لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت قیمت فنس

قیمت توری حصاری چشمه 5*5

ضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 2کیلوگرم/ متر مربع47,0001403/3/5

قیمت توری حصاری چشمه 7.5*7.5

ضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 4کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 3کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 3.8کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 2.7کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 2.2کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 2.9کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 3.5کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 2کیلوگرم/ متر مربع31,5001403/3/5
مفتول 2.5کیلوگرم/ متر مربع48,0001403/3/5

قیمت توری حصاری چشمه 5.5*5.5

ضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 3.5کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 2.5کیلوگرم/ متر مربع65,0001403/3/5
مفتول 4کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 2.7کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 3کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 2.2کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 3.8کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 2.9کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5

قیمت توری حصاری چشمه 6.5*6.5

ضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 4کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 2.7کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 3کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 3.5کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 2.9کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 2کیلوگرم/ متر مربع35,0001403/3/5
مفتول 2.2کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5
مفتول 2.5کیلوگرم/ متر مربع55,0001403/3/5
مفتول 3.8کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5

قیمت توری حصاری چشمه 3*3

ضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 3کیلوگرم/ متر مربع46,0001403/3/5