لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت هاش

قیمت هاش HEA

سایز برندطول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10-12 متریشاخه/کیلوگرماز
64,570

تا
68,000
1403/3/23
10ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
64,570

تا
64,790
1403/3/23
10ترک12 متریشاخه/کیلوگرم66,0001403/3/23
12-12 متریشاخه/کیلوگرماز
64,570

تا
66,000
1403/3/23
12ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
64,570

تا
64,790
1403/3/23
12ترک12 متریشاخه/کیلوگرم66,0001403/3/23
14-12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,590

تا
31,000
1403/3/23
14ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,590

تا
35,500
1403/3/23
16-12 متریشاخه/کیلوگرماز
40,950

تا
59,840
1403/3/23
18-12 متریشاخه/کیلوگرماز
40,000

تا
45,870
1403/3/23
20-12 متریشاخه/کیلوگرماز
40,590

تا
41,000
1403/3/23
20ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
49,500

تا
51,510
1403/3/23
22-12 متریشاخه/کیلوگرماز
69,520

تا
76,000
1403/3/23
24-12 متریشاخه/کیلوگرماز
69,520

تا
71,000
1403/3/23
26-12 متریشاخه/کیلوگرماز
69,520

تا
70,000
1403/3/23
28ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
72,000

تا
72,700
1403/3/23
28-12 متریشاخه/کیلوگرماز
69,520

تا
72,000
1403/3/23
28ترک12 متریشاخه/کیلوگرم70,0001403/3/23
30-12 متریشاخه/کیلوگرماز
69,520

تا
74,000
1403/3/23
32-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
71,830
1403/3/23
34-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
71,830
1403/3/23
36-12 متریشاخه/کیلوگرم69,0001403/3/23
40-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
71,830
1403/3/23
45-12 متریشاخه/کیلوگرم63,9501403/3/23
50-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
71,000
1403/3/23
60-12 متریشاخه/کیلوگرم70,0001403/3/23

قیمت هاش HEB

سایز برندطول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10ترک12 متریشاخه/کیلوگرم66,0001403/3/23
10-12 متریشاخه/کیلوگرماز
66,000

تا
67,760
1403/3/23
12ترک12 متریشاخه/کیلوگرم66,0001403/3/23
12-12 متریشاخه/کیلوگرماز
66,000

تا
67,760
1403/3/23
14ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,500

تا
29,800
1403/3/23
14-12 متریشاخه/کیلوگرماز
28,500

تا
29,370
1403/3/23
16-12 متریشاخه/کیلوگرماز
28,500

تا
29,370
1403/3/23
18ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,500

تا
29,800
1403/3/23
18-12 متریشاخه/کیلوگرماز
28,500

تا
28,880
1403/3/23
20ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
53,500

تا
56,560
1403/3/23
20-12 متریشاخه/کیلوگرماز
53,000

تا
56,870
1403/3/23
22ترک12 متریشاخه/کیلوگرم70,0001403/3/23
22-12 متریشاخه/کیلوگرماز
52,640

تا
58,000
1403/3/23
24-12 متریشاخه/کیلوگرماز
52,640

تا
59,000
1403/3/23
24ترک12 متریشاخه/کیلوگرم70,0001403/3/23
26-12 متریشاخه/کیلوگرماز
56,650

تا
57,000
1403/3/23
28-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
71,830
1403/3/23
30-12 متریشاخه/کیلوگرماز
58,630

تا
60,000
1403/3/23
32-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
72,820
1403/3/23
34-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
72,820
1403/3/23
34ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
72,600

تا
72,820
1403/3/23
36-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001403/3/23
40-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
73,810
1403/3/23
40ترک12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
71,000
1403/3/23
50-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
72,000
1403/3/23
60-12 متریشاخه/کیلوگرم78,0001403/3/23