لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

میلگرد خرمدشت تاکستان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 خرمدشت تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,160

تا
28,800
1403/4/31
میلگرد آجدار 10 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,490

تا
29,200
1403/4/31
میلگرد آجدار 12 خرمدشت تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,160

تا
28,800
1403/4/31
میلگرد آجدار 12 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,490

تا
29,200
1403/4/31
میلگرد آجدار 14 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,000

تا
28,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 16 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,000

تا
28,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 18 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,000

تا
28,300
1403/4/31
میلگرد آجدار 20 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,000

تا
28,300
1403/4/31
میلگرد آجدار 22 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,000

تا
28,300
1403/4/31
میلگرد آجدار 25 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,000

تا
28,300
1403/4/31
میلگرد آجدار 28 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,0001403/4/31
میلگرد آجدار 8 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,040

تا
30,500
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 خرمدشت تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,800

تا
29,900
1403/5/1