لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل سبک ساوه

پروفیل سبک ساوه 0.7 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*20ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرماز
50,860

تا
56,000
1403/3/23
10*25ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم50,8601403/3/23

پروفیل سبک ساوه 1 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*10ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,9201403/3/23
10*20ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
10*25ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
10*30ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
16*16ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
20*20ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
20*40ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
20*50ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
20*60ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
25*25ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
30*20ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
30*30ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
30*40ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
40*40ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
50*30ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
54,700

تا
56,000
1403/3/23
60*40ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23

پروفیل سبک ساوه 1.5 میلی‌متر

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*20ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
10*25ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
20*20ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
20*40ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
20*50ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
20*60ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
25*25ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
30*20ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
30*30ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
30*40ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
40*40ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23
50*30ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
54,700

تا
56,000
1403/3/23
60*40ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم54,7001403/3/23