لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت قیمت توری

قیمت توری پرسی چشمه 5*5

ضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 5کیلوگرم35,5001403/4/24
مفتول 3.8کیلوگرم35,5001403/4/24
مفتول 3.5کیلوگرم35,5001403/4/24
مفتول 4.5کیلوگرم35,5001403/4/24

قیمت توری پرسی چشمه 4*4

ضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 3.5کیلوگرم35,5001403/4/24
مفتول 3.8کیلوگرم35,5001403/4/24
مفتول 4.5کیلوگرم35,5001403/4/24
مفتول 3.2کیلوگرم35,5001403/4/24
مفتول 4کیلوگرم35,5001403/4/24

قیمت توری پرسی چشمه 3*3

ضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 4.5کیلوگرم35,5001403/4/24
مفتول 3.5کیلوگرم35,5001403/4/24
مفتول 4کیلوگرماز
35,500

تا
39,450
1403/4/24
مفتول 3.2کیلوگرم35,5001403/4/24
مفتول 3.8کیلوگرم35,5001403/4/24

قیمت توری پرسی چشمه 2*2

ضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 4کیلوگرم4,1801403/4/18
مفتول 2کیلوگرم35,5001403/4/24
مفتول 3.2کیلوگرم35,5001403/4/24

قیمت توری حصاری چشمه 7.5*7.5

ضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 3کیلوگرم/ متر مربع45,0001403/4/24
مفتول 4کیلوگرم/ متر مربع45,0001403/4/24
مفتول 2.7کیلوگرم/ متر مربع45,0001403/4/24
مفتول 3.8کیلوگرم/ متر مربع45,0001403/4/24
مفتول 3.5کیلوگرم/ متر مربع45,0001403/4/24
مفتول 2.2کیلوگرم/ متر مربع45,0001403/4/24
مفتول 2.5کیلوگرم/ متر مربع48,0001403/4/24
مفتول 2کیلوگرم/ متر مربع30,5001403/4/24
مفتول 2.9کیلوگرم/ متر مربع45,0001403/4/24

قیمت توری حصاری چشمه 5*5

ضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 2کیلوگرم/ متر مربع47,0001403/4/24