لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل ساوه

پروفیل ساوه

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*60 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 100*60 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 100*80 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 100*80 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 100*80 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 20*10 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 20*10 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 20*20 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 20*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 20*40 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 25*10 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 25*25 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 30*10 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 30*20 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 30*20 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 30*30 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 30*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 30*50 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 30*60 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 30*60 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 30*60 ضخامت 4 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 40*10 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 40*10 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 40*40 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 40*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 50*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 50*40 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 50*40 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 60*20 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 60*20 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 60*20 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 60*40 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 60*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 60*40 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 60*60 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 60*60 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 60*80 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 70*70 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 80*40 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل ضخامت 4 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم38,3001403/5/2
پروفیل ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم40,9001403/5/2
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم40,2001403/5/2
پروفیل ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم41,9001403/5/2
پروفیل 80*40 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 90*90 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 80*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 70*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2
پروفیل 70*40 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/5/2