لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل اصفهان

پروفیل ضخامت 1.5

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 20*10 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 20*40 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 25*10 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 25*25 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 30*20 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 30*30 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 40*40 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 50*50 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 80*40 ضخامت 1.5 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24

پروفیل ضخامت 2

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*40 ضخامت 2 فولاد مبارکه 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
39,610
1403/4/24
پروفیل 100*40 ضخامت 2 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24
پروفیل 100*40 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم44,9101403/4/21
پروفیل 100*60 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 100*60 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 100*60 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
40,550

تا
40,880
1403/4/23
پروفیل 100*60 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 100*80 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 100*80 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 100*80 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
40,550

تا
40,880
1403/4/23
پروفیل 100*80 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 120*120 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم44,9101403/4/21
پروفیل 80*40 ضخامت 2 مهر سهند 12 متریکیلوگرماز
39,900

تا
41,000
1403/4/24
پروفیل 20*10 ضخامت 2 پایا اصفهان 6 متریکیلوگرماز
40,270

تا
40,500
1403/4/24
پروفیل 20*10 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 20*10 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 20*10 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 20*10 ضخامت 2 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24
پروفیل 20*10 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 20*10 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 20*20 ضخامت 2 پایا اصفهان 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 2 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 متریکیلوگرماز
39,400

تا
39,910
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 20*20 ضخامت 2 فولاد علویجه 6 متریکیلوگرماز
40,080

تا
40,820
1403/4/23
پروفیل 20*20 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
55,000
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 2 گل نرده 6 متریکیلوگرماز
40,600

تا
40,900
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 20*40 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 20*40 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 20*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 20*40 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 20*40 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 متریکیلوگرماز
39,400

تا
39,910
1403/4/24
پروفیل 20*40 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 20*40 ضخامت 2 فولاد علویجه 6 متریکیلوگرماز
40,080

تا
40,820
1403/4/23
پروفیل 25*10 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 25*10 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل 25*10 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 25*10 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 25*25 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 25*25 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 25*25 ضخامت 2 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24
پروفیل 25*25 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 25*25 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 25*25 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 25*25 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 30*10 ضخامت 2 پایا اصفهان 6 متریکیلوگرماز
40,270

تا
40,500
1403/4/24
پروفیل 30*10 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 30*10 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل 30*10 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 30*10 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 30*20 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل 30*20 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 30*20 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 30*20 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 30*30 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 30*30 ضخامت 2 فولاد علویجه 6 متریکیلوگرماز
40,080

تا
40,820
1403/4/23
پروفیل 30*30 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
44,500
1403/4/17
پروفیل 30*30 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 30*30 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
38,900

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 30*30 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 30*30 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 30*30 ضخامت 2 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24
پروفیل 30*30 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 30*40 ضخامت 2 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24
پروفیل 30*40 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 30*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 30*40 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل 30*40 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 30*50 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 30*50 ضخامت 2 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
39,610
1403/4/24
پروفیل 30*50 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل 30*50 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 30*50 ضخامت 2 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرم36,9001403/4/17
پروفیل 30*50 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 30*60 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 30*60 ضخامت 2 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24
پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 30*60 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 30*60 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 30*60 ضخامت 2 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
39,610
1403/4/24
پروفیل 30*60 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 35*35 ضخامت 2 فولاد مبارکه 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
39,610
1403/4/24
پروفیل 40*10 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,870

تا
40,420
1403/4/21
پروفیل 40*10 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 40*10 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 40*10 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 40*10 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 40*40 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
38,900

تا
45,000
1403/4/24
پروفیل 40*40 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 40*40 ضخامت 2 آسیا 6 متریکیلوگرم47,3001403/4/21
پروفیل 40*40 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 40*40 ضخامت 2 امید البرز 6 متریکیلوگرم40,5001403/4/21
پروفیل 40*40 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 40*40 ضخامت 2 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرم36,9001403/4/17
پروفیل 40*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 40*40 ضخامت 2 مهر سهند 6 متریکیلوگرماز
41,000

تا
44,700
1403/4/17
پروفیل 40*40 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
44,500
1403/4/17
پروفیل 50*100 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم44,9101403/4/21
پروفیل 50*20 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم44,9101403/4/21
پروفیل 50*40 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 50*40 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 50*40 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم44,9101403/4/21
پروفیل 50*40 ضخامت 2 پایا اصفهان 6 متریکیلوگرماز
40,270

تا
40,500
1403/4/24
پروفیل 50*40 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 50*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 50*50 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل 50*50 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 50*50 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 50*50 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 50*50 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 507 ضخامت 2 جهان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
40,200

تا
40,500
1403/4/24
پروفیل 507 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,200

تا
40,500
1403/4/18
پروفیل 508 ضخامت 2 جهان پارس 6 متریکیلوگرماز
40,900

تا
45,000
1403/4/17
پروفیل 508 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,200

تا
40,500
1403/4/24
پروفیل 508 ضخامت 2 جهان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
40,550

تا
40,880
1403/4/24
پروفیل 508 ضخامت 2 گل نرده 6 متریکیلوگرم41,0001403/4/24
پروفیل 509 ضخامت 2 گل نرده 6 متریکیلوگرم41,0001403/4/24
پروفیل 509 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,200

تا
41,000
1403/4/23
پروفیل 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,600

تا
43,500
1403/4/17
پروفیل 509 ضخامت 2 جهان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
40,200

تا
40,500
1403/4/24
پروفیل 509 ضخامت 2 فولاد علویجه 6 متریکیلوگرماز
40,080

تا
40,820
1403/4/24
پروفیل 60*120 ضخامت 2 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 60*120 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 60*120 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 60*120 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 60*20 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 60*20 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,870

تا
44,910
1403/4/23
پروفیل 60*20 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 60*20 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 60*20 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 60*20 ضخامت 2 پایا اصفهان 6 متریکیلوگرماز
40,270

تا
40,500
1403/4/24
پروفیل 60*20 ضخامت 2 فولاد مبارکه 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
39,610
1403/4/24
پروفیل 60*40 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 60*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 60*40 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
38,900

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 60*40 ضخامت 2 پایا اصفهان 6 متریکیلوگرماز
40,270

تا
40,500
1403/4/24
پروفیل 60*40 ضخامت 2 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24
پروفیل 60*40 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 60*40 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 60*60 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 60*60 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 60*60 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 60*60 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 60*60 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 60*60 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 60*80 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,870

تا
40,420
1403/4/21
پروفیل 60*80 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 60*80 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 60*80 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 80*40 ضخامت 2 پایا اصفهان 6 متریکیلوگرماز
40,270

تا
40,500
1403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 80*40 ضخامت 2 جهان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
39,610
1403/4/24
پروفیل 80*80 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل ضخامت 2 جهان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
40,800
1403/4/23
پروفیل 70*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
35,500

تا
36,300
1403/4/23
پروفیل 80*40 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل ضخامت 2 نورد لوله یاران 6 متریکیلوگرم44,9001403/4/23
پروفیل 80*40 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 80*120 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,870

تا
40,420
1403/4/21
پروفیل 80*40 ضخامت 2 مهر سهند 6 متریکیلوگرماز
41,000

تا
44,700
1403/4/17
پروفیل 80*80 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل 90*90 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل ضخامت 2 کیان پرشیا 6 متریکیلوگرماز
36,800

تا
40,300
1403/4/24
پروفیل 70*40 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,870

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل 80*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,100

تا
39,800
1403/4/24
پروفیل ضخامت 2 کیهان 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
40,700
1403/4/24
پروفیل ضخامت 2 نورد صابری 6 متریکیلوگرماز
36,300

تا
40,800
1403/4/23
پروفیل 90*90 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 70*70 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
39,050

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم40,2001403/4/23
پروفیل 80*40 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 90*90 ضخامت 2 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 80*120 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 2 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24
پروفیل 90*90 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 80*40 ضخامت 2 6 متریکیلوگرماز
38,900

تا
47,300
1403/4/24
پروفیل 70*40 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 80*120 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
40,400
1403/4/24
پروفیل 80*40 ضخامت 2 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24
پروفیل 80*80 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 90*90 ضخامت 2 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 2 یزد 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,220
1403/4/21
پروفیل 70*40 ضخامت 2 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24

پروفیل ضخامت 2.5

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*100 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,500
1403/4/24
پروفیل 100*40 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
38,710
1403/4/24
پروفیل 100*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 100*60 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 100*60 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 100*60 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
39,870

تا
40,420
1403/4/21
پروفیل 100*60 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 100*80 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
40,550

تا
40,880
1403/4/23
پروفیل 100*80 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 100*80 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 100*80 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 100*80 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 120*120 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم44,9101403/4/21
پروفیل 140*140 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
40,550

تا
40,880
1403/4/23
پروفیل 20*10 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 20*10 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 20*10 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 20*10 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 20*10 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 یزد 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,220
1403/4/21
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 25*10 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 25*10 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 25*10 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 25*10 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
40,880
1403/4/24
پروفیل 25*10 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 30*10 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 30*10 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 30*10 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 30*10 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 30*10 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 30*20 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 30*20 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 30*20 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 30*20 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 30*20 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
38,710
1403/4/24
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 35*35 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
38,800
1403/4/24
پروفیل 40*10 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 40*10 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 40*10 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 40*10 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 40*10 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
39,870

تا
40,420
1403/4/21
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
38,710
1403/4/24
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 50*100 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم44,9101403/4/21
پروفیل 50*20 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرم44,9101403/4/21
پروفیل 50*40 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 50*40 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 50*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 50*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 50*40 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 یزد 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,220
1403/4/21
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
42,500
1403/4/17
پروفیل 509 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
38,800
1403/4/24
پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
39,870

تا
40,420
1403/4/21
پروفیل 60*20 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 60*20 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 60*20 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 60*20 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 60*20 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 60*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 60*40 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 60*40 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
44,000
1403/4/17
پروفیل 60*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 60*40 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 60*40 ضخامت 2.5 فولاد مبارکه 6 متریکیلوگرماز
38,880

تا
39,600
1403/4/24
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 یزد 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,220
1403/4/21
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
39,870

تا
40,420
1403/4/21
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 متریکیلوگرماز
35,900

تا
40,300
1403/4/24
پروفیل ضخامت 2.5 نورد صابری 6 متریکیلوگرماز
36,300

تا
40,800
1403/4/23
پروفیل ضخامت 2.5 جهان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
40,800
1403/4/23
پروفیل ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
35,100

تا
35,500
1403/4/23
پروفیل ضخامت 2.5 نورد لوله یاران 6 متریکیلوگرم44,9001403/4/23
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 یزد 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,220
1403/4/21
پروفیل 70*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 70*40 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
39,870

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
40,400
1403/4/24
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
38,880

تا
39,600
1403/4/24
پروفیل ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم41,9001403/4/23
پروفیل 80*40 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
38,710
1403/4/24
پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
39,870

تا
40,420
1403/4/21
پروفیل 70*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
39,870

تا
40,420
1403/4/21
پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 80*40 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
38,880

تا
39,600
1403/4/24
پروفیل 70*40 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 80*40 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 80*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 70*40 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,120

تا
40,450
1403/4/24
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 جباری 6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
40,330
1403/4/24
پروفیل ضخامت 2.5 کیهان 6 متریکیلوگرم40,5001403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 یزد 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,220
1403/4/21
پروفیل 80*40 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
46,750
1403/4/24

پروفیل ضخامت 3

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*100 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
40,700
1403/4/24
پروفیل 100*200 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
40,550

تا
40,880
1403/4/23
پروفیل 100*40 ضخامت 3 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
38,710
1403/4/24
پروفیل 100*60 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
43,500

تا
46,880
1403/4/23
پروفیل 100*80 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,480

تا
38,800
1403/4/21
پروفیل 100*80 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 110*110 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,480

تا
38,800
1403/4/21
پروفیل 120*120 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
40,500
1403/4/24
پروفیل 135*135 ضخامت 3 12 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,100
1403/4/21
پروفیل 135*135 ضخامت 3 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21
پروفیل 135*135 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
39,300

تا
40,700
1403/4/24
پروفیل 140*140 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,300
1403/4/23
پروفیل 180*180 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
40,550

تا
40,880
1403/4/23
پروفیل 20*20 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,480

تا
38,800
1403/4/21
پروفیل 20*20 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 20*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 25*25 ضخامت 3 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 30*10 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,480

تا
38,800
1403/4/21
پروفیل 30*20 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 30*20 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,480

تا
38,800
1403/4/21
پروفیل 30*30 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
46,880
1403/4/23
پروفیل 30*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 30*50 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 30*60 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 40*40 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل 40*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 50*100 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,480

تا
38,800
1403/4/21
پروفیل 50*100 ضخامت 3 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
38,710
1403/4/24
پروفیل 50*20 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,480

تا
38,800
1403/4/21
پروفیل 50*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 50*50 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل 60*120 ضخامت 3 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 60*20 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 60*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 60*40 ضخامت 3 مبتکران صبا 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,600
1403/4/24
پروفیل 60*40 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,480

تا
38,800
1403/4/21
پروفیل 60*60 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
40,500
1403/4/24
پروفیل 60*60 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 80*40 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,500
1403/4/24
پروفیل ضخامت 3 تهران شرق 6 متریکیلوگرم40,8001403/4/24
پروفیل ضخامت 3 نورد لوله یاران 6 متریکیلوگرم40,8001403/4/23
پروفیل ضخامت 3 نورد صابری 6 متریکیلوگرماز
36,300

تا
40,800
1403/4/23
پروفیل 90*90 ضخامت 3 آسیا 6 متریکیلوگرم46,7501403/4/23
پروفیل ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم40,9001403/4/23
پروفیل 80*120 ضخامت 3 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 80*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 70*70 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 90*90 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل 80*40 ضخامت 3 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
38,710
1403/4/24
پروفیل ضخامت 3 جهان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
40,800
1403/4/23
پروفیل 70*40 ضخامت 3 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 90*90 ضخامت 3 فولادی اصفهان 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
38,710
1403/4/24
پروفیل 80*80 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
46,880
1403/4/24
پروفیل ضخامت 3 کیهان 6 متریکیلوگرم40,5001403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 3 6 متریکیلوگرماز
38,490

تا
40,900
1403/4/24
پروفیل 90*90 ضخامت 3 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
44,000
1403/4/17
پروفیل 80*40 ضخامت 3 مبتکران صبا 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,600
1403/4/24

پروفیل ضخامت 4

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*100 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
44,910
1403/4/24
پروفیل 100*100 ضخامت 4 تهران شرق 6 متریکیلوگرماز
44,600

تا
46,000
1403/4/17
پروفیل 100*200 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
44,250

تا
44,580
1403/4/23
پروفیل 100*60 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,510
1403/4/24
پروفیل 120*120 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
39,300

تا
44,600
1403/4/24
پروفیل 150*150 ضخامت 4 12 متریکیلوگرم44,5101403/4/24
پروفیل 135*135 ضخامت 4 12 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,100
1403/4/21
پروفیل 135*135 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
39,300

تا
40,700
1403/4/24
پروفیل 140*140 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,510
1403/4/24
پروفیل 30*60 ضخامت 4 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم46,8801403/4/23
پروفیل 40*40 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
39,300

تا
40,700
1403/4/24
پروفیل 50*100 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,500
1403/4/24
پروفیل 50*50 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
39,300

تا
40,700
1403/4/24
پروفیل 60*120 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
44,250

تا
44,580
1403/4/23
پروفیل 60*40 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
39,720

تا
40,100
1403/4/24
پروفیل 60*60 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
39,300

تا
44,290
1403/4/24
پروفیل 60*80 ضخامت 4 تهران شرق 6 متریکیلوگرم44,5101403/4/24
پروفیل 60*80 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,580
1403/4/23
پروفیل 80*40 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,290
1403/4/23
پروفیل 70*70 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,290
1403/4/23
پروفیل ضخامت 4 تهران شرق 6 متریکیلوگرم44,8001403/4/24
پروفیل ضخامت 4 نورد لوله یاران 6 متریکیلوگرم40,9001403/4/23
پروفیل ضخامت 4 جهان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
44,200

تا
44,500
1403/4/23
پروفیل ضخامت 4 نورد صابری 6 متریکیلوگرماز
44,300

تا
44,500
1403/4/23
پروفیل 80*80 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
44,510

تا
44,580
1403/4/24
پروفیل 80*120 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
44,250

تا
44,580
1403/4/23
پروفیل ضخامت 4 نورد و پروفیل ساوه 6 متریکیلوگرم38,3001403/4/23
پروفیل 90*90 ضخامت 4 6 متریکیلوگرماز
39,300

تا
44,290
1403/4/24

پروفیل ضخامت 5

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*100 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
42,000

تا
44,500
1403/4/24
پروفیل 100*150 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم44,5001403/4/24
پروفیل 100*180 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم44,5001403/4/24
پروفیل 100*200 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,580
1403/4/24
پروفیل 120*120 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
42,000

تا
44,500
1403/4/24
پروفیل 140*140 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
42,000

تا
44,500
1403/4/24
پروفیل 150*150 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم44,5001403/4/24
پروفیل 160*160 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,580
1403/4/24
پروفیل 180*180 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,500
1403/4/24
پروفیل 200*200 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
42,900

تا
44,000
1403/4/21
پروفیل 50*100 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم44,5001403/4/24
پروفیل 60*120 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
44,250

تا
44,580
1403/4/23
پروفیل 60*60 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,500
1403/4/24
پروفیل 60*80 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,580
1403/4/24
پروفیل ضخامت 5 نورد صابری 6 متریکیلوگرماز
44,300

تا
44,500
1403/4/23
پروفیل 80*120 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
44,250

تا
44,580
1403/4/23
پروفیل ضخامت 5 تهران شرق 6 متریکیلوگرم44,8001403/4/24
پروفیل 80*80 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
42,000

تا
44,500
1403/4/24
پروفیل 80*40 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,500
1403/4/24
پروفیل 90*90 ضخامت 5 6 متریکیلوگرم44,5001403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 5 6 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,500
1403/4/24

پروفیل ضخامت 6

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*100 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
43,000

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 100*150 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
44,500

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 100*200 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
43,670

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 120*120 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
43,000

تا
44,200
1403/4/24
پروفیل 200*200 ضخامت 6 12 متریکیلوگرم43,6701403/4/17
پروفیل 200*150 ضخامت 6 12 متریکیلوگرماز
44,500

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 160*200 ضخامت 6 12 متریکیلوگرماز
44,500

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 140*140 ضخامت 6 12 متریکیلوگرم43,6701403/4/17
پروفیل 140*140 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
40,370

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 150*150 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
42,200

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 150*250 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
43,000

تا
44,200
1403/4/24
پروفیل 160*160 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
42,200

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 180*180 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
40,370

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 200*200 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
40,370

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 300*300 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
42,200

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 30*30 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
42,000

تا
43,200
1403/4/19
پروفیل 50*100 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
44,500

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 50*50 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
40,200

تا
40,500
1403/4/24
پروفیل 60*120 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
43,000

تا
44,200
1403/4/24
پروفیل 60*60 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم44,5101403/4/24
پروفیل 80*80 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
40,200

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 90*90 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
44,500

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 6 6 متریکیلوگرماز
42,200

تا
45,500
1403/4/24
پروفیل ضخامت 6 نورد صابری 6 متریکیلوگرماز
44,300

تا
44,500
1403/4/23
پروفیل ضخامت 6 تهران شرق 6 متریکیلوگرم44,8001403/4/24
پروفیل 80*40 ضخامت 6 6 متریکیلوگرم44,5101403/4/24

پروفیل ضخامت2.8

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 135*135 ضخامت 2.8 12 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,100
1403/4/21
پروفیل 135*135 ضخامت 2.8 6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,020
1403/4/21

پروفیل ضخامت 3.5

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 135*135 ضخامت 3.5 12 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,100
1403/4/21

پروفیل ضخامت 3.8

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 135*135 ضخامت 3.8 12 متریکیلوگرماز
38,700

تا
39,100
1403/4/21

پروفیل ضخامت 8

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*100 ضخامت 8 6 متریکیلوگرماز
45,000

تا
47,200
1403/4/24
پروفیل 100*150 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم46,5001403/4/24
پروفیل 100*180 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم46,5001403/4/24
پروفیل 100*200 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم46,5001403/4/24
پروفیل 120*120 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم46,5001403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 8 12 متریکیلوگرماز
45,000

تا
47,200
1403/4/19
پروفیل 150*150 ضخامت 8 12 متریکیلوگرم46,5001403/4/24
پروفیل 160*160 ضخامت 8 12 متریکیلوگرم46,5001403/4/24
پروفیل 180*180 ضخامت 8 12 متریکیلوگرم46,5001403/4/24
پروفیل 140*140 ضخامت 8 12 متریکیلوگرم46,5001403/4/24
پروفیل 200*150 ضخامت 8 12 متریکیلوگرم46,5001403/4/24
پروفیل 140*140 ضخامت 8 6 متریکیلوگرماز
43,890

تا
47,200
1403/4/24
پروفیل 140*140 ضخامت 8 آتنا 6 متریکیلوگرم48,0801403/4/23
پروفیل 150*150 ضخامت 8 6 متریکیلوگرماز
45,000

تا
47,200
1403/4/19
پروفیل 150*250 ضخامت 8 6 متریکیلوگرماز
40,370

تا
46,500
1403/4/24
پروفیل 160*160 ضخامت 8 6 متریکیلوگرماز
44,850

تا
47,200
1403/4/21
پروفیل 160*160 ضخامت 8 آتنا 6 متریکیلوگرم48,0801403/4/23
پروفیل 180*180 ضخامت 8 6 متریکیلوگرماز
44,850

تا
47,200
1403/4/24
پروفیل 200*200 ضخامت 8 6 متریکیلوگرماز
43,890

تا
47,200
1403/4/24
پروفیل 300*300 ضخامت 8 6 متریکیلوگرماز
45,000

تا
47,200
1403/4/24
پروفیل 40*40 ضخامت 8 6 متریکیلوگرماز
40,550

تا
40,880
1403/4/23
پروفیل 90*90 ضخامت 8 6 متریکیلوگرم46,5001403/4/24
پروفیل 80*80 ضخامت 8 6 متریکیلوگرماز
45,000

تا
47,200
1403/4/24
پروفیل ضخامت 8 نورد صابری 6 متریکیلوگرماز
46,300

تا
46,500
1403/4/23
پروفیل ضخامت 8 تهران شرق 6 متریکیلوگرم46,8001403/4/24

پروفیل ضخامت 10

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 160*200 ضخامت 10 12 متریکیلوگرم48,5001403/4/24
پروفیل 140*140 ضخامت 10 6 متریکیلوگرماز
43,890

تا
48,500
1403/4/24
پروفیل 150*250 ضخامت 10 6 متریکیلوگرماز
43,890

تا
44,110
1403/4/24
پروفیل 160*160 ضخامت 10 6 متریکیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1403/4/24
پروفیل 160*200 ضخامت 10 6 متریکیلوگرماز
45,000

تا
47,200
1403/4/19
پروفیل 180*180 ضخامت 10 6 متریکیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1403/4/24
پروفیل 200*150 ضخامت 10 6 متریکیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1403/4/24
پروفیل 200*200 ضخامت 10 6 متریکیلوگرماز
43,890

تا
47,200
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 10 6 متریکیلوگرماز
46,800

تا
48,500
1403/4/24
پروفیل 300*300 ضخامت 10 6 متریکیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1403/4/24
پروفیل 30*30 ضخامت 10 6 متریکیلوگرماز
45,000

تا
47,200
1403/4/19

پروفیل ضخامت2.2

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 20*10 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 20*40 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 25*10 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 25*25 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 30*10 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 30*20 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 30*30 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 30*40 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 30*50 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 30*60 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 40*40 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 50*40 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 50*50 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 507 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 508 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 509 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 60*40 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 60*60 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 90*90 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 80*40 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24
پروفیل 70*70 ضخامت 2.2 6 متریکیلوگرماز
38,800

تا
39,100
1403/4/24

پروفیل ضخامت 20

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 20*40 ضخامت 20 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24
پروفیل 30*20 ضخامت 20 حداد گستر کچو 6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24

پروفیل ضخامت 1

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 20*10 ضخامت 1 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 1 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 20*40 ضخامت 1 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 30*20 ضخامت 1 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 30*30 ضخامت 1 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 40*40 ضخامت 1 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 50*50 ضخامت 1 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24

پروفیل ضخامت 1.25

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 30*20 ضخامت 1.25 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 30*30 ضخامت 1.25 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 80*40 ضخامت 1.25 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24

پروفیل ضخامت 1.8

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 20*10 ضخامت 1.8 فولاد هیرید زرندیه 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/21
پروفیل 30*10 ضخامت 1.8 فولاد هیرید زرندیه 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/21
پروفیل 30*20 ضخامت 1.8 فولاد هیرید زرندیه 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/21
پروفیل 50*20 ضخامت 1.8 فولاد هیرید زرندیه 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/21
پروفیل 50*40 ضخامت 1.8 فولاد هیرید زرندیه 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/21
پروفیل 60*20 ضخامت 1.8 فولاد هیرید زرندیه 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/21
پروفیل 60*60 ضخامت 1.8 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/21
پروفیل 70*70 ضخامت 1.8 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/21
پروفیل 80*80 ضخامت 1.8 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/21
پروفیل 90*90 ضخامت 1.8 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/21
پروفیل ضخامت 1.8 فولاد هیرید زرندیه 6 متریکیلوگرم41,5001403/4/24
پروفیل 80*40 ضخامت 1.8 فولاد هیرید زرندیه 6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/21

پروفیل ضخامت 0.7

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 25*10 ضخامت 0.7 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24

پروفیل ضخامت 0.9

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 20*10 ضخامت 0.9 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24
پروفیل 20*20 ضخامت 0.9 6 متریکیلوگرماز
55,000

تا
56,000
1403/4/24

پروفیل ضخامت 12

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 300*300 ضخامت 12 12 متریکیلوگرم48,5001403/4/24
پروفیل 160*160 ضخامت 12 6 متریکیلوگرماز
46,800

تا
47,900
1403/4/21
پروفیل 180*180 ضخامت 12 6 متریکیلوگرماز
46,800

تا
47,900
1403/4/21
پروفیل 200*200 ضخامت 12 6 متریکیلوگرماز
46,800

تا
47,900
1403/4/21

پروفیل ضخامت 14

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 300*300 ضخامت 14 12 متریکیلوگرم48,5001403/4/24
پروفیل 140*140 ضخامت 14 6 متریکیلوگرماز
40,200

تا
40,500
1403/4/24

پروفیل ضخامت 16

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 300*300 ضخامت 16 6 متریکیلوگرم48,5001403/4/24