لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل نیکان

پروفیل نیکان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پروفیل 100*60 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 100*80 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 135*135 ضخامت 3 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
38,770
1403/5/1
پروفیل 20*10 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 20*10 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 20*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 25*10 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 25*10 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 25*25 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 30*10 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 30*10 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 30*20 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 30*20 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 30*30 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 30*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 30*50 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 40*10 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 40*10 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 40*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 50*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 50*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 50*50 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرم39,6001403/4/24
پروفیل 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرم38,8001403/4/24
پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 60*120 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 60*20 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 60*20 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 60*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 60*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 60*60 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 70*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 70*70 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 80*40 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30
پروفیل 80*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
35,000

تا
35,300
1403/5/2
پروفیل ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
35,400

تا
35,700
1403/5/2
پروفیل 70*40 ضخامت 2 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
39,000

تا
39,800
1403/4/30
پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 6 متریکیلوگرماز
38,500

تا
39,000
1403/4/30