لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله استیل 316

لوله استیل 316

سایزردهطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10 اینچرده 106 متریکیلوگرم408,2001402/12/8
11.2 اینچرده 106 متریکیلوگرم357,1001402/12/8
1.2 اینچرده 106 متریکیلوگرم357,1001402/12/8
1.2 اینچرده 806 متریکیلوگرم382,3001402/12/8
1.2 اینچرده 406 متریکیلوگرم357,1001402/12/8
12 اینچرده 106 متریکیلوگرم423,0001402/12/8
1.41 اینچرده 106 متریکیلوگرم357,1001402/12/8
16 اینچرده 106 متریکیلوگرم461,3001402/12/8
1 اینچرده 806 متریکیلوگرم382,3001402/12/8
1 اینچرده 406 متریکیلوگرم357,1001402/12/8
1 اینچرده 106 متریکیلوگرم357,1001402/12/8
21.2 اینچرده 406 متریکیلوگرم357,1001402/12/8
2 اینچرده 406 متریکیلوگرم357,1001402/12/8
2 اینچرده 106 متریکیلوگرم357,1001402/12/8
6 اینچرده 106 متریکیلوگرم387,5001402/12/8
3 اینچرده 806 متریکیلوگرم382,3001402/12/8
8 اینچرده 406 متریکیلوگرم392,8001402/12/8
4 اینچرده 106 متریکیلوگرم357,1001402/12/8
6 اینچرده 406 متریکیلوگرم387,5001402/12/8
8 اینچرده 106 متریکیلوگرم392,8001402/12/8
3 اینچرده 106 متریکیلوگرم357,1001402/12/8
3.4 اینچرده 406 متریکیلوگرم357,1001402/12/8