لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد پردیس آذربایجان

میلگرد پردیس آذربایجان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
28,700
1403/5/2
میلگرد آجدار 14 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,800
1403/5/2
میلگرد آجدار 16 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,800
1403/5/2
میلگرد آجدار 18 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,800
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,800
1403/5/2
میلگرد آجدار 22 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,800
1403/5/2
میلگرد آجدار 25 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,800
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 32 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
27,700
1403/5/2
میلگرد آجدار 8 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,300

تا
30,450
1403/5/1