلوگرم1,050,0001402/9/12
ضخامت 0.5430رول1000کیلوگرماز
1,050,600
تا
1,080,000
1402/9/12
ضخامت 12430رول1000کیلوگرم1,061,0001402/9/12
ضخامت 2.5430رول1000کیلوگرم1,030,1001402/9/12
ضخامت 15430رول1000کیلوگرم1,061,1001402/9/8
ضخامت 1.25430رول1000کیلوگرم1,030,1001402/9/12
ضخامت 0.3430رول1000کیلوگرم1,009,6001402/9/12
ضخامت 0.9430رول1000کیلوگرم1,050,0001402/9/12
ضخامت 1430رول1000کیلوگرم1,009,2001402/9/12
ضخامت 3430رول1000کیلوگرم1,091,2001402/9/12
ضخامت 0.7430رول1000کیلوگرم1,009,2001402/9/12
ضخامت 1.5430رول1000کیلوگرم1,030,1001402/9/12
ضخامت 1.2430رول1000کیلوگرم1,061,0001402/9/12
ضخامت 4430رول1000کیلوگرم1,091,2001402/9/12
ضخامت 0.4430رول1000کیلوگرم1,039,6001402/9/12
ضخامت 0.7430شیت1220*2440کیلوگرم1,009,2001402/9/12
ضخامت 1.25430شیت1220*2440کیلوگرم1,061,0001402/9/12
ضخامت 0.6430شیت1220*2440کیلوگرم1,050,2001402/9/8
ضخامت 4430رول1250کیلوگرم1,030,1001402/9/12
ضخامت 2.5430رول1250کیلوگرم1,030,1001402/9/12
ضخامت 2430رول1250کیلوگرم1,051,2001402/9/12
ضخامت 0.5430رول1250کیلوگرم1,080,0001402/9/12
ضخامت 0.6430رول1250کیلوگرماز
1,050,200
تا
1,080,000
1402/9/12
ضخامت 1.25430رول1250کیلوگرم1,030,1001402/9/12
ضخامت 0.4430رول1250کیلوگرم1,080,0001402/9/12
ضخامت 0.9430رول1250کیلوگرم1,050,0001402/9/12
ضخامت 12430رول1250کیلوگرم1,061,0001402/9/12
ضخامت 0.8430رول1250کیلوگرماز
1,050,000
تا
1,050,200
1402/9/12
ضخامت 0.7430رول1250کیلوگرم1,009,2001402/9/12
ضخامت 0.3430رول1250کیلوگرم1,050,6001402/9/12
ضخامت 3430رول1250کیلوگرم1,030,1001402/9/12
ضخامت 15430رول1250کیلوگرم1,061,0001402/9/12
ضخامت 1430رول1250کیلوگرماز
1,050,000
تا
1,060,200
1402/9/12
ضخامت 1.5430رول1250کیلوگرم1,030,1001402/9/12
ضخامت 2430رول1500کیلوگرم1,051,2001402/9/12
ضخامت 3430رول1500کیلوگرم1,091,2001402/9/12
ضخامت 2.5430رول1500کیلوگرم1,051,2001402/9/12
ضخامت 12430رول1500کیلوگرم1,091,2001402/9/12
ضخامت 10430رول1500کیلوگرم1,091,2001402/9/12
ضخامت 8430رول1500کیلوگرم1,091,2001402/9/12

ورق استیل 309

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 2.5309رول1000کیلوگرم3,600,1001402/9/12
ضخامت 3309رول1000کیلوگرم4,037,5001402/9/12
ضخامت 2309رول1000کیلوگرم4,061,1001402/9/12
ضخامت 1309رول1000کیلوگرم3,913,1001402/9/11
ضخامت 2.5309رول1250کیلوگرم3,600,1001402/9/12
ضخامت 2309رول1250کیلوگرم4,058,2001402/9/12
ضخامت 3309رول1250کیلوگرم3,600,1001402/9/12
ضخامت 2.5309رول1500کیلوگرم3,600,1001402/9/12
ضخامت 3309رول1500کیلوگرم4,046,9001402/9/12
ضخامت 12309رول1500کیلوگرم4,360,1001402/9/12
ضخامت 10309رول1500کیلوگرم4,362,7001402/9/12
ضخامت 6309رول1500کیلوگرم4,361,9001402/9/12
ضخامت 2309رول1500کیلوگرم4,360,1001402/9/12
ضخامت 30309رول1500کیلوگرم4,360,1001402/9/12

ورق استیل 310

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 1310رول1000کیلوگرم4,894,1001402/9/11
ضخامت 25310رول1000کیلوگرم6,247,9001402/9/12
ضخامت 4310رول1000کیلوگرم6,105,3001402/9/12
ضخامت 6310رول1000کیلوگرم6,162,0001402/9/12
ضخامت 2310رول1000کیلوگرم6,114,9001402/9/12
ضخامت 2.5310رول1000کیلوگرم5,800,0001402/9/12
ضخامت 3310رول1000کیلوگرم6,115,1001402/9/12
ضخامت 5310رول1000کیلوگرم6,106,4001402/9/12
ضخامت 3310رول1250کیلوگرم5,800,0001402/9/12
ضخامت 2.5310رول1250کیلوگرم5,800,0001402/9/12
ضخامت 2310رول1250کیلوگرم5,800,0001402/9/12
ضخامت 20310رول1500کیلوگرم6,250,1001402/9/12
ضخامت 6310رول1500کیلوگرم6,115,1001402/9/12
ضخامت 10310رول1500کیلوگرم6,116,2001402/9/12
ضخامت 2.5310رول1500کیلوگرم5,800,0001402/9/12
ضخامت 4310رول1500کیلوگرم6,126,0001402/9/12
ضخامت 15310رول1500کیلوگرم6,251,2001402/9/12
ضخامت 30310رول1500کیلوگرم6,250,1001402/9/12
ضخامت 3310رول1500کیلوگرم6,121,7001402/9/12
ضخامت 50310رول1500کیلوگرم6,250,1001402/9/12
ضخامت 2310رول1500کیلوگرم6,119,3001402/9/12

ورق استیل 321

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 3321رول1000کیلوگرم2,553,0001402/9/12
ضخامت 5321رول1000کیلوگرم2,553,0001402/9/12
ضخامت 1.5321رول1250کیلوگرم2,553,0001402/9/12
ضخامت 0.35321رول1500کیلوگرم2,452,5001402/9/11
ضخامت 6321رول1500کیلوگرم2,553,0001402/9/12
ضخامت 12321رول1500کیلوگرم2,601,0001402/9/12
ضخامت 8321رول1500کیلوگرم2,553,0001402/9/12
ضخامت 10321رول1500کیلوگرم2,601,0001402/9/12

ورق استیل 1/4841

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 31/4841رول1000کیلوگرماز
3,907,000
تا
4,944,400
1402/9/12
ضخامت 21/4841رول1000کیلوگرماز
3,918,000
تا
4,944,400
1402/9/12
ضخامت 41/4841رول1000کیلوگرم4,944,4001402/9/12
ضخامت 61/4841رول1000کیلوگرم4,944,4001402/9/12
ضخامت 11/4841رول1000کیلوگرم4,944,4001402/9/12
ضخامت 51/4841رول1000کیلوگرم4,944,4001402/9/12
ضخامت 31/4841رول1250کیلوگرم4,944,4001402/9/12
ضخامت 21/4841رول1250کیلوگرماز
3,968,000
تا
4,944,400
1402/9/12
ضخامت 11/4841رول1250کیلوگرم4,944,4001402/9/12
ضخامت 121/4841رول1250کیلوگرم5,046,0001402/9/12
ضخامت 101/4841رول1250کیلوگرم5,046,0001402/9/12
ضخامت 21/4841رول1500کیلوگرماز
3,968,000
تا
4,944,400
1402/9/12
ضخامت 0.61/4841رول1500کیلوگرم4,944,4001402/9/12
ضخامت 61/4841رول1500کیلوگرماز
3,907,000
تا
4,944,400
1402/9/12
ضخامت 51/4841رول1500کیلوگرم4,944,4001402/9/12
ضخامت 101/4841رول1500کیلوگرماز
4,019,000
تا
5,046,000
1402/9/12
ضخامت 41/4841رول1500کیلوگرم4,944,4001402/9/12
ضخامت 151/4841رول1500کیلوگرم5,046,0001402/9/12
ضخامت 81/4841رول1500کیلوگرماز
2,685,000
تا
4,944,400
1402/9/12
ضخامت 31/4841رول1500کیلوگرماز
3,907,000
تا
5,045,200
1402/9/12
ضخامت 201/4841رول1500کیلوگرم5,045,2001402/9/12
ضخامت 121/4841رول1500کیلوگرماز
4,081,000
تا
5,046,000
1402/9/12
ضخامت 0.51/4841رول1500کیلوگرم4,944,4001402/9/12
ضخامت 0.31/4841رول1500کیلوگرم4,944,4001402/9/12

قیمت ورق استیل، در آلیاژ، ضخامت و سایزهای مختلف، متفاوت است؛ در حال حاضر قیمت ورق استیل شیت و رول 97000 تا 276000 است. ورق استیل یا استنسیل استیل یکی از آلیاژهای پرکاربرد در صنایع مختلف است که با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود توانسته به یکی از محصولات محبوب و پرفروش بازار فولاد تبدیل شود. به همین دلیل، نوسانات نمودار قیمت ورق استیل برای بسیاری از صنعتگران اهمیت بالایی دارد. در ادامه ضمن بررسی آخرین وضعیت بازار استنسیل استیل، به بررسی مهم‌ترین نکات خرید آن می‌پردازیم.

طبق نظر متخصصین گرفت:

“ورق استیل به عنوان مصارف صنعتی کاربرد بسیار زیادی دارد و معمولاً از آن برای ساخت انواع استراکچر‌ها، مخازن و دیگر لوازم صنعتی استفاده می‌کنند. این ورق‌ها مقاومت بالا و میزان آسیب‌پذیری بسیار کمتری نسبت به دیگر فلزات دارند و به همین دلیل در ساخت قطعات صنعتی بسیار کاربردی هستند. از کاربرد‌های اصلی ورق‌های استیل مصارف تزیینی است. این ورق‌ها به صورت طرح دار در دکوراسیون داخلی منازل به شکل نمادین و کاربردی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ورق‌ها در ضخامت‌های 0.3 تا 50 میلی‌متر تولید می شوند؛ درنتیجه در هنگام خرید ورق استیل حتماً به تطابق ضخامت با نیاز خود توجه داشته باشید.”

مشخصات ورق استیل

ورق‌های استیل به دو شکل رول و شیت به بازار عرضه می‌شوند. ورق استیل شیت فابریک عمدتاً دارای ابعاد 100*200 سانتی‌متر، 122*244 سانتی‌متر و 125*250 سانتی‌متر هستند. ورق‌های رول نیز با عرض 100، 125 و 125 سانتی‌متر و ضخامت‌های مختلف تولید شده و در بنگاه‌ها با ابعاد موردنظر خریدار برش می‌خورند. در میان ضخامت‌های مختلف، ورق استیل 2 میل و 1 میل به دلیل انعطاف‌پذیری و فرم پذیری بالاتر جزو گزینه‌های پرفروش به‌حساب می‌آیند. یکی از استنسیل استیل با برخورداری از 10.5 درصد کروم به قابلیت ضدزنگ بسیار مطلوبی رسیده است. پرفروش‌ترین آلیاژهای استیل شامل ورق‌های 304، 309، 310، 316، 321 و 430 هستند.

قیمت ورق استیل در بازار

قیمت رول استیل بر اساس وزن آن تعیین می‌شود. بنابراین، در هنگام خرید لازم است ابتدا ابعاد و ضخامت رول تعیین شود. بااین‌حال، قیمت دو نوع ورق متفاوت با ابعاد و ضخامت مشابه، یکسان نخواهد بود. زیرا نرخ آنلاین هر یک از آن‌ها با توجه به هزینه‌های تولید و میزان تقاضا در بازار نسبت به ورق‌های دیگر متفاوت است.

آخرین قیمت استیل کیلویی

قیمت هر کیلو استیل با توجه به هزینه‌های تولید تعیین می‌شود؛ اما نوسانات نمودار آن تحت تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، دلار، بهای جهانی سنگ‌آهن و شمش فولاد، میزان عرضه و تقاضای جهانی بازار فولاد و... است. بررسی بازار فولاد طی سه ماه گذشته نشان‌دهنده ادامه یافتن رکود بازار جهانی فولاد و بی‌نتیجه ماندن تلاش بازارهای بزرگی مانند چین است. به همین دلیل، بسیاری از محصولات فولادی مانند ورق‌های استیل همچنان با حداقل قیمت خود به فروش می‌رسند.

قیمت ورق استیل بگیر و نگیر

نرخ نیکل یکی از عوامل مؤثر بر قیمت استیل بگیر و نگیر که در سال‌های اخیر تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته است. زیرا روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نیکل در جهان است و دوسوم نیکل موجود در دنیا به این کشور تعلق دارد. بسته به آلیاژ و ضخامت ورق، قیمت آن نیز متفاوت خواهد بود. با توجه به اینکه ورق‌های استیل موجود در بازار ایران اغلب از چین، هند، کره و تایوان وارد می‌شوند، نرخ ارز و دلار نیز اهمیت بالایی در نمودار این نوع ورق دارد.

قیمت روز ورق استیل: آخرین تحولات بازار

«استیل کیلویی چنده؟» سؤالی است که در این شرایط نوسانی بازار فولاد ذهن بسیاری از صنعتگران و تحلیلگران را روزانه به خود مشغول می‌کند. ازاین‌رو، استفاده از یک مرجع معتبر و به‌روز برای استعلام نرخ زنده اهمیت بالایی خواهد داشت. بررسی نمودار قیمت ورق‌های استیل در فروشگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که روند کلی بازار طی سه ماه گذشته منفی بوده و بازار در تلاش برای حفظ ارزش ورق‌ها و جلوگیری از افت شدید آن است.

علت تفاوت قیمت ورق استیل براق و مات

تفاوت اساسی میان ورق‌های براق و مات، میزان پرداخت آن‌ها است که موجب آینه‌ای شدن سطح استیل براق و کدر و تیره ماندن ورق مات می‌شود. به‌این‌ترتیب، قیمت ورق استیل براق به دلیل پرداخت بیشتر، زیبایی ظاهری و تقاضای بیشتر بازار برای آن همواره نسبت به ورق مات گران‌تر است.

ورق استیل نازک بخریم یا ضخیم؟

در هنگام خرید، پیش از توجه به قیمت ورق استیل یک میل لازم است به قابلیت‌ها و تناسب ویژگی‌های آن با کاربرد موردنظرتان توجه داشته باشید. ورق‌های نازک مانند ورق 1 میل عمدتاً برای کاربردهایی استفاده می‌شوند که به شکل‌پذیری بالا در عین مقاومت در برابر خوردگی نیاز دارند. این در حالی است که ورق‌های استیل ضخیم با ضخامت بیش از 20 میلی‌متر انعطاف‌پذیری و شکل‌پذیری بسیار پایین‌تری دارند؛ اما برای کاربردهای صنعتی مناسب‌تر هستند و می‌توانند مقاومت بسیار بالایی در برابر مواد اسیدی، شیمیایی و خورنده ایجاد کنند.

بررسی آلیاژهای پرفروش ورق استیل

یکی از پرفروش‌ترین آلیاژهای استیل، ورق ضدزنگ است که مقاومت بسیار بالایی در برابر رطوبت و زنگ‌زدگی ایجاد می‌کند و دوام بالاتری دارد. قیمت استیل ضدزنگ نسبت به انواع معمولی بیشتر است؛ زیرا در تولید این آلیاژ از آلومینیوم و مس استفاده شده است که هزینه‌های تولید آن را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. یکی دیگر از ورق‌های استیل پرفروش، ورق خش‌دار است. این ورق در ساخت انواع لوازم آشپزخانه مانند سینک کاربرد بالایی دارد و در ساخت آن از آلیاژهای 430 و 304 استفاده می‌شود. قیمت ورق استیل خش‌دار بسته به ضخامت ورق و درصد نیکل و کروم به‌کاررفته در آلیاژ متفاوت خواهد بود.

نمودار قیمت ورق استیل

تحلیل نمودار قیمت ورق استنلس استیل به روش تکنیکال یکی از راهکارهای رایج برای پیش‌بینی بازار است که تقریباً همه تحلیلگران بازار فولاد از آن بهره می‌گیرند. طبق بررسی‌های اخیر، نمودار ورق استیل طی سه ماه گذشته به‌طورکلی نزولی بوده است؛ اما طی هفته‌های اخیر شاهد مقاومت بازار و ثابت ماندن نرخ بسیاری از سایزها و آلیاژها بوده‌ایم.

 

در این تصویر نوسانات قیمت ورق استیل 304، با ضخامت 0.6 و ابعاد 1000 را مشاهده می کنید.
در این تصویر نوسانات قیمت ورق استیل 304، با ضخامت 0.6 و ابعاد 1000 را مشاهده می کنید.

 

راهنمایی برای خرید ورق استیل با مناسب‌ترین قیمت

یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که در فرایند خرید  باید از خود بپرسید، این است که ورق استیل از کجا بخرم. خرید از یک فروشگاه معتبر می‌تواند اصالت و کیفیت محصول را تضمین کند و امکان خرید با مناسب‌ترین قیمت را برای شما فراهم کند. همچنین با خرید از یک فروشگاه آنلاین می‌توانید مدت‌زمان تصمیم‌گیری و خرید خود را به حداقل برسانید. خرید حضوری معمولاً برای خرید ورق‌ها در حجم پایین توصیه می‌شود. زیرا در این روش امکان خرید از نزدیک‌ترین بنگاه یا فروشگاه و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل فراهم می‌شود. یکی از خدمات مهم فروشگاه‌ها به سازمان‌ها و شرکت‌ها، ارائه فاکتور رسمی است. این فاکتور پس از تسویه کامل صادر می‌شود.

 

ورق استیل به صورت شیت و رول از بازار، کارخانه و سایت های آنلاین قابل خریداری است.
ورق استیل به صورت شیت و رول از بازار، کارخانه و سایت های آنلاین قابل خریداری است.

 

خرید ورق استیل به‌طور مستقیم از کارخانه

یکی از روش‌های خرید مقرون‌به‌صرفه، خرید بدون واسطه از درب کارخانه است. با کلیک بر روی لینک می‌توانید لیست کارخانه ‌های فولادی و محصولات آن‌ها را مشاهده کرده و نرخ آنلاین ورق استیل را مشاهده کنید. در این روش کافی است با واحد فروش یا دفتر مرکزی شرکت موردنظرتان تماس گرفته و سفارش خود را ثبت کنید. توجه داشته باشید که بسیاری از کارخانه‌ها محصولات خود را تنها از طریق تأمین‌کنندگان اصلی و فروشگاه‌های بزرگ عرضه می‌کنند و امکان خرید مستقیم از آن‌ها برای خریداران وجود ندارد.

با گرفت، قیمت ورق استیل فروشندگان مختلف را به‌صورت آنلاین استعلام بگیرید

برای استعلام قیمت ورق استیل نسوز در فروشگاه‌های مختلف کافی است به سایت «گرفت» مراجعه کرده و مشخصات ورق موردنظرتان را وارد کنید. به‌این‌ترتیب، می‌توانید نرخ زنده ورق استیل در فروشگاه‌های معتبر را به‌صورت هم‌زمان در یک صفحه مشاهده کرده و به‌آسانی مقایسه کنید. با توجه به اینکه قیمت‌ها در گرفت همیشه به‌روز هستند، شما می‌توانید آخرین نرخ بازار را مشاهده کرده و برآورد هزینه را با بهره‌گیری از جدیدترین اطلاعات بازار انجام دهید.

سوالات متداول

1- چگونه می‌ توانم فاکتور رسمی برای سفارش ورق استیل دریافت کنم؟
پس از ثبت سفارش، فاکتور رسمی همراه با جزئیات کامل سفارش به شما ارائه می‌شود.

2-آیا امکان بازگشت و تعویض ورق‌ های استیل وجود دارد؟

بله، تامین کنندگان مختلف این امکان را دارند؛ اگر ورق استیل خریداری شده با مشکل کیفیتی یا مشخصات نامطابق دریافت شود، امکان بازگشت و تعویض دارید.

... بیشتر
به‌روزرسانی لحظه‌ای قیمت‌ها
مقایسه قیمت‌ها
ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان
پشتیبانی آنلاین و تلفنی
امکان ارائه فاکتور رسمی

گرفت، پلی میان تامین‌کنندگان و خریداران

گرفت؛ به‌روزترین مرجع استعلام قیمت آهن آلات و کالاهای فولادی است که با مقایسه نرخ محصولات ارائه شده، توسط تامین کنندگان مختلف بازار، کمک می‌کند بتوانید بدون هدر رفت زمان، خریدی مطمئن و آسوده و با بهترین قیمت را تجربه کنید.

image