لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد تیکمه داش

میلگرد تیکمه داش

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001402/12/9
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2001402/12/9
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,1001402/12/9
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/9
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/9
میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
میلگرد آجدار 32 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/9