قیمت پروفیل آهن

پروفیل فولاد مبارکه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 2100*40کیلوگرم359,2001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*20کیلوگرم395,7001402/9/9
6 متریضخامت 2.530*50کیلوگرم393,5001402/9/9
6 متریضخامت 235*35کیلوگرم359,2001402/9/11
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم404,4001402/9/9
6 متریضخامت 260*20کیلوگرم359,2001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*40کیلوگرم389,1001402/9/12
6 متریضخامت 2.580*40کیلوگرم389,1001402/9/12
6 متریضخامت 2.570*70کیلوگرم389,1001402/9/12
6 متریضخامت 280*40کیلوگرم404,4001402/9/9

پروفیل جهان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 5100*150کیلوگرم385,0001402/9/8
6 متریضخامت 4100*200کیلوگرم380,0001402/9/11
6 متریضخامت 3100*200کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 5100*200کیلوگرم395,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.5100*60کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2100*60کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2100*80کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.5100*80کیلوگرم375,0001402/9/11
12 متریضخامت 5120*120کیلوگرم385,0001402/9/8
6 متریضخامت 2.5140*140کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 5160*160کیلوگرم395,0001402/9/11
6 متریضخامت 3180*180کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*10کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*10کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*20کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*40کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 320*40کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*40کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.525*10کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.525*25کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 225*25کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*10کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*10کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*20کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*30کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*30کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*40کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*40کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 330*40کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*50کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*50کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*60کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*60کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.540*10کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.540*40کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 250*40کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*40کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 250*50کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 2.550*50کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2507کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 2508کیلوگرم408,8001402/9/12
6 متریضخامت 2509کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 560*120کیلوگرم395,0001402/9/11
6 متریضخامت 360*120کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 460*120کیلوگرم380,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*120کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*120کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*20کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*20کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 360*20کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*40کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*40کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*60کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*60کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*80کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 460*80کیلوگرم380,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*80کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 560*80کیلوگرم395,0001402/9/11
6 متریضخامت 390*90کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 480*120کیلوگرم380,0001402/9/11
6 متریضخامت 290*90کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*80کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 270*70کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 380*120کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*40کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 580*120کیلوگرم395,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*120کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.590*90کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*80کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*70کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*120کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*40کیلوگرم375,0001402/9/11
6 متریضخامت 480*80کیلوگرم380,0001402/9/11
6 متریضخامت 580*80کیلوگرم395,0001402/9/11

پروفیل جباری

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 2.5100*60کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2100*60کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.5100*80کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2100*80کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*10کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*10کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*20کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*40کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 225*10کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.525*10کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.525*25کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 225*25کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*10کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*10کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*20کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*20کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*30کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*30کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*40کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*50کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*50کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*60کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*60کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.540*10کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 240*10کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.540*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 250*40کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*50کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 250*50کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*120کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*120کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*20کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*20کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*40کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*60کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*60کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*80کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*80کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 270*40کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*120کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 270*70کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 290*90کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*80کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*80کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*120کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*40کیلوگرم370,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*70کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.590*90کیلوگرم360,0001402/9/11

پروفیل ایران

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 335*35کیلوگرم360,0001402/9/12
6 متریضخامت 235*35کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 350*20کیلوگرم360,0001402/9/12
6 متریضخامت 250*20کیلوگرم370,0001402/9/12

پروفیل آتنا

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 6200*200کیلوگرم365,2001402/9/11

پروفیل یزد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم371,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*20کیلوگرم361,0001402/9/11
6 متریضخامت 225*25کیلوگرم371,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*30کیلوگرم371,0001402/9/11
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم371,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.540*40کیلوگرم361,0001402/9/11
6 متریضخامت 250*50کیلوگرم371,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*50کیلوگرم361,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*60کیلوگرم361,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*60کیلوگرم371,0001402/9/11
6 متریضخامت 270*70کیلوگرم371,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.590*90کیلوگرم361,0001402/9/11
6 متریضخامت 290*90کیلوگرم371,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*70کیلوگرم361,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*80کیلوگرم371,0001402/9/11

پروفیل جهان پارس

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 4100*100کیلوگرم414,2001402/9/12
6 متریضخامت 4120*120کیلوگرم414,2001402/9/12
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم408,8001402/9/12
6 متریضخامت 2509کیلوگرم408,8001402/9/12
6 متریضخامت 370*70کیلوگرم408,8001402/9/12

پروفیل فولادی اصفهان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 2.5100*40کیلوگرم377,1001402/9/12
6 متریضخامت 3100*40کیلوگرم377,1001402/9/12
6 متریضخامت 2.530*50کیلوگرم377,1001402/9/12
6 متریضخامت 230*50کیلوگرم391,3001402/9/12
6 متریضخامت 230*60کیلوگرم391,3001402/9/12
6 متریضخامت 2.540*40کیلوگرم377,1001402/9/12
6 متریضخامت 350*100کیلوگرم377,1001402/9/12
6 متریضخامت 2.590*90کیلوگرم377,1001402/9/12
6 متریضخامت 380*40کیلوگرم377,1001402/9/12
6 متریضخامت 390*90کیلوگرم377,1001402/9/12

پروفیل آسیا

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم403,3001402/9/12
6 متریضخامت 390*90کیلوگرم397,9001402/9/12
6 متریضخامت 2.590*90کیلوگرم397,9001402/9/12
6 متریضخامت 280*40کیلوگرم403,3001402/9/12

پروفیل ساوه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 2100*60کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.5100*60کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 3100*80کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2100*80کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.5100*80کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 220*10کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*10کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 320*20کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*20کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 320*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 220*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.525*10کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.525*25کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 225*25کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*10کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*20کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 330*20کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*30کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 230*30کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 330*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 330*50کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*50کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 230*60کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 330*60کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 430*60کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*60کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.540*10کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 240*10کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 340*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 250*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 350*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*50کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*120کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 260*20کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*20کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 360*20کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 260*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 360*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 260*60کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*60کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 360*60کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 260*80کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*80کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 370*70کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*120کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 290*90کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 380*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 370*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*70کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.590*90کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*40کیلوگرم388,3001402/9/11
6 متریضخامت 280*40کیلوگرم388,3001402/9/11

پروفیل مهر سهند

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
12 متریضخامت 280*40کیلوگرم389,1001402/9/12

پروفیل پایا اصفهان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 220*10کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم397,9001402/9/12
6 متریضخامت 220*40کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*10کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*30کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*40کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*50کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*60کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 235*35کیلوگرم375,0001402/9/12
6 متریضخامت 250*40کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 250*50کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*20کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*40کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 270*70کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*40کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 290*90کیلوگرم373,0001402/9/11

پروفیل مبتکران صبا

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم392,4001402/9/12
6 متریضخامت 220*40کیلوگرم392,4001402/9/12
6 متریضخامت 2.520*40کیلوگرم383,7001402/9/12
6 متریضخامت 2.540*40کیلوگرم383,7001402/9/12
6 متریضخامت 360*40کیلوگرم383,7001402/9/12
6 متریضخامت 380*40کیلوگرم383,7001402/9/12

پروفیل کالوپ

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
12 متریضخامت 8200*200کیلوگرم379,9001402/9/11
12 متریضخامت 820*20کیلوگرم381,0001402/9/7
12 متریضخامت 6140*140کیلوگرم365,2001402/9/11
12 متریضخامت 10200*200کیلوگرم379,9001402/9/11
12 متریضخامت 8140*140کیلوگرم379,9001402/9/11
12 متریضخامت 10140*140کیلوگرم379,9001402/9/11
12 متریضخامت 8150*250کیلوگرم379,9001402/9/11
6 متریضخامت 6140*140کیلوگرم413,1001402/9/12
6 متریضخامت 8140*140کیلوگرم410,0001402/9/8
6 متریضخامت 10140*140کیلوگرم410,0001402/9/8
6 متریضخامت 10150*250کیلوگرم379,9001402/9/11
6 متریضخامت 8150*250کیلوگرم410,0001402/9/8
6 متریضخامت 6180*180کیلوگرم413,1001402/9/12
6 متریضخامت 10180*180کیلوگرم410,0001402/9/8
6 متریضخامت 8180*180کیلوگرم410,0001402/9/8
6 متریضخامت 6200*200کیلوگرم413,1001402/9/12
6 متریضخامت 8200*200کیلوگرم410,0001402/9/8
6 متریضخامت 10200*200کیلوگرم410,0001402/9/8
6 متریضخامت 6300*100کیلوگرم413,1001402/9/12
6 متریضخامت 10300*300کیلوگرم410,0001402/9/8
6 متریضخامت 8300*300کیلوگرم410,0001402/9/8
6 متریضخامت 6300*300کیلوگرم385,0001402/9/8

پروفیل حداد گستر کچو

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 2100*40کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*10کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم405,5001402/9/12
6 متریضخامت 2020*40کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 225*25کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2030*20کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*30کیلوگرم405,5001402/9/12
6 متریضخامت 230*40کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*60کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*40کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 270*70کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*70کیلوگرم357,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.590*90کیلوگرم357,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*40کیلوگرم372,0001402/9/11

پروفیل امید البرز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 220*40کیلوگرم403,3001402/9/11
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم403,3001402/9/12
6 متریضخامت 280*40کیلوگرم403,3001402/9/12

پروفیل هیربد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 1.820*10کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 1.830*10کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 1.830*20کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 1.850*20کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 1.850*40کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 1.860*20کیلوگرم373,0001402/9/11
6 متریضخامت 1.880*40کیلوگرم373,0001402/9/11

پروفیل یاران

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 3100*100کیلوگرم360,0001402/9/12
6 متریضخامت 2100*40کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.5100*40کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 2120*120کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.5120*120کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 220*10کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*10کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*20کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*40کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 220*40کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.525*25کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 225*25کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*10کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 230*10کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 230*20کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*20کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*30کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 230*30کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 230*40کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*40کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 230*50کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*50کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 230*60کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*60کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.540*40کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم428,4001402/9/12
6 متریضخامت 2.550*100کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 250*100کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*20کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 250*20کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*40کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 250*40کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 250*50کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*50کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*20کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 260*20کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*40کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 260*40کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*60کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 260*60کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 280*80کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 270*70کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*40کیلوگرم419,7001402/9/12
6 متریضخامت 2.570*70کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 290*90کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 280*40کیلوگرم392,8001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*80کیلوگرم385,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.590*90کیلوگرم385,9001402/9/11

پروفیل کیان پرشیا

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 2.520*10کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 220*10کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*20کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 320*40کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 220*40کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*40کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 230*10کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 230*20کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*20کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 330*30کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 230*30کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*30کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*40کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 230*40کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 330*40کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 330*50کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 230*50کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*50کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 230*60کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 330*60کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*60کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 240*10کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.540*40کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 340*40کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 250*40کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 350*40کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*40کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*50کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 250*50کیلوگرم401,1001402/9/12
6 متریضخامت 360*20کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*20کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 360*40کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 260*40کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*40کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*60کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 260*60کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 360*60کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*80کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 360*80کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 390*90کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*70کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 380*80کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 270*40کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 370*70کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*80کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 380*40کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 270*70کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 280*40کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 290*90کیلوگرم368,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.590*90کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*40کیلوگرم358,3001402/9/11
6 متریضخامت 280*80کیلوگرم368,3001402/9/11

پروفیل نیکان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 2.5100*60کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 2100*60کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.5100*80کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 2100*80کیلوگرم368,0001402/9/11
12 متریضخامت 2.8135*135کیلوگرم348,0001402/9/11
12 متریضخامت 2.6135*135کیلوگرم348,0001402/9/11
12 متریضخامت 4135*135کیلوگرم340,0001402/9/11
12 متریضخامت 3.5135*135کیلوگرم340,0001402/9/11
12 متریضخامت 3.8135*135کیلوگرم340,0001402/9/11
12 متریضخامت 3135*135کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 3135*135کیلوگرم379,3001402/9/12
6 متریضخامت 2.8135*135کیلوگرم379,3001402/9/12
6 متریضخامت 220*10کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*10کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*20کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*40کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*40کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 225*10کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.525*10کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 225*25کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.525*25کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*10کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*10کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*20کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*20کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*30کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*30کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*40کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*40کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*50کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*50کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*60کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*60کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.535*35کیلوگرم348,0001402/9/12
6 متریضخامت 235*35کیلوگرم368,0001402/9/12
6 متریضخامت 240*10کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.540*10کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.540*40کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*40کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 250*40کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 250*50کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*50کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.5509کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 2509کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*120کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*120کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*20کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*20کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*40کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*40کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*60کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*60کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*80کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*80کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*70کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*40کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.590*90کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*80کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*40کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 270*40کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*80کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 270*70کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 290*90کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*120کیلوگرم368,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*40کیلوگرم348,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*120کیلوگرم348,0001402/9/11

پروفیل صابری

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 2100*60کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.5100*60کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.5100*80کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2100*80کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*10کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*10کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*20کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*40کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 225*10کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.525*10کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 225*25کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.525*25کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*10کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*10کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*20کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*20کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*30کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*30کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*40کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*50کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*50کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*60کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*60کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.540*10کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 240*10کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم400,0001402/9/12
6 متریضخامت 2.540*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 250*40کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*50کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 250*50کیلوگرم400,0001402/9/12
6 متریضخامت 260*120کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*120کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*20کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*20کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*40کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*40کیلوگرم392,4001402/9/12
6 متریضخامت 2.560*60کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*80کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*80کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*120کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 270*70کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 270*40کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*40کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*70کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*120کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.590*90کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 280*80کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 290*90کیلوگرم372,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*80کیلوگرم360,0001402/9/11

پروفیل میلاد یزد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم370,0001402/9/12

پروفیل گل نرده

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم372,0001402/9/12
6 متریضخامت 2508کیلوگرم397,9001402/9/12
6 متریضخامت 2509کیلوگرم397,9001402/9/12

پروفیل علویجه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 220*10کیلوگرم406,6001402/9/12
6 متریضخامت 2.520*10کیلوگرم363,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم406,6001402/9/12
6 متریضخامت 2.520*20کیلوگرم363,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*40کیلوگرم363,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*40کیلوگرم406,6001402/9/12
6 متریضخامت 230*20کیلوگرم406,6001402/9/12
6 متریضخامت 2.530*20کیلوگرم363,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*30کیلوگرم406,6001402/9/12
6 متریضخامت 2.530*30کیلوگرم363,0001402/9/11
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم406,6001402/9/12
6 متریضخامت 2.540*40کیلوگرم363,0001402/9/11
6 متریضخامت 2509کیلوگرم406,6001402/9/12

پروفیل صدرا

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 4100*100کیلوگرم392,4001402/9/12
6 متریضخامت 4140*140کیلوگرم392,4001402/9/12
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم401,1001402/9/12
6 متریضخامت 2.560*60کیلوگرم392,4001402/9/12
6 متریضخامت 280*80کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 390*90کیلوگرم391,3001402/9/12

پروفیل تهران شرق

نمایش قیمت با ارزش افزوده
طولضخامتسایزواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
6 متریضخامت 8100*100کیلوگرم410,0001402/9/8
6 متریضخامت 4100*100کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 8100*150کیلوگرم410,0001402/9/8
6 متریضخامت 8100*180کیلوگرم410,0001402/9/8
6 متریضخامت 2100*60کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.5100*60کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.5100*80کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2100*80کیلوگرم369,9001402/9/11
12 متریضخامت 4120*120کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 8120*120کیلوگرم410,0001402/9/8
12 متریضخامت 4140*140کیلوگرم370,0001402/9/12
12 متریضخامت 8180*180کیلوگرم410,0001402/9/8
12 متریضخامت 8140*140کیلوگرم410,0001402/9/8
12 متریضخامت 4150*150کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 2.520*10کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*10کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*20کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 220*20کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 220*40کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.520*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 225*10کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.525*10کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 225*25کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.525*25کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*10کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*10کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*20کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*20کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*30کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*30کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*40کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 230*50کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*50کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 230*60کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.530*60کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.540*10کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 240*10کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.540*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 240*40کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 250*40کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 250*50کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.550*50کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*120کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*120کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*20کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*20کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 260*40کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.560*40کیلوگرم392,4001402/9/12
6 متریضخامت 2.560*60کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*60کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 460*60کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 2.560*80کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 260*80کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 460*80کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 290*90کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.590*90کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 480*40کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 280*120کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*120کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.570*70کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*80کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 2.580*40کیلوگرم360,0001402/9/11
6 متریضخامت 470*70کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 270*70کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 270*40کیلوگرم369,9001402/9/11
6 متریضخامت 490*90کیلوگرم370,0001402/9/12
6 متریضخامت 280*40کیلوگرم369,9001402/9/11

قیمت پروفیل براساس جنس، سایز، ضخامت و کارخانه تولیدکننده مختلف است؛ اکنون قیمت پروفیل آهن 30000 تا 32000 تومان است. پروفیل آهن، نوعی مقطع فولادی با طول زیاد و سطح مقطع ثابت در تمام طول خود است که به دلیل قیمت مناسب و استحکام و دوام بالای خود، کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارد. به همین دلیل، نوسانات نمودار قیمت پروفیل توسط بسیاری از تحلیلگران و صنعتگران رصد می‌شود. در این صفحه شما به راحتی می توانید جدیدترین قیمت قوطی آهن تامین کنندگان مختلف را در ضخامت های متنوع مشاهده کنید. با به روز رسانی مرتب قیمت روز پروفیل درج شده فروشندگان معتبر، هدف ما این است که اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی را در اختیار خریداران و فروشندگان قرار دهیم تا با تصمیم گیری های هوشمندانه به خرید و فروش این مقطع فولادی اقدام کنند.

طبق نظر کارشناسان گرفت:

"به‌دلیل کاربرد گسترده پروفیل‌ها در صنعت ساختمان‌ و دیگر سازه‌ها، همواره در برآورد هزینه‌های پروژه، قیمت پروفیل آهن امروز از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل پیچیدگی فرآیند تولید این مقطع فولادی و همچنین استفاده از تجهیزات به‌روز، قیمت روز پروفیل آهن نسبت به دیگر مصالح فلزی بیشتر خواهد بود. پروفیل‌های گالوانیزه و کامپوزیت که در ضخامت‌های متداول 20*20، 30*30، 40*40 تولید می‌شوند، از پرکاربردترین پروفیل‌های موجود در بازار هستند."

مشخصات فنی پروفیل آهن

انواع قوطی آهن با سطح مقطع مربع یا مستطیل و با حداقل ضخامت 0.5 میلی‌متر تولید می‌شوند. قوطی‌های آهن را بر اساس ضخامت و وزن آن‌ها می‌توان به 3 دسته پروفیل سنگین (صنعتی)، قوطی ساختمانی و قوطی مبلی (سبک) تقسیم کرد. قوطی‌های مبلی با ضخامت بین 0.5 تا 1.5 میلی‌متر ساخته می‌شوند و انواع ساختمانی بین 2 الی 3 میلی‌متر ضخامت دارند. این در حالی است که قوطی‌های صنعتی با ضخامت بیش از 4 میلی‌متر، سنگین‌ترین و گران‌ترین انواع قوطی پروفیل هستند.

 

در این تصویر استانداردهای ملی پروفیل را مشاهده می کنید.
در این تصویر استانداردهای ملی پروفیل را مشاهده می کنید.

 

قوطی‌های مربعی معمولاً در ابعاد 10*10 میلی‌متر تا 500*500 میلی‌متر تولید می‌شوند. طول قوطی‌های مستطیلی موجود در بازار بین 40 الی 100 میلی‌متر بوده و عرض آن‌ها حداقل 135 میلی‌متر و حداکثر 300 میلی‌متر است.

جهت محاسبه وزن مورد نیاز پروفیل آهن، دو روش کلی وجود دارد که در ادامه به تفصیل شرح داده‌شده‌اند:

  • جداول اشتال: هر محصول فولادی دارای جدول اشتال مربوط به‌خود بوده، و در جدول مربوط به پروفیل آهن، سایز، ضلع، ضخامت، مساحت سطح، وزن و همچنین وزن شاخه 6 متری آمده‌است. خریداران می‌توانند پس از انتخاب محصول موردنیاز کار خود، وزن مورد نیاز را محاسبه کرده و سپس در قیمت هر کیلو پروفیل آهن ضرب نمایند تا هزینه نهایی به‌دست‌آید.
  • فرمولی: به‌منظور محاسبه وزن پروفیل مورد نیاز، با دردست داشتن ابعاد یعنی طول، عرض و ارتفاع و همچنین چگالی محصول انتخاب‌شده، می‌توانید از فرمول زیر بهره ببرید:

وزن قوطی =( 4 * عرض * طول * ضخامت * چگالی * 7.85) \ 1000

تمام موارد به میلی‌متر بوده به‌جز طول، که باید به متر وارد شود.

قیمت قوطی آهن

تولیدکنندگان فولادی انواع قوطی آهن را در طول 6 الی 12 متر تولید و عرضه می‌کنند. بنابراین، آنچه موجب تفاوت نرخ زنده پروفیل‌های موجود در بازار می‌شود، ضخامت و ابعاد سطح مقطع آن‌ها است. در واقع هرچه طول و عرض سطح مقطع بزرگ‌تر و ضخامت قوطی بیشتر باشد، وزن و قیمت آن نیز بالاتر می‌رود. ازاین‌رو، در اینجا به بررسی قیمت پرتقاضاترین انواع قوطی آهن می‌پردازیم:

 

قیمت پروفیل آهن

 

لیست قیمت قوطی 2*2 شش متری

قوطی 2*2 یکی از پرکاربردترین انواع قوطی آهن است که سطح مقطع آن به شکل مربع و دارای ابعاد 20*20 میلی‌متر است. قیمت قوطی 2*2 سنگین با توجه به ضخامت، وزن و برند آن متغیر است. زیرا ضخامت‌های مختلف قوطی پروفیل 2*2 کاربردهای متفاوتی در صنایع دارند و تقاضای بازار برای آن‌ها یکسان نیست.

قیمت قوطی 3*3 به‌صورت لحظه‌ای

به‌جرئت می‌توان گفت که قوطی 3*3 یکی از پرتقاضاترین پروفیل‌های بازار است و به همین دلیل، نمودار قیمت آن نوسانات بیشتری نسبت به قوطی‌های دیگر تجربه می‌کند. بنابراین، در شرایط حساس و پر نوسان بازار فولاد، بهتر است نرخ قوطی 3*3 را به‌صورت روزانه و لحظه‌ای بررسی و تحلیل کنید و سیگنال‌های خرید و فروش را خیلی سریع تشخیص دهید.

قیمت قوطی 4*4 آنلاین

قوطی آهن 4*4 نیز یکی دیگر از پروفیل‌های دارای سطح مقطع مربع است که در صنایع مختلف به‌طور گسترده استفاده می‌شود. بسته به برند و وزن قوطی، قیمت آن در بازار نیز متفاوت خواهد بود. یک برند معتبر و معروف این اطمینان را به خریداران می‌دهد که محصول طبق استانداردهای سخت‌گیرانه ملی و جهانی تولید شده و از کیفیت بالایی برخوردار است. استاندارد تولید همچنین می‌تواند وزن مقطع فولادی موردنظر را تعیین کرده و از این طریق بر روی نرخ زنده محصول تأثیر بگذارد.

 

قوطی های 4*4 و 8*4، کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارند.

 

جدول قیمت قوطی 4 در 8

پرتقاضاترین قوطی آهن با سطح مقطع مستطیلی، قوطی 4*8 است که به دلیل تقاضای بالا، در بسیاری مواقع درگیر نوسانات روزانه است. ازاین‌رو، مشاهده جدول قیمت آن در سایت‌های معتبر و مقایسه برندها و فروشگاه‌های مختلف به شما کمک می‌کند تا پروفیل 4*8 را در زمان مناسب و به‌صورت مقرون‌به‌صرفه خریداری کنید.

بروزترین قیمت قوطی 10 در 10

قیمت قوطی 10*10 سنگین بسته به جنس فولاد یا آلیاژ به‌کاررفته در ساخت آن متغیر است. برای مثال، فولاد ضدزنگ و گالوانیزه به دلیل هزینه تولید بالاتر و تقاضای بیشتر نسبت به فولاد معمولی، گران‌تر هستند. نرخ روزانه قوطی‌های 10*10 با ضخامت 5، 6 و 8 به دلیل وزن بیشتر و کاربرد بالاتر آن‌ها در صنعت ساخت‌وساز، در فصول گرم سال با نوسانات بیشتری همراه است. ازاین‌رو، اطلاع از بروزترین نرخ قوطی آهن و تحلیل بازار می‌تواند به تشخیص سیگنال‌های خرید و پیش‌بینی بازار کمک کند.

قیمت رقابتی قوطی 40*60

کارخانه‌های فولادی معمولاً قوطی 40*60 را با ضخامت‌های 2، 2.5 و 3 میلی‌متر تولید و عرضه می‌کنند. با توجه به کاربرد بالای این قوطی آهن در ساخت درب و پنجره‌های آهنی، معمولاً برندها و کارخانه‌های مختلف آن را با قیمت رقابتی روانه بازار می‌کنند.

قیمت قوطی 40*80 امروز

قوطی‌های سایز 40*80 معمولاً با ضخامت بین 2 تا 4 میلی‌متر روانه بازار می‌شوند و وزن بالاتری نسبت به پروفیل‌های قبلی دارند. نرخ روزانه این محصول به‌صورت کیلویی اعلام می‌شود. بنابراین، هر چه ضخامت قوطی و طول شاخه بیشتر باشد، مبلغ آن در فاکتور نیز بالاتر می‌رود. نرخ روزانه پروفیل 40*80 همواره تحت تأثیر شرایط بازار فولاد و نرخ ارز قرار دارد و در صورت عدم ثبات بازار بورس، نرخ کیلویی قوطی با نوسانات روزانه و حتی لحظه‌ای مواجه می‌شود.

نمودار قیمت پروفیل آهن

بررسی نمودار نرخ کیلویی قوطی آهن به روش تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که این محصول در مقایسه با مقاطع فولادی دیگری مانند تیرآهن و میلگرد، نوسانات کمتر و ملایم‌تری را تجربه کرده است. بیشترین و مهم‌ترین نوسانات مربوط به تغییر بهای مواد اولیه و هزینه تولید، نرخ ارز، ارزش جهانی فولاد و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.

 

در این تصویر، تغییرات قیمت پروفیل 80*40 را مشاهده می کنید.
در این تصویر، تغییرات قیمت پروفیل 80*40 را مشاهده می کنید.

 

اطلاع از قیمت روز پروفیل

اطلاع از قیمت پروفیل آهن امروز و مقایسه آن با نرخ روزهای گذشته به شما کمک می‌کند تا سیگنال‌های خریدوفروش را تشخیص داده و سود معامله و پروژه عمرانی خود را افزایش دهید. در این میان لازم است روش مناسب و مرجع معتبری برای اطلاع از نوسانات و نرخ زنده قوطی آهن انتخاب کنید. استفاده از یک مرجع آنلاین و سایت معتبر در مقایسه با مراجعه حضوری به فروشگاه‌ها و بنگاه‌های محصولات فولادی به دلیل صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، بهترین روش اطلاع از تغییرات بازار فولاد است.

نکاتی که قبل از خرید پروفیل آهن باید بدانید

استعلام قیمت امروز پروفیل و مقایسه نرخ آنلاین برندهای مختلف اولین مرحله پیش از خرید است. با مقایسه برندهای مختلف و استانداردها و کیفیت محصولات هر کدام، می‌توانید بهترین گزینه را با توجه به بودجه موردنظرتان پیدا کنید. بسته به استاندارد تولید، مشخصاتی مانند وزن و کیفیت قوطی‌ها متفاوت خواهد بود. بنابراین، توجه به برند محصول از اهمیت بالایی برخوردار است.

تعیین مناسب‌ترین نوع و سایز قوطی آهن برای کاربرد موردنظر، از دیگر مواردی است که در هنگام استعلام محصول به آن نیاز خواهید داشت. همچنین پیش از خرید مطمئن شوید که خرید خود را در یک فروشگاه معتبر با مناسب‌ترین قیمت‌ها انجام می‌دهید. برای اطمینان از این امر بهتر است فروشگاه‌های مختلف را مقایسه کرده و از تجربه خرید دیگران نیز استفاده کنید.

هزینه حمل‌ونقل قوطی آهن

هزینه حمل‌ونقل یکی از مسائلی است که برای بسیاری از خریداران محصولات فولادی چالش‌هایی ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه برای افرادی که فاصله زیادی با فروشگاه یا کارخانه موردنظر دارند. هزینه حمل‌ونقل دارای نرخ سالانه است؛ اما تحت تأثیر فاصله، هزینه سوخت و... متغیر خواهد بود. حمل‌ونقل می‌تواند با استفاده از سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای، قطار، کشتی و یا ترکیبی از آن‌ها انجام شود. بنابراین، هزینه آن باید در برآورد بودجه پروژه لحاظ شود.

در فاکتور رسمی پروفیل چه مواردی ذکر می‌شود؟

در فاکتور رسمی قوطی آهن مواردی مانند شماره فاکتور، اطلاعات خریدار و فروشنده، تعداد و قیمت هر یک از اقلام سفارش، درصد تخفیف (در صورت اعمال تخفیف) و مالیات و ارزش‌افزوده ذکر می‌شود. بنابراین، مواردی مانند شماره تماس، شماره ثبت، کد پستی، آدرس و... که جزو مشخصات خریدار و فروشنده هستند، در فاکتور رسمی درج می‌شود.

خرید حضوری یا آنلاین قوطی پروفیل

با خرید پروفیل از فروشگاه‌های آنلاین می‌توانید خیلی سریع، از جدیدترین و بیشترین تخفیف‌ها مطلع شوید. شفافیت قیمت در بازار آنلاین بسیار بیشتر است و امکان مقایسه قیمت فروشگاه‌های مختلف تنها با چند کلیک برای خریداران فراهم شده است. این در حالی است که برای خرید حضوری باید به بنگاه‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر مراجعه کنید؛ که بسیار زمان‌بر است. خرید آنلاین همچنین امکان خرید از فروشگاه‌های سراسر کشور را برای شما ایجاد می‌کند؛ اما در خرید حضوری ممکن است موجودی انبار تکمیل نبوده و برخی انواع یا سایز قوطی موردنظرتان را پیدا نکنید.

خرید مستقیم از کارخانه‌های تولیدکننده پروفیل

یکی از بهترین روش‌های خرید قوطی آهن برای حذف دلالان، خرید مستقیم از کارخانه است. در این روش دلالان و واسطه‌ها حذف شده و امکان فروش با ارزان‌ترین قیمت فراهم می‌شود. با کلیک بر روی لینک کارخانه‌ های فولادی می‌توانید تنوع محصولات و لیست قیمت برندهای مختلف را مشاهده کنید. البته خرید از کارخانه با محدودیت‌ها و چالش‌هایی همراه است. برخی برندها را تنها در فروشگاه‌ها می‌توان یافت و عرضه مستقیم ندارند. از طرف دیگر، حجم خرید مقاطع فولادی موردنظرتان باید حداقل یک تریلی باشد. بنابراین، برای خرید در حجم محدود یا به‌صورت شاخه‌ای باید به فروشگاه‌های معتبر مراجعه کنید.

گرفت؛ چگونه شما را در خرید قوطی آهن راهنمایی می‌کند؟

جستجو به دنبال فروشگاه‌های آنلاین معتبر، استعلام موجودی و قیمت، مقایسه نرخ آنلاین قوطی‌ها و... می‌تواند بسیار زمان‌بر و خسته‌کننده باشد. سایت گرفت به‌عنوان یک مرجع معتبر، با اطلاع‌رسانی نرخ روزانه قوطی‌ها در فروشگاه‌های مختلف تنها با یک کلیک، یک راه‌حل سریع و رایگان برای شما ایجاد کرده است. شما در یک صفحه می‌توانید قیمت لحظه‌ای معتبرترین فروشگاه‌های آنلاین را مشاهده و مقایسه کنید. به‌این‌ترتیب، انتخاب فروشگاه و خرید با مناسب‌ترین قیمت در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شما امکان‌پذیر می‌شود.

 

قوطی پروفیل در ابعاد و ضخامت های مختلف تولید می شود.

 

گرفت؛ ارائه‌دهنده قیمت روز پروفیل

یکی از مهم‌ترین مزایای استفاده از یک مرجع معتبر، افزایش شفافیت بازار است. سایت گرفت قیمت قوطی پروفیل را به‌صورت روزانه و حتی لحظه‌ای ارائه می‌دهد و امکان بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین و بهترین خدمات آنلاین را به‌صورت رایگان برای شما فراهم می‌کند. به‌این‌ترتیب، شما می‌توانید نرخ آنلاین پروفیل چندین تأمین‌کننده را درآن‌واحد در فروشگاه‌های مختلف مشاهده کنید.

مقایسه قیمت انواع پروفیل فروشندگان مختلف در گرفت

یکی از مسائل مهم خرید آنلاین، عدم اطلاع از نرخ روزانه و میزان تخفیف محصولات در فروشگاه‌های مختلف است. به همین دلیل، سایت گرفت قیمت روز قوطی اعلام‌شده توسط فروشگاه‌های آنلاین مختلف را در یک صفحه نمایش داده و به خریداران اجازه می‌دهد خرید خود را با اطلاع از نرخ لحظه‌ای تمام فروشگاه‌های معتبر و مقایسه آن‌ها درآن‌واحد انجام دهند. 

سوالات متداول

1- وزن پروفیل چگونه محاسبه می شود؟
برای محاسبه وزن قوطی پروفیل می توانید از این فرمول استفاده کنید: وزن قوطی =( 4 * عرض * طول * ضخامت * چگالی * 7.85) \ 1000
2- آیا فاکتور رسمی برای خرید هر مقدار پروفیل تعلق می گیرد؟
بله، ما به ازای هر خرید فاکتور رسمی صادر می کنیم، فاکتورهای حاوی جزئیات خرید از جمله قیمت، میزان بار خریداری شده، مشخصات قوطی آهن و… است

3- قیمت پروفیل، کیلویی اعلام می شود یا شاخه ای؟

قیمت پروفیل، معمولا به صورت کیلویی توسط کارخانه ها و فروشندگان بازار فولاد اعلام می شود و برای مواردی که میزان خرید بسیار کم است، بنگاه های آهن، گاها قیمت را شاخه ای هم اعلام می نمایند.

... بیشتر
به‌روزرسانی لحظه‌ای قیمت‌ها
مقایسه قیمت‌ها
ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان
پشتیبانی آنلاین و تلفنی
امکان ارائه فاکتور رسمی

گرفت، پلی میان تامین‌کنندگان و خریداران

گرفت؛ به‌روزترین مرجع استعلام قیمت آهن آلات و کالاهای فولادی است که با مقایسه نرخ محصولات ارائه شده، توسط تامین کنندگان مختلف بازار، کمک می‌کند بتوانید بدون هدر رفت زمان، خریدی مطمئن و آسوده و با بهترین قیمت را تجربه کنید.

image