لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله استیل 304

لوله استیل 304

ردهطولسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
رده 106 متری10 اینچکیلوگرم308,4001402/12/8
رده 806 متری1.21 اینچکیلوگرم280,0001402/12/8
رده 106 متری1.21 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 406 متری1.21 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 106 متری1.22 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 406 متری1.22 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 406 متری1.2 اینچکیلوگرم255,0001402/12/8
رده 806 متری1.2 اینچکیلوگرم285,0001402/12/8
رده 106 متری1.2 اینچکیلوگرم255,0001402/12/8
رده 106 متری12 اینچکیلوگرم341,3001402/12/8
رده 106 متری1.41 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 406 متری1.41 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 806 متری1.41 اینچکیلوگرم280,0001402/12/8
رده 806 متری1 اینچکیلوگرم280,0001402/12/8
رده 106 متری1 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 406 متری1 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 106 متری2 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 806 متری2 اینچکیلوگرم280,0001402/12/8
رده 406 متری2 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 406 متری3 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 406 متری3.4 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 806 متری4 اینچکیلوگرم280,0001402/12/8
رده 106 متری3.4 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 106 متری4 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 806 متری5 اینچکیلوگرم295,1001402/12/8
رده 806 متری3.4 اینچکیلوگرم280,0001402/12/8
رده 106 متری8 اینچکیلوگرم297,2001402/12/8
رده 406 متری6 اینچکیلوگرم275,6001402/12/8
رده 406 متری4 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 406 متری5 اینچکیلوگرم265,0001402/12/8
رده 806 متری3 اینچکیلوگرم280,0001402/12/8
رده 106 متری3 اینچکیلوگرم250,0001402/12/8
رده 106 متری6 اینچکیلوگرم275,6001402/12/8