لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت قیمت توری پرسی

قیمت توری پرسی چشمه 2*2

سایز چشمهضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
چشمه 2*2 مفتول 2کیلوگرم36,5001403/3/9
چشمه 2*2 مفتول 3.2کیلوگرم36,5001403/3/9

قیمت توری پرسی چشمه 3*3

سایز چشمهضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
چشمه 3*3 مفتول 4کیلوگرماز
36,500

تا
40,450
1403/3/9
چشمه 3*3 مفتول 3.5کیلوگرم36,5001403/3/9
چشمه 3*3 مفتول 3.8کیلوگرم36,5001403/3/9
چشمه 3*3 مفتول 3.2کیلوگرم36,5001403/3/9
چشمه 3*3 مفتول 4.5کیلوگرم36,5001403/3/9

قیمت توری پرسی چشمه 4*4

سایز چشمهضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
چشمه 4*4مفتول 3.8کیلوگرم36,5001403/3/9
چشمه 4*4مفتول 3.5کیلوگرم36,5001403/3/9
چشمه 4*4مفتول 4.5کیلوگرم36,5001403/3/9
چشمه 4*4مفتول 3.2کیلوگرم36,5001403/3/9
چشمه 4*4مفتول 4کیلوگرم36,5001403/3/9

قیمت توری پرسی چشمه 5*5

سایز چشمهضخامت مفتولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
چشمه 5*5مفتول 5کیلوگرم36,5001403/3/9
چشمه 5*5مفتول 3.8کیلوگرم36,5001403/3/9
چشمه 5*5مفتول 4.5کیلوگرم36,5001403/3/9
چشمه 5*5مفتول 3.5کیلوگرم36,5001403/3/9