لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد پردیس آذربایجان

میلگرد پردیس آذربایجان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
28,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 14 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 18 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 20 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 22 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 25 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 28 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 32 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 8 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,200

تا
30,600
1403/4/24