فیلتر ها

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 21000رولکیلوگرم436,0001402/9/12
ضخامت 0.61000رولکیلوگرم455,6001402/9/12
ضخامت 0.81000رولکیلوگرماز
393,000
تا
500,300
1402/9/10
ضخامت 1.251000رولکیلوگرم427,3001402/9/12
ضخامت 31000رولکیلوگرم477,0001402/9/12
ضخامت 2.51000رولکیلوگرم470,9001402/9/12
ضخامت 0.91000رولکیلوگرم424,0001402/9/12
ضخامت 0.481000رولکیلوگرم459,0001402/9/12
ضخامت 0.51000رولکیلوگرم484,0001402/9/12
ضخامت 1.51000رولکیلوگرم437,1001402/9/12
ضخامت 0.71000رولکیلوگرم440,4001402/9/12
ضخامت 11000رولکیلوگرم424,0001402/9/12
ضخامت 0.41000رولکیلوگرم527,6001402/9/12
ضخامت 0.41250رولکیلوگرم522,1001402/9/12
ضخامت 2.51250رولکیلوگرم472,0001402/9/12
ضخامت 1.51250رولکیلوگرم428,4001402/9/12
ضخامت 0.51250رولکیلوگرم486,1001402/9/12
ضخامت 0.81250رولکیلوگرم424,0001402/9/12
ضخامت 0.91250رولکیلوگرم424,0001402/9/12
ضخامت 0.481250رولکیلوگرم457,0001402/9/12
ضخامت 31250رولکیلوگرم477,0001402/9/12
ضخامت 21250رولکیلوگرم439,3001402/9/12
ضخامت 0.61250رولکیلوگرم465,4001402/9/12
ضخامت 11250رولکیلوگرم429,5001402/9/12
ضخامت 0.71250رولکیلوگرم433,8001402/9/12
ضخامت 1.251250رولکیلوگرم425,1001402/9/12

ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 0.71000رولکیلوگرماز
407,000
تا
414,000
1402/9/12
ضخامت 1.51000رولکیلوگرماز
400,000
تا
402,000
1402/9/12
ضخامت 0.81000رولکیلوگرماز
394,000
تا
502,500
1402/9/12
ضخامت 0.91000رولکیلوگرم394,0001402/9/12
ضخامت 11000رولکیلوگرم394,0001402/9/12
ضخامت 0.61000رولکیلوگرماز
422,000
تا
424,000
1402/9/12
ضخامت 0.41000رولکیلوگرم484,0001402/9/12
ضخامت 0.51000رولکیلوگرماز
442,000
تا
452,000
1402/9/12
ضخامت 21000رولکیلوگرماز
399,000
تا
402,000
1402/9/12
ضخامت 1.251000رولکیلوگرماز
394,000
تا
396,000
1402/9/12
ضخامت 1.251250رولکیلوگرماز
394,000
تا
396,000
1402/9/12
ضخامت 0.81250رولکیلوگرم429,5001402/9/12
ضخامت 21250رولکیلوگرم402,0001402/9/12
ضخامت 1.51250رولکیلوگرماز
397,000
تا
402,000
1402/9/12
ضخامت 0.91250رولکیلوگرم394,0001402/9/12
ضخامت 0.41250رولکیلوگرم478,9001402/9/12
ضخامت 0.51250رولکیلوگرماز
445,000
تا
533,000
1402/9/12
ضخامت 0.71250رولکیلوگرماز
403,000
تا
409,000
1402/9/12
ضخامت 0.61250رولکیلوگرماز
424,000
تا
425,000
1402/9/12
ضخامت 11250رولکیلوگرماز
394,000
تا
398,000
1402/9/12

ورق گالوانیزه تاراز چهار محال بختیاری

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 1.251000رولکیلوگرم399,0001402/9/12
ضخامت 1.51000رولکیلوگرم437,1001402/9/12
ضخامت 0.71000رولکیلوگرم445,8001402/9/12
ضخامت 21000رولکیلوگرم441,5001402/9/12
ضخامت 0.91000رولکیلوگرم429,5001402/9/12
ضخامت 1.21000رولکیلوگرم396,0001402/9/12
ضخامت 0.51000رولکیلوگرم489,4001402/9/12
ضخامت 0.61000رولکیلوگرم461,1001402/9/12
ضخامت 0.41000رولکیلوگرم533,0001402/9/12
ضخامت 11000رولکیلوگرم429,5001402/9/12
ضخامت 0.81000رولکیلوگرم429,5001402/9/12
ضخامت 0.61250رولکیلوگرم470,9001402/9/12
ضخامت 0.81250رولکیلوگرم429,5001402/9/12
ضخامت 1.21250رولکیلوگرم396,0001402/9/12
ضخامت 1.51250رولکیلوگرم433,8001402/9/12
ضخامت 0.51250رولکیلوگرم491,6001402/9/12
ضخامت 1.251250رولکیلوگرم399,0001402/9/12
ضخامت 21250رولکیلوگرم444,7001402/9/12
ضخامت 0.71250رولکیلوگرم439,3001402/9/12
ضخامت 0.91250رولکیلوگرماز
394,000
تا
399,000
1402/9/10
ضخامت 11250رولکیلوگرم434,9001402/9/12
ضخامت 0.41250رولکیلوگرم478,9001402/9/12

ورق گالوانیزه کاشان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 11000رولکیلوگرم430,9001402/9/12
ضخامت 0.91000رولکیلوگرم430,9001402/9/12
ضخامت 0.71000رولکیلوگرم447,2001402/9/12
ضخامت 1.251000رولکیلوگرم434,1001402/9/12
ضخامت 0.31000رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/9/12
ضخامت 0.41000رولکیلوگرماز
494,000
تا
595,100
1402/9/12
ضخامت 0.51000رولکیلوگرم501,7001402/9/12
ضخامت 0.451000رولکیلوگرماز
469,000
تا
595,100
1402/9/12
ضخامت 1.51000رولکیلوگرم438,5001402/9/12
ضخامت 0.551000رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/9/12
ضخامت 51000رولکیلوگرم490,0001402/9/12
ضخامت 0.61000رولکیلوگرم465,8001402/9/12
ضخامت 0.81000رولکیلوگرم430,9001402/9/12
ضخامت 0.41250رولکیلوگرماز
494,000
تا
595,100
1402/9/12
ضخامت 0.551250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/9/12
ضخامت 0.91250رولکیلوگرم430,9001402/9/12
ضخامت 1.251250رولکیلوگرم432,0001402/9/12
ضخامت 0.61250رولکیلوگرم475,6001402/9/12
ضخامت 0.451250رولکیلوگرماز
469,000
تا
594,100
1402/9/12
ضخامت 0.51250رولکیلوگرم496,3001402/9/12
ضخامت 11250رولکیلوگرم436,3001402/9/12
ضخامت 0.71250رولکیلوگرم440,7001402/9/12
ضخامت 0.81250رولکیلوگرم430,9001402/9/12

ورق گالوانیزه اصفهان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 0.71000رولکیلوگرم410,0001402/9/11
ضخامت 0.51000رولکیلوگرم447,0001402/9/12
ضخامت 0.81000رولکیلوگرم404,0001402/9/11
ضخامت 1.251000رولکیلوگرم404,0001402/9/11
ضخامت 21000رولکیلوگرم397,0001402/9/12
ضخامت 0.61000رولکیلوگرم427,0001402/9/12
ضخامت 11000رولکیلوگرم397,0001402/9/12
ضخامت 0.91000رولکیلوگرم397,0001402/9/12
ضخامت 1.51000رولکیلوگرم397,0001402/9/12
ضخامت 1.51250رولکیلوگرم397,0001402/9/12
ضخامت 11250رولکیلوگرم404,0001402/9/11
ضخامت 0.51250رولکیلوگرم447,0001402/9/12
ضخامت 0.71250رولکیلوگرم410,0001402/9/11
ضخامت 0.91250رولکیلوگرم397,0001402/9/12
ضخامت 1.251250رولکیلوگرم397,0001402/9/12
ضخامت 21250رولکیلوگرم397,0001402/9/12
ضخامت 0.581250رولکیلوگرم427,0001402/9/12
ضخامت 501250رولکیلوگرم437,1001402/9/11
ضخامت 0.81250رولکیلوگرم404,0001402/9/11
ضخامت 0.61250رولکیلوگرم425,0001402/9/12

ورق گالوانیزه سمنان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 0.481000رولکیلوگرم447,0001402/9/12
ضخامت 0.61000رولکیلوگرم422,0001402/9/12
ضخامت 0.71000رولکیلوگرم409,0001402/9/12
ضخامت 11000رولکیلوگرم394,0001402/9/12
ضخامت 0.51000رولکیلوگرم437,1001402/9/6
ضخامت 1.51000رولکیلوگرم399,0001402/9/12
ضخامت 0.91000رولکیلوگرم394,0001402/9/12
ضخامت 0.81000رولکیلوگرم394,0001402/9/12
ضخامت 0.451000رولکیلوگرم459,0001402/9/12
ضخامت 1.251000رولکیلوگرم394,0001402/9/12
ضخامت 0.71250رولکیلوگرم409,0001402/9/12
ضخامت 0.81250رولکیلوگرم394,0001402/9/12
ضخامت 0.481250رولکیلوگرم28,304,0001402/9/12
ضخامت 11250رولکیلوگرم394,0001402/9/12
ضخامت 0.91250رولکیلوگرم394,0001402/9/12
ضخامت 0.451250رولکیلوگرم459,0001402/9/12
ضخامت 1.51250رولکیلوگرم399,0001402/9/12
ضخامت 1.251250رولکیلوگرم394,0001402/9/12
ضخامت 0.61250رولکیلوگرم422,0001402/9/12
ضخامت 0.51250رولکیلوگرم437,1001402/9/6

ورق گالوانیزه چین

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 31000رولکیلوگرم459,0001402/9/12
ضخامت 0.31000رولکیلوگرم536,0001402/9/12
ضخامت 41000رولکیلوگرم559,0001402/9/12
ضخامت 0.51000رولکیلوگرم449,0001402/9/12
ضخامت 0.221000رولکیلوگرم569,0001402/9/12
ضخامت 0.251000رولکیلوگرم569,0001402/9/12
ضخامت 0.41000رولکیلوگرم497,0001402/9/12
ضخامت 0.21000رولکیلوگرم569,0001402/9/12
ضخامت 51000رولکیلوگرم559,0001402/9/12
ضخامت 31250رولکیلوگرم484,0001402/9/12
ضخامت 0.31250رولکیلوگرم527,6001402/9/6
ضخامت 0.41250رولکیلوگرم616,9001402/9/6
ضخامت 0.51250رولکیلوگرماز
360,000
تا
454,000
1402/9/12
ضخامت 41250رولکیلوگرم559,0001402/9/12

ورق گالوانیزه تبریز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
ضخامت 31000رولکیلوگرماز
473,000
تا
481,000
1402/9/12
ضخامت 21000رولکیلوگرماز
403,000
تا
404,000
1402/9/12
ضخامت 1.251000رولکیلوگرم398,0001402/9/12
ضخامت 2.51000رولکیلوگرماز
439,000
تا
439,100
1402/9/12
ضخامت 31250رولکیلوگرماز
473,000
تا
484,000
1402/9/12
ضخامت 251250رولکیلوگرم423,0001402/9/12
ضخامت 21250رولکیلوگرماز
403,000
تا
409,000
1402/9/12
ضخامت 2.51250رولکیلوگرم434,0001402/9/12

معمولا قیمت ورق گالوانیزه براساس وزن اعلام می شود (برای مثال هر کیلو آن 38000 تا 50000 تومان است). یکی از پرکاربردترین انواع ورق فولادی، نوع گالوانیزه است که به دلیل برخورداری از پوششی از جنس روی، دوام و کارایی بسیار بالایی پیدا کرده است. به همین دلیل، نوسانات قیمت هر متر ورق گالوانیزه برای بسیاری از صنعتگران اهمیت بالایی دارد. همچنین بسیاری از تحلیلگران بازار فولاد با رصد میزان خریدوفروش ورق گالوانیزه و میزان تقاضای آن در بازار، به پیش‌بینی قیمت در روزها و ماه‌های آتی می‌پردازند. در این صفحه می توانید قیمت ورق گالوانیزه فروشندگان مختلف را با هم مقایسه کنید و بهترین انتخاب را داشته باشید.

طبق نظر کارشناسان گرفت:

"ویژگی‌هایی مثل مقاومت در برابر اکسید شدن و زنگ زدگی باعث شده تا از ورق گالوانیزه در صنایع مختلفی از جمله خودروسازی، الکترونیک و... استفاده می‌شود. با توجه به مزایای زیاد این محصول تقاضا برای آن میان متخصصان بسیار بالا بوده؛ از این‌رو قیمت روز ورق گالوانیزه از اهمیت بالایی برخوردار است. از سویی دیگر تنوع این محصول در ضخامت‌های 0.25 الی 2 میلی‌متر از دیگر دلایل تقاضای بالا برای آن بوده که در هنگام خرید ورق گالوانیزه باید به آن توجه ویژه شود."

مشخصات فنی ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه را با توجه به ابعاد آن‌ها به دو دسته رول و شیت تقسیم می‌کنند. ورق رول گالوانیزه دارای طول بسیار زیاد هستند و معمولاً با عرض 100 و 125 سانتیمتر تولید و عرضه می‌شوند. این در حالی است که کارخانه‌های فولادی معمولاً ورق شیت گالوانیزه را در ابعاد 1250*2500 و 2000*1000 میلی‌متر به بازار عرضه می‌کنند.

 

در این تصویر، جدول استاندارد ورق های گالوانیزه را مشاهده می کنید.
در این تصویر، جدول استاندارد ورق های گالوانیزه را مشاهده می کنید.

 

بسته به اینکه ورق از نوع رول یا شیت است، ضخامت و وزن آن متفاوت خواهد بود. رول‌ها عمدتاً در ضخامت بین 0.18 الی 6 میلی‌متر تولید می‌شوند و با توجه به طول و عرض خود، معمولاً بین 5 تا 7 تن وزن دارند. این در حالی است که کارخانه‌های فولادی شیت گالوانیزه را با ضخامت‌های 0.18، 0.4، 0.9، 2 و 6 میلی‌متر تولید می‌کنند. بنابراین، وزن شیت‌ها معمولاً بین 1 الی 3.5 تن است. قیمت پلیت گالوانیزه معمولاً به دلیل وزن کمتر نسبت به رول‌ها، پایین‌تر است. 

قیمت ورق گالوانیزه امروز

علاوه بر عوامل متعددی مانند نرخ ارز و بهای مواد اولیه، عوامل دیگری مانند نوع و سایز ورق می‌توانند در میزان تقاضای و قیمت آن در بازار تأثیر بگذارند. برای مثال، بسته به اینکه ضخامت ورق چند میلی‌متر است، میزان تقاضا و نرخ زنده آن در بازار نسبت به سایزهای دیگر متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت این امر، اینجا به بررسی قیمت ورق‌های گالوانیزه با توجه به سایز و ضخامت آن‌ها پرداخته‌ایم:

لیست قیمت ورق گالوانیزه 1 میلی‌متر

لیست قیمت ورق‌های دارای ضخامت 1 میلی‌متر با توجه به ابعاد و وزن آن‌ها نوشته می‌شود. هرچه ابعاد ورق بیشتر باشد، وزن و نرخ آنلاین آن در بازار نیز بالاتر می‌رود. این نوع ورق جزو پرکاربردترین ورق‌های گالوانیزه محسوب می‌شود و به دلیل فروش بالای خود، نوسانات بیشتری در نمودار آن دیده می‌شود.

جدول قیمت ورق گالوانیزه 3 میل

میزان تقاضای ورق‌های 3 میل نسبت به 1 میل کمتر است؛ اما همچنان می‌توان تأثیر نوسانات بازار فولاد و تغییر نرخ ورق‌های گالوانیزه بر روی این محصول را به‌خوبی مشاهده کرد. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر جدول قیمت این محصول، افزایش یا کاهش هزینه‌های تولید به دلیل تغییرات نرخ ارز، بهای سوخت مصرفی و انرژی، نرخ جهانی فولاد و... است.

قیمت ورق 50 گالوانیزه به‌صورت آنلاین

با توجه به فروش بالای ورق 50 گالوانیزه، اطلاع از نرخ آنلاین و نوسانات نمودار آن در روزها و ماه‌های گذشته به تحلیل هرچه دقیق‌تر و پیش‌بینی بازار کمک می‌کند. استفاده از سایت‌ها و مشاهده آنلاین قیمت ورق گالوانیزه 50، نتایج دقیق‌تر و شفاف‌تری را در اختیار شما قرار می‌دهد. با توجه به وابستگی نرخ زنده این محصول به عوامل مانند بهای روزانه دلار و شمش فولاد، استفاده از سایت‌ها و منابع به‌روز گزینه بهتری خواهد بود.

قیمت ورق گالوانیزه 60

ورق 60 گالوانیزه یکی از مقاوم‌ترین و باکیفیت‌ترین انواع ورق است که معمولاً به‌صورت رول تولید می‌شود. بنابراین، بسته به طول رول، وزن و قیمت آن نیز متفاوت خواهد بود. بااین‌حال، بااطلاع از قیمت هر مترمربع ورق گالوانیزه می‌توانید مبلغ نهایی فاکتور خرید خود را به‌راحتی محاسبه کنید و در برآورد هزینه‌های پروژه و محصول موردنظرتان به کار ببرید.

بروزترین قیمت ورق گالوانیزه 70

به دلیل افت‌وخیزهای متعدد نرخ هر کیلو ورق 70 گالوانیزه در بازار، اطلاع از به‌روزترین قیمت و نوسانات احتمالی با توجه به شرایط بازار به شناسایی فوری سیگنال‌های خریدوفروش کمک می‌کند. این محصول هم به‌صورت شیت و هم رول تولید و عرضه می‌شود و بسته به میزان و بهای مواد اولیه به‌کاررفته در تولید آن، با مبلغ متفاوتی به بازار عرضه می‌شود.

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری

بسیاری از کارخانه‌های فولادی شیت گالوانیزه را در طول 6 متر به بازار عرضه می‌کنند. این نوع شیت کاربرد بالایی در تولید انواع لوله و لوازم‌خانگی دارد. به همین دلیل، نوسانات نمودار آن توسط بسیاری از صنعتگران رصد می‌شود. ازجمله عواملی که بر میزان کیفیت و قیمت آن نسبت به برندها و ورق‌های مشابه در بازار مؤثرند، می‌توان به میزان پوشش روی و چگالی آن اشاره کرد؛ که در هنگام خرید باید به آن‌ها توجه شود.

نمودار قیمت ورق گالوانیزه

با استفاده از نمودار ورق‌های گالوانیزه طی ماه‌های گذشته، می‌توانید اطلاعات زیادی در مورد نرخ زنده، روند تغییرات، جهت‌گیری بازار و... به دست آورده و از آن‌ها در پیش‌بینی روند بازار در ماه‌های آینده استفاده کنید. تحلیل بازار فولاد به روش تکنیکال یکی از بهترین و کاربردی‌ترین تکنیک‌های بررسی بازار است که بسیاری از اغلب تحلیلگران از آن بهره می‌گیرند. این روش همچنین به شما کمک می‌کند با رفتارهای نمودار قیمت در شرایط اقتصادی و سیاسی مختلف آشنا شوید و بااطلاع از اخبار روز دنیا، میزان سود خریدوفروش خود را به حداکثر برسانید.

 

در این تصویر، نمودار قیمت ورق گالوانیزه 0.7 را با سایز 1000 در یک سال اخیر مشاهده می کنید.
در این تصویر، نمودار قیمت ورق گالوانیزه 0.7 را با سایز 1000 در یک سال اخیر مشاهده می کنید.

 

تفاوت قیمت روز ورق گالوانیزه در ضخامت‌های مختلف

اختلاف قیمت ورق‌های گالوانیزه در ضخامت‌های مختلف، به دلیل تفاوت در وزن آن‌ها است. در صورتی ابعاد (طول و عرض) ورق‌ها یکسان باشد، وزن آن‌ها تحت تأثیر عواملی مانند ضخامت فولاد، میزان پوشش روی و استانداردهای تولید خواهد بود. بنابراین، استاندارد تولید و برند ورق‌ها نیز می‌تواند در مبلغ فاکتور آن‌ها نقش‌آفرینی کند.

قیمت هر متر ورق گالوانیزه امروز

قیمت ورق گالوانیزه متری نیز همچنان بر اساس وزن آن تعیین می‌شود. برای محاسبه مبلغ فاکتور ورق‌ها بر اساس طول آن‌ها، لازم است وزن هر متر از ورق را محاسبه کرده و با توجه به اندازه موردنیاز خود برآورد کنید. این روش معمولاً برای ورق‌هایی مانند ورق شیروانی گالوانیزه، ورق گالوانیزه کرکره‌ای و امثال آن‌ها بسیار کاربردی است.

قیمت ورق گالوانیزه کیلویی در بازار و کارخانه

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری چند کیلو است؟ پاسخ این سؤال بسته به روش خرید شما متفاوت خواهد بود. اگر ورق موردنظرتان را در بازار تهیه می‌کنید، قیمت آن نسبت به خرید از درب کارخانه بالاتر خواهد بود. بااین‌حال، خرید مستقیم از کارخانه باید در حجم بسیار بالا انجام شود و معمولاً این روش برای صنعتگران مناسب است. این روش با حذف دلالان و واسطه‌ها، هزینه خرید را به حداقل می‌رساند. البته خرید از بسیاری کارخانه‌های فولادی به‌صورت مستقیم ممکن نیست. بنابراین، مقایسه فروشگاه‌های مختلف برای خرید با بهترین قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

ورق گالوانیزه به دو صورت رول و شیت قابل خریداری است.
ورق گالوانیزه به دو صورت رول و شیت قابل خریداری است.

 

قیمت ورق گالوانیزه سقفی

ورق سقفی ازجمله باکیفیت‌ترین و بادوام‌ترین ورق‌های گالوانیزه به شمار می‌آید. این نوع ورق در برابر خوردگی و آلاینده‌های موجود در هوا مقاوم شده است. قیمت این محصول به دلیل هزینه‌های تولید بیشتر نسبت به بسیاری از ورق‌های دیگر، گران‌تر است؛ اما با توجه به دوام و کارایی آن، نوعی سرمایه‌گذاری عالی و خرید اقتصادی به شمار می‌آید.

معیارهای مهم در خرید ورق گالوانیزه با قیمت مناسب

در وهله اول لازم است نوع ورق موردنظرتان را با توجه به کاربرد آن انتخاب کنید. این ورق می‌تواند از نوع عرشه فولاد، ورق سقف شیروانی، ورق کانال پیش‌ساخته، ورق رنگی، ورق کرکره‌ای یا ورق کانکس باشد. دومین پارامتری که در هنگام خرید باید به آن توجه داشته باشید، میزان پوشش یا همان لایه روی (Zn) است که ازجمله عوامل مؤثر بر کیفیت، دوام و قیمت ورق محسوب می‌شود. علاوه بر این، موارد دیگری نیز می‌توانند در خرید با مناسب‌ترین مبلغ به شما کمک کنند که مهم‌تری آن‌ها شامل موارد زیر هستند:

هزینه حمل‌ونقل ورق گالوانیزه

هزینه حمل‌ونقل تحت تأثیر عواملی مانند نرخ سالانه، بهای سوخت، نوع وسیله حمل‌ونقل (تریلی، قطار، کشتی یا...) و فاصله محل بارگیری و تحویل بار قرار دارد. برای مناطقی مانند جزیره کیش لازم است از روش‌های ترکیبی برای حمل‌ونقل استفاده کرد. زیرا علاوه بر مسیرهای زمینی (ریلی و جاده‌ای)، از مسیرهای آبی نیز استفاده می‌شود؛ که هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد.

در فاکتور رسمی ورق گالوانیزه چه مواردی ذکر می‌شود؟

فاکتور رسمی یکی از مهم‌ترین خدماتی است که سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌توانند از فروشندگان محصولات فولادی دریافت کنند. در این فاکتور علاوه بر نام و راه‌های دسترسی به خریدار و فروشنده، اطلاعات مهمی مانند تعرفه گمرکی، شماره قرارداد، نام و مشخصات اصلی ورق (نوع، سایز، ضخامت و...)، تعداد و وزن ورق‌ها و... به‌طور کامل آورده می‌شود.

خرید حضوری یا آنلاین ورق گالوانیزه

روش خرید ازجمله مهم‌ترین مواردی است که در هنگام معامله باید به آن توجه شود. استفاده از خدمات آنلاین شفافیت قیمت را افزایش داده و امکان مقایسه فروشگاه‌های مختلف را برای خریداران فراهم می‌کند. استعلام موجودی از فروشگاه‌ها به‌صورت حضوری، نیازمند صرف وقت زیادی است. این در حالی است که خریداران تنها با چند کلیک و یا تماس با واحد فروش، از موجودی انبار فروشگاه‌های آنلاین مطلع شوند.

به دلیل مدت‌زمان محدود تصمیم‌گیری در خرید آنلاین و امکان مقایسه آسان و سریع خدمات فروشگاه‌های آنلاین، رضایت مشتری در حین خرید و پس از تحویل بار از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، کیفیت خدمات‌رسانی در خرید آنلاین می‌تواند بسیار بالاتر از روش حضوری باشد. تخفیف‌ها، پیگیری سریع سفارش، تحویل بار در کوتاه‌ترین زمان ممکن و صدور فاکتور رسمی ازجمله خدماتی هستند که می‌توانید در خرید آنلاین از آن‌ها بهره کند شوید.

طبق نظر کارشناسان گرفت:

"ورق گالوانیزه که با ضخامت های 0.3 تا 5 میلی‌متر در کارخانه های فولادی تولید می شود، به‌صورت کیلویی و برش خورده در ابعاد متفاوت در بازار عرضه می شود. قیمت ورق گالوانیزه اگر به صورت کیلویی تهیه شود، صرفه اقتصادی بیشتری به نسبت ابعاد برشی دارد، اما به هرحال نحوه خرید و نوع سفارش همگی به سلیقه مشتریان بستگی دارد. اطلاع از قیمت روز ورق گالوانیزه کمک می کند تا بهترین زمان برای خرید مشخص شود."

خرید مستقیم ورق گالوانیزه از کارخانه به چه صورت است؟

خرید مستقیم از کارخانه یکی از ارزان‌ترین روش‌های خرید در حجم بالا است. این روش با حذف واسطه‌ها و دلالان، خریداران را متحمل حداقل هزینه می‌کند. تنها کافی است بر روی لینک کلیک کرده و پس از مشاهده و مقایسه کارخانه‌های فولادی، وارد صفحه محصولات شوید. به‌این‌ترتیب، می‌توانید لیست محصولات کارخانه های فولادی را مشاهده کرده و جهت خرید از طریق راه‌های ارتباطی مختلف با واحد فروش یا دفتر مرکزی تماس بگیرید.

 

امکان خرید ورق گالوانیزه از کارخانه به صورت مستقیم در تناژهای بالا وجود دارد.
امکان خرید ورق گالوانیزه از کارخانه به صورت مستقیم در تناژهای بالا وجود دارد.

 

خدمات گرفت برای ورق گالوانیزه

سایت «گرفت» امکان اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه در فروشگاه‌های معتبر به‌صورت هم‌زمان را برای کاربران و خریداران فراهم کرده است. گرفت علاوه بر اینکه نرخ زنده ورق‌های گالوانیزه را در اختیار شما قرار می‌دهد، به شما اجازه می‌دهد فروشگاه‌های مختلف را مقایسه کرده و ورق موردنظرتان را با مناسب‌ترین قیمت بازار خریداری کنید. اگر جزو تأمین‌کنندگان هستید، سایت گرفت به شما اجازه می‌دهد محصولات خود را در لیست جامع قیمت نمایش داده و میزان فروش ورق گالوانیزه خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهید.

با گرفت؛ از تغییرات قیمت روزانه ورق گالوانیزه مطلع شوید

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مرجع معتبر محصولات فولادی، به‌روز بودن اطلاعات آن است. سایت گرفت به شما اجازه می‌دهد از نرخ زنده ورق‌های گالوانیزه مطلع شوید و خرید خود را تحلیل بازار طبق آخرین قیمت و تحلیل‌های روزانه انجام دهید.

استعلام قیمت امروز ورق گالوانیزه تأمین‌کنندگان مختلف

استعلام قیمت زنده ازجمله الزامات خرید ورق‌های گالوانیزه است. بااطلاع از نرخ زنده و مشاهده آن در نمودار، امکان تحلیل و پیش‌بینی بازار و تشخیص فوری سیگنال‌های خریدوفروش امکان‌پذیر می‌شود. از طرف دیگر، شما با استعلام قیمت روز ورق‌ها در فروشگاه‌های مختلف می‌توانید از جدیدترین و بیشترین تخفیف‌ها به‌سرعت مطلع شوید و سود خرید خود را به حداکثر برسانید.

سوالات متداول

وزن ورق گالوانیزه چگونه محاسبه می شود؟

وزن هر ورق گالوانیزه برحسب کیلوگرم برابر است با حاصل‌ضرب طول (متر)، عرض (متر) و ضخامت ورق (میلی‌متر) بر چگالی آن (7.86).

آیا قیمت حمل و نقل، در قیمت کلی ورق گالوانیزه اعمال شده است؟

خیر، هزینه حمل و نقل به صورت جداگانه محاسبه می شود.

... بیشتر
به‌روزرسانی لحظه‌ای قیمت‌ها
مقایسه قیمت‌ها
ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان
پشتیبانی آنلاین و تلفنی
امکان ارائه فاکتور رسمی

گرفت، پلی میان تامین‌کنندگان و خریداران

گرفت؛ به‌روزترین مرجع استعلام قیمت آهن آلات و کالاهای فولادی است که با مقایسه نرخ محصولات ارائه شده، توسط تامین کنندگان مختلف بازار، کمک می‌کند بتوانید بدون هدر رفت زمان، خریدی مطمئن و آسوده و با بهترین قیمت را تجربه کنید.

image