لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل سبک تبریز

پروفیل سبک تبریز 0.7 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*20ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرماز
55,780

تا
56,000
1403/4/4
10*25ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرماز
55,780

تا
55,950
1403/4/4
20*20ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
20*40ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
30*20ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
30*30ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
40*40ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
40*80ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
50*30ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
60*30ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
60*60ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4

پروفیل سبک تبریز 0.9 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
20*40ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
30*20ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
30*30ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
40*40ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
40*80ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
50*30ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
60*30ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
60*60ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4

پروفیل سبک تبریز 1 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*10ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,9201403/4/4
10*20ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
10*25ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
10*30ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
16*16ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
20*20ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
20*40ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
20*50ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
20*60ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
25*25ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
30*20ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
30*30ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
30*40ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
40*40ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
40*80ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
50*30ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
54,700

تا
56,000
1403/4/4
60*30ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
60*40ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
60*60ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4

پروفیل سبک تبریز 1.25 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*20ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
20*20ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
20*40ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
40*40ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
50*30ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
60*30ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
60*60ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4

پروفیل سبک تبریز 1.5 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*10ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
10*20ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
10*25ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
20*20ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
20*40ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
20*50ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
20*60ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
25*25ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
30*20ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
30*30ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
30*40ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
40*40ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
50*30ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
54,700

تا
56,000
1403/4/4
60*30ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4
60*40ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/4/4
60*60ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001403/4/4

پروفیل سبک تبریز 2 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*80ضخامت 2 میلی متر6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/4