لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل سبک تبریز

پروفیل سبک تبریز 0.7 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*20ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
20*20ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
20*40ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
30*20ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
30*30ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
40*40ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
40*80ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
50*30ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
60*30ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
60*60ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9

پروفیل سبک تبریز 0.9 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
20*40ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
30*20ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
30*30ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
40*40ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
40*80ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
50*30ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
60*30ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
60*60ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9

پروفیل سبک تبریز 1 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*80ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
50*30ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
60*30ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
60*60ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9

پروفیل سبک تبریز 1.25 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*20ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
20*20ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
20*40ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
40*40ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
50*30ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
60*30ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
60*60ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9

پروفیل سبک تبریز 1.5 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*10ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
50*30ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
60*30ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
60*60ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9

پروفیل سبک تبریز 2 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*80ضخامت 2 میلی متر6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9