لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت هاش

قیمت هاش HEA

سایز برندطول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10-12 متریشاخه/کیلوگرماز
64,570

تا
68,000
1403/3/27
10ترک12 متریشاخه/کیلوگرماز
66,000

تا
68,000
1403/3/27
10ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
64,570

تا
64,790
1403/3/27
12-12 متریشاخه/کیلوگرماز
64,570

تا
66,000
1403/3/27
12ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
64,570

تا
64,790
1403/3/27
14-12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,590

تا
31,000
1403/3/27
14ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,590

تا
45,450
1403/3/27
14ترک12 متریشاخه/کیلوگرم33,0001403/3/27
16ترک12 متریشاخه/کیلوگرم40,0001403/3/27
16ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
60,000

تا
72,000
1403/3/27
16-12 متریشاخه/کیلوگرماز
40,950

تا
59,840
1403/3/27
18ترک12 متریشاخه/کیلوگرم45,0001403/3/27
18ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
40,000

تا
40,900
1403/3/27
18-12 متریشاخه/کیلوگرماز
40,000

تا
45,870
1403/3/27
20ترک12 متریشاخه/کیلوگرم42,0001403/3/27
20-12 متریشاخه/کیلوگرماز
40,590

تا
41,000
1403/3/27
20ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
49,500

تا
51,510
1403/3/27
22-12 متریشاخه/کیلوگرماز
69,520

تا
76,000
1403/3/27
22ترک12 متریشاخه/کیلوگرم63,0001403/3/27
24-12 متریشاخه/کیلوگرماز
69,520

تا
71,000
1403/3/27
24ترک12 متریشاخه/کیلوگرم62,0001403/3/27
26-12 متریشاخه/کیلوگرماز
69,520

تا
70,000
1403/3/27
28-12 متریشاخه/کیلوگرماز
69,520

تا
72,000
1403/3/27
28ترک12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
72,000
1403/3/27
30-12 متریشاخه/کیلوگرماز
69,520

تا
74,000
1403/3/27
30ترک12 متریشاخه/کیلوگرم61,0001403/3/27
32-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
71,830
1403/3/27
32ترک12 متریشاخه/کیلوگرم72,0001403/3/27
34-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
71,830
1403/3/27
34ترک12 متریشاخه/کیلوگرم61,0001403/3/27
36ترک12 متریشاخه/کیلوگرم61,0001403/3/27
36-12 متریشاخه/کیلوگرم69,0001403/3/27
40-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
71,830
1403/3/27
40کره12 متریشاخه/کیلوگرم73,0001403/3/27
45-12 متریشاخه/کیلوگرم63,9501403/3/27
50-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
71,000
1403/3/27
60-12 متریشاخه/کیلوگرم70,0001403/3/27
60ترک12 متریشاخه/کیلوگرم60,0001403/3/27
65ترک12 متریشاخه/کیلوگرم75,0001403/3/27
70ترک12 متریشاخه/کیلوگرم75,0001403/3/27
80ترک12 متریشاخه/کیلوگرم75,0001403/3/27
90ترک12 متریشاخه/کیلوگرم75,0001403/3/27
100ترک12 متریشاخه/کیلوگرم75,0001403/3/27

قیمت هاش HEB

سایز برندطول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10-12 متریشاخه/کیلوگرماز
66,000

تا
67,760
1403/3/27
10کره12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001403/3/27
12-12 متریشاخه/کیلوگرماز
66,000

تا
67,760
1403/3/27
14-12 متریشاخه/کیلوگرماز
28,500

تا
29,370
1403/3/27
14ترک12 متریشاخه/کیلوگرم30,0001403/3/27
14ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,000

تا
29,800
1403/3/27
16-12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,000

تا
29,370
1403/3/27
16ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,500

تا
29,800
1403/3/27
16ترک12 متریشاخه/کیلوگرم30,0001403/3/27
18-12 متریشاخه/کیلوگرماز
28,500

تا
28,880
1403/3/27
18ترک12 متریشاخه/کیلوگرم30,0001403/3/27
18ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
29,000

تا
29,800
1403/3/27
20ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
53,500

تا
56,560
1403/3/27
20-12 متریشاخه/کیلوگرماز
53,000

تا
56,870
1403/3/27
20ترک12 متریشاخه/کیلوگرم48,0001403/3/27
22-12 متریشاخه/کیلوگرماز
52,640

تا
58,000
1403/3/27
22ترک12 متریشاخه/کیلوگرماز
57,000

تا
70,000
1403/3/27
24-12 متریشاخه/کیلوگرماز
52,640

تا
59,000
1403/3/27
24ترک12 متریشاخه/کیلوگرماز
57,000

تا
70,000
1403/3/27
26-12 متریشاخه/کیلوگرماز
56,650

تا
57,000
1403/3/27
26ترک12 متریشاخه/کیلوگرم58,0001403/3/27
28-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
71,830
1403/3/27
28کره12 متریشاخه/کیلوگرم72,0001403/3/27
30کره12 متریشاخه/کیلوگرم61,0001403/3/27
30ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
60,000

تا
73,730
1403/3/27
30-12 متریشاخه/کیلوگرماز
58,630

تا
60,000
1403/3/27
32-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
72,820
1403/3/27
34ذوب آهن12 متریشاخه/کیلوگرماز
72,600

تا
72,820
1403/3/27
34-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
73,000
1403/3/27
36ترک12 متریشاخه/کیلوگرم61,0001403/3/27
36-12 متریشاخه/کیلوگرم68,0001403/3/27
40-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
73,810
1403/3/27
40ترک12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
73,000
1403/3/27
50-12 متریشاخه/کیلوگرماز
70,000

تا
72,000
1403/3/27
50ترک12 متریشاخه/کیلوگرم74,0001403/3/27
55ترک12 متریشاخه/کیلوگرم74,0001403/3/27
60ترک12 متریشاخه/کیلوگرم75,0001403/3/27
60-12 متریشاخه/کیلوگرم78,0001403/3/27
65ترک12 متریشاخه/کیلوگرم75,0001403/3/27
70ترک12 متریشاخه/کیلوگرم75,0001403/3/27
80ترک12 متریشاخه/کیلوگرم75,0001403/3/27
90ترک12 متریشاخه/کیلوگرم75,0001403/3/27
100-12 متریشاخه/کیلوگرم75,0001403/3/27