لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد بافق یزد

میلگرد بافق یزد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
31,000

تا
32,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 10 بافق یزد A4 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,500

تا
30,720
1403/5/1
میلگرد آجدار 10 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,400

تا
30,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 12 بافق یزد A4 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,200

تا
30,420
1403/5/1
میلگرد آجدار 12 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,900

تا
29,600
1403/5/2
میلگرد آجدار 14 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,600

تا
28,300
1403/5/2
میلگرد آجدار 14 بافق یزد A4 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,600

تا
28,920
1403/5/2
میلگرد آجدار 16 بافق یزد A4 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,700

تا
28,920
1403/5/1
میلگرد آجدار 16 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,600

تا
28,300
1403/5/2
میلگرد آجدار 18 بافق یزد A4 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,500

تا
28,720
1403/5/1
میلگرد آجدار 18 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 بافق یزد A4 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,500

تا
28,720
1403/5/1
میلگرد آجدار 22 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 25 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 25 بافق یزد A4 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,610

تا
28,830
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 32 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,300
1403/5/2