لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله استیل 316

لوله استیل 316

سایزردهطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10 اینچرده 106 متریکیلوگرم437,0501403/3/27
11.2 اینچرده 106 متریکیلوگرم366,0001403/3/27
1.2 اینچرده 106 متریکیلوگرم366,0001403/3/27
1.2 اینچرده 806 متریکیلوگرم401,1701403/3/27
1.2 اینچرده 406 متریکیلوگرم366,0001403/3/27
12 اینچرده 106 متریکیلوگرم451,8801403/3/27
1.41 اینچرده 106 متریکیلوگرم366,0001403/3/27
16 اینچرده 106 متریکیلوگرم490,1701403/3/27
1 اینچرده 806 متریکیلوگرم401,1701403/3/27
1 اینچرده 406 متریکیلوگرم366,0001403/3/27
1 اینچرده 106 متریکیلوگرم366,0001403/3/27
21.2 اینچرده 406 متریکیلوگرم366,0001403/3/27
2 اینچرده 406 متریکیلوگرم366,0001403/3/27
2 اینچرده 106 متریکیلوگرم366,0001403/3/27
6 اینچرده 106 متریکیلوگرم406,3501403/3/27
3 اینچرده 806 متریکیلوگرم401,1701403/3/27
8 اینچرده 406 متریکیلوگرم411,7001403/3/27
4 اینچرده 106 متریکیلوگرم366,0001403/3/27
6 اینچرده 406 متریکیلوگرم406,3501403/3/27
8 اینچرده 106 متریکیلوگرم411,7001403/3/27
3 اینچرده 106 متریکیلوگرم366,0001403/3/27
3.4 اینچرده 406 متریکیلوگرم366,0001403/3/27