لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد پردیس آذربایجان

میلگرد پردیس آذربایجان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,0001402/12/9
میلگرد آجدار 12 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,100
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
25,400
1402/12/9
میلگرد آجدار 16 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/9
میلگرد آجدار 18 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
25,400
1402/12/9
میلگرد آجدار 20 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
25,400
1402/12/9
میلگرد آجدار 22 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
25,400
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/9
میلگرد آجدار 28 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/9
میلگرد آجدار 32 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/9
میلگرد آجدار 8 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2001402/12/9