لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل اصفهان

پروفیل ضخامت 1.5

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 20*10 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 20*20 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 20*40 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 25*10 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 25*25 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 30*20 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 30*30 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 40*40 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 50*50 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 80*40 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9

پروفیل ضخامت 2

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 80*40 ضخامت 2 مهر سهند 12 متریکیلوگرم41,6001402/12/8
پروفیل 20*10 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
40,900

تا
42,700
1402/12/9
پروفیل 20*20 ضخامت 2 پایا اصفهان 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 20*20 ضخامت 2 فولاد علویجه 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 20*20 ضخامت 2 گل نرده 6 متریکیلوگرم42,4001402/12/9
پروفیل 20*20 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 متریکیلوگرم41,0001402/12/9
پروفیل 20*20 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
41,200

تا
42,500
1402/12/9
پروفیل 20*40 ضخامت 2 فولاد علویجه 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 20*40 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
40,900

تا
42,000
1402/12/9
پروفیل 20*40 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 متریکیلوگرم41,0001402/12/9
پروفیل 25*10 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم41,2001402/12/9
پروفیل 25*25 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم41,2001402/12/9
پروفیل 30*10 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم41,2001402/12/9
پروفیل 30*20 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
40,900

تا
42,300
1402/12/9
پروفیل 30*30 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 متریکیلوگرم41,5001402/12/9
پروفیل 30*30 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
40,900

تا
42,000
1402/12/9
پروفیل 30*30 ضخامت 2 فولاد علویجه 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 30*50 ضخامت 2 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرم40,8001402/12/9
پروفیل 30*50 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم40,9001402/12/9
پروفیل 30*60 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم40,9001402/12/9
پروفیل 30*60 ضخامت 2 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرم40,8001402/12/9
پروفیل 35*35 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرم41,2001402/12/9
پروفیل 35*35 ضخامت 2 ایران 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 35*35 ضخامت 2 پایا اصفهان 6 متریکیلوگرم41,5001402/12/9
پروفیل 40*40 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
40,900

تا
42,800
1402/12/9
پروفیل 40*40 ضخامت 2 میلاد یزد 6 متریکیلوگرم41,8001402/12/9
پروفیل 40*40 ضخامت 2 آسیا 6 متریکیلوگرم41,4001402/12/5
پروفیل 40*40 ضخامت 2 امید البرز 6 متریکیلوگرم42,6001402/12/9
پروفیل 40*40 ضخامت 2 مهر سهند 6 متریکیلوگرم41,1001402/12/7
پروفیل 50*20 ضخامت 2 ایران 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 50*50 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم41,8001402/12/8
پروفیل 507 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم40,9001402/12/9
پروفیل 507 ضخامت 2 جهان پروفیل 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 508 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم40,9001402/12/9
پروفیل 508 ضخامت 2 جهان پروفیل 6 متریکیلوگرم42,5001402/12/9
پروفیل 508 ضخامت 2 گل نرده 6 متریکیلوگرم38,7001402/12/5
پروفیل 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرم41,2001402/12/9
پروفیل 509 ضخامت 2 جهان پروفیل 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 509 ضخامت 2 فولاد علویجه 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 509 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
40,900

تا
41,200
1402/12/9
پروفیل 509 ضخامت 2 گل نرده 6 متریکیلوگرم38,7001402/12/5
پروفیل 60*40 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 60*60 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
40,900

تا
42,000
1402/12/9
پروفیل 80*40 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
40,900

تا
42,000
1402/12/9
پروفیل 80*40 ضخامت 2 مهر سهند 6 متریکیلوگرم41,1001402/12/7
پروفیل 80*80 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم40,9001402/12/9

پروفیل ضخامت 2.5

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*100 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
42,000
1402/12/9
پروفیل 100*40 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرم39,5001402/12/9
پروفیل 100*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 20*10 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
42,000
1402/12/9
پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 30*10 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 30*20 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 متریکیلوگرم40,5001402/12/9
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
42,000
1402/12/9
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرم39,5001402/12/9
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
42,000
1402/12/9
پروفیل 35*35 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرم40,1001402/12/9
پروفیل 35*35 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 یزد 6 متریکیلوگرم40,8001402/12/9
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
42,000
1402/12/9
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرم39,5001402/12/9
پروفیل 50*20 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 50*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
42,000
1402/12/9
پروفیل 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرم39,2001402/12/9
پروفیل 60*20 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 60*40 ضخامت 2.5 فولاد مبارکه 6 متریکیلوگرم39,7001402/12/9
پروفیل 60*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
42,000
1402/12/9
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 80*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
39,700

تا
42,700
1402/12/9
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
42,000
1402/12/9
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
39,700

تا
42,000
1402/12/9
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرم39,5001402/12/9

پروفیل ضخامت 3

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*100 ضخامت 3 6 متریکیلوگرم40,7001402/12/9
پروفیل 100*40 ضخامت 3 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرم39,5001402/12/9
پروفیل 120*120 ضخامت 3 6 متریکیلوگرم40,7001402/12/9
پروفیل 135*135 ضخامت 3 12 متریکیلوگرم39,2001402/12/9
پروفیل 135*135 ضخامت 3 6 متریکیلوگرم41,3001402/12/8
پروفیل 135*135 ضخامت 3 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرم40,1001402/12/9
پروفیل 140*140 ضخامت 3 6 متریکیلوگرم40,7001402/12/9
پروفیل 35*35 ضخامت 3 ایران 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 40*40 ضخامت 3 6 متریکیلوگرم41,3001402/12/8
پروفیل 50*100 ضخامت 3 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرم39,5001402/12/9
پروفیل 50*20 ضخامت 3 ایران 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 50*50 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
43,000
1402/12/9
پروفیل 60*40 ضخامت 3 مبتکران صبا 6 متریکیلوگرم40,5001402/12/9
پروفیل 60*60 ضخامت 3 6 متریکیلوگرم40,7001402/12/9
پروفیل 70*70 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
43,500
1402/12/9
پروفیل 80*40 ضخامت 3 6 متریکیلوگرم41,8001402/12/8
پروفیل 80*40 ضخامت 3 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرم39,5001402/12/9
پروفیل 80*40 ضخامت 3 مبتکران صبا 6 متریکیلوگرم40,5001402/12/9
پروفیل 90*90 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
43,000
1402/12/9
پروفیل 90*90 ضخامت 3 آسیا 6 متریکیلوگرم40,9001402/12/5
پروفیل 80*80 ضخامت 3 6 متریکیلوگرم40,7001402/12/9
پروفیل 90*90 ضخامت 3 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرم39,5001402/12/9

پروفیل ضخامت 4

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*100 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
47,500
1402/12/9
پروفیل 100*40 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 100*60 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
46,500
1402/12/9
پروفیل 120*120 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
47,500
1402/12/9
پروفیل 150*150 ضخامت 4 12 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 135*135 ضخامت 4 12 متریکیلوگرم39,2001402/12/9
پروفیل 20*20 ضخامت 4 12 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 135*135 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم41,3001402/12/8
پروفیل 140*140 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم40,7001402/12/9
پروفیل 20*10 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 20*40 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 25*10 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 25*25 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 30*10 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 30*20 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 30*30 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 30*50 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 30*60 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 35*35 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 40*40 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم41,3001402/12/8
پروفیل 50*100 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
46,500
1402/12/9
پروفیل 50*20 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 50*50 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 60*20 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 60*40 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 60*60 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
46,500
1402/12/9
پروفیل 60*80 ضخامت 4 تهران شرق 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 60*80 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم40,7001402/12/9
پروفیل 80*80 ضخامت 4 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 90*90 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
46,500
1402/12/9
پروفیل 70*70 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
46,500
1402/12/9
پروفیل 80*40 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
46,500
1402/12/9

پروفیل ضخامت 5

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*100 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 100*150 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم47,5001402/12/9
پروفیل 100*180 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم47,5001402/12/9
پروفیل 100*200 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 120*120 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 140*140 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 150*150 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم47,5001402/12/9
پروفیل 160*160 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 180*180 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 50*100 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم47,5001402/12/9
پروفیل 60*60 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 60*80 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 80*40 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 70*70 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 90*90 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم47,5001402/12/9
پروفیل 80*80 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9

پروفیل ضخامت 6

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*100 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 100*150 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم47,5001402/12/9
پروفیل 100*200 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم47,5001402/12/9
پروفیل 120*120 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم47,0001402/12/8
پروفیل 200*150 ضخامت 6 12 متریکیلوگرم47,5001402/12/9
پروفیل 200*200 ضخامت 6 12 متریکیلوگرم43,8001402/12/9
پروفیل 160*200 ضخامت 6 12 متریکیلوگرم47,5001402/12/9
پروفیل 140*140 ضخامت 6 12 متریکیلوگرم43,8001402/12/9
پروفیل 140*140 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
43,000

تا
47,500
1402/12/9
پروفیل 150*150 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 150*250 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم47,0001402/12/8
پروفیل 160*160 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 180*180 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
43,000

تا
47,500
1402/12/9
پروفیل 200*200 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
43,000

تا
47,500
1402/12/9
پروفیل 300*300 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 30*30 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 50*100 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم47,5001402/12/9
پروفیل 50*50 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم42,0001402/12/9
پروفیل 60*120 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم47,0001402/12/8
پروفیل 60*60 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
پروفیل 90*90 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
46,500

تا
47,500
1402/12/9
پروفیل 80*80 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 70*70 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 80*40 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9

پروفیل ضخامت 2.6

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 135*135 ضخامت 2.6 12 متریکیلوگرم39,2001402/12/9

پروفیل ضخامت2.8

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 135*135 ضخامت 2.8 12 متریکیلوگرم39,2001402/12/9
پروفیل 135*135 ضخامت 2.8 6 متریکیلوگرم40,1001402/12/9

پروفیل ضخامت 3.5

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 135*135 ضخامت 3.5 12 متریکیلوگرم39,2001402/12/9

پروفیل ضخامت 3.8

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 135*135 ضخامت 3.8 12 متریکیلوگرم39,2001402/12/9

پروفیل ضخامت 8

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*100 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 100*150 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 100*180 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 100*200 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 120*120 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 140*140 ضخامت 8 12 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 20*20 ضخامت 8 12 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 200*150 ضخامت 8 12 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 160*160 ضخامت 8 12 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 200*200 ضخامت 8 12 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 180*180 ضخامت 8 12 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 150*150 ضخامت 8 12 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 140*140 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 150*150 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 150*250 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 160*160 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 180*180 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 200*200 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 300*300 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 40*40 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم43,5001402/12/9
پروفیل 90*90 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 80*80 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9

پروفیل ضخامت 10

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 160*200 ضخامت 10 12 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 200*200 ضخامت 10 12 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 140*140 ضخامت 10 6 متریکیلوگرماز
43,000

تا
48,500
1402/12/9
پروفیل 160*160 ضخامت 10 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 160*200 ضخامت 10 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 180*180 ضخامت 10 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 200*150 ضخامت 10 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 200*200 ضخامت 10 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 20*20 ضخامت 10 6 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
پروفیل 300*300 ضخامت 10 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
پروفیل 30*30 ضخامت 10 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9

پروفیل ضخامت 1

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 20*10 ضخامت 1 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 20*20 ضخامت 1 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 20*40 ضخامت 1 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 30*20 ضخامت 1 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 30*30 ضخامت 1 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 40*40 ضخامت 1 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 50*50 ضخامت 1 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9

پروفیل ضخامت 1.25

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 30*20 ضخامت 1.25 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 30*30 ضخامت 1.25 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 80*40 ضخامت 1.25 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9

پروفیل ضخامت 0.7

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 25*10 ضخامت 0.7 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9

پروفیل ضخامت 0.9

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 20*10 ضخامت 0.9 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
پروفیل 20*20 ضخامت 0.9 6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9

پروفیل ضخامت 14

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 140*140 ضخامت 14 6 متریکیلوگرم43,0001402/12/9

پروفیل ضخامت 16

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 300*300 ضخامت 16 6 متریکیلوگرم48,5001402/12/9