لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت هاش

قیمت هاش HEA

سایز برندطول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم60,0001402/12/9
10-12 متریشاخه/کیلوگرم63,0001402/12/9
10ترک12 متریشاخه/کیلوگرم63,0001402/12/9
12ترک12 متریشاخه/کیلوگرم63,0001402/12/9
12-12 متریشاخه/کیلوگرم63,0001402/12/9
12ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم60,0001402/12/9
14-12 متریشاخه/کیلوگرم29,5001402/12/9
14ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,400

تا
29,500
1402/12/9
16ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم56,0001402/12/9
16-12 متریشاخه/کیلوگرم41,0001402/12/9
18-12 متریشاخه/کیلوگرم44,0001402/12/9
18ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم44,0001402/12/9
20-12 متریشاخه/کیلوگرم42,0001402/12/9
20ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم42,0001402/12/9
22-12 متریشاخه/کیلوگرم63,0001402/12/9
24ترک12 متریشاخه/کیلوگرم69,0001402/12/9
24-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
26-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
28-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
28ترک12 متریشاخه/کیلوگرم69,0001402/12/9
28ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
30-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
32-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
34-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
36-12 متریشاخه/کیلوگرم69,0001402/12/9
40-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
45-12 متریشاخه/کیلوگرم64,0001402/12/9
50-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
60-12 متریشاخه/کیلوگرم70,0001402/12/9

قیمت هاش HEB

سایز برندطول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10-12 متریشاخه/کیلوگرم63,0001402/12/9
10ترک12 متریشاخه/کیلوگرم63,0001402/12/9
12ترک12 متریشاخه/کیلوگرم63,0001402/12/9
12-12 متریشاخه/کیلوگرم63,0001402/12/9
14ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم29,5001402/12/9
14-12 متریشاخه/کیلوگرم29,5001402/12/9
16-12 متریشاخه/کیلوگرم30,0001402/12/9
16ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم30,0001402/12/9
18-12 متریشاخه/کیلوگرم29,5001402/12/9
18ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم29,5001402/12/9
20-12 متریشاخه/کیلوگرم53,0001402/12/9
20ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم53,0001402/12/9
22-12 متریشاخه/کیلوگرم58,0001402/12/9
22ترک12 متریشاخه/کیلوگرم69,0001402/12/9
24-12 متریشاخه/کیلوگرم59,0001402/12/9
24ترک12 متریشاخه/کیلوگرم69,0001402/12/9
26-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
28-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
30ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم63,0001402/12/9
30-12 متریشاخه/کیلوگرم63,0001402/12/9
32-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
34ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرم62,0001402/12/9
34-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
36-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
40ترک12 متریشاخه/کیلوگرم69,0001402/12/9
40-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
50-12 متریشاخه/کیلوگرم73,0001402/12/9
60-12 متریشاخه/کیلوگرم78,0001402/12/9