لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل یزد

پروفیل یزد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 20*20 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 یزد 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,220
1403/4/21
پروفیل 25*25 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 30*30 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 40*40 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 یزد 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,220
1403/4/21
پروفیل 50*50 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 یزد 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,220
1403/4/21
پروفیل 60*60 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 70*70 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 یزد 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,220
1403/4/21
پروفیل 80*80 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 یزد 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,220
1403/4/21
پروفیل 90*90 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21