لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت هاش

قیمت هاش HEA

سایز برندطول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم67,8701403/4/23
10-12 متریشاخه/کیلوگرماز
65,000

تا
67,870
1403/4/24
12-12 متریشاخه/کیلوگرماز
65,000

تا
66,000
1403/4/24
12ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم65,8901403/4/23
14ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
44,000

تا
47,500
1403/4/24
14-12 متریشاخه/کیلوگرماز
31,000

تا
44,880
1403/4/24
16-12 متریشاخه/کیلوگرماز
30,000

تا
62,870
1403/4/24
16ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم60,0001403/4/13
18-12 متریشاخه/کیلوگرماز
39,880

تا
40,000
1403/4/24
18ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
40,000

تا
140,500
1403/4/24
20-12 متریشاخه/کیلوگرماز
41,000

تا
49,830
1403/4/24
20ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
46,000

تا
49,500
1403/4/24
22-12 متریشاخه/کیلوگرماز
75,000

تا
75,900
1403/4/24
24-12 متریشاخه/کیلوگرماز
71,000

تا
74,910
1403/4/24
26-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
71,890
1403/4/24
28-12 متریشاخه/کیلوگرماز
71,890

تا
72,000
1403/4/24
30-12 متریشاخه/کیلوگرماز
74,000

تا
74,910
1403/4/24
32-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
73,870
1403/4/24
34-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
73,870
1403/4/24
36-12 متریشاخه/کیلوگرم69,0001403/4/24
40-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
73,870
1403/4/24
45-12 متریشاخه/کیلوگرم63,9501403/4/24
50-12 متریشاخه/کیلوگرم72,0001403/4/24
60-12 متریشاخه/کیلوگرم70,0001403/4/24

قیمت هاش HEB

سایز برندطول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10-12 متریشاخه/کیلوگرم66,0001403/4/24
12-12 متریشاخه/کیلوگرماز
64,900

تا
66,000
1403/4/24
14-12 متریشاخه/کیلوگرماز
28,880

تا
30,000
1403/4/24
14ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,000

تا
29,500
1403/4/24
16-12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,480

تا
30,000
1403/4/24
16ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,500

تا
30,500
1403/4/24
18ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,000

تا
29,500
1403/4/24
18-12 متریشاخه/کیلوگرماز
28,880

تا
30,000
1403/4/24
20ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
51,000

تا
53,500
1403/4/24
20-12 متریشاخه/کیلوگرماز
53,000

تا
53,900
1403/4/24
22-12 متریشاخه/کیلوگرماز
51,870

تا
58,000
1403/4/24
24-12 متریشاخه/کیلوگرماز
51,870

تا
59,000
1403/4/24
26-12 متریشاخه/کیلوگرماز
57,000

تا
57,860
1403/4/24
28-12 متریشاخه/کیلوگرماز
69,000

تا
71,890
1403/4/24
30-12 متریشاخه/کیلوگرماز
60,000

تا
60,890
1403/4/24
30ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
62,000

تا
63,000
1403/4/24
32-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
71,890
1403/4/24
34ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم73,8701403/4/23
34-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
73,870
1403/4/24
36-12 متریشاخه/کیلوگرم72,0001403/4/24
40-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
73,870
1403/4/24
50-12 متریشاخه/کیلوگرم72,0001403/4/24
60-12 متریشاخه/کیلوگرم78,0001403/4/24