لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد امیرکبیر

میلگرد امیرکبیر

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 امیرکبیر خزر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,200

تا
29,700
1403/5/2
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,700

تا
29,700
1403/5/2
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر خزر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,300

تا
29,200
1403/5/2
میلگرد آجدار 12 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
29,850
1403/5/2
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,550

تا
28,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 16 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,550

تا
28,400
1403/5/2
میلگرد آجدار 18 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,550

تا
28,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 امیرکبیر خزر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
28,400
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,550

تا
28,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 22 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,550

تا
28,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 25 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,550

تا
28,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
28,600
1403/5/2
میلگرد آجدار 32 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
28,600
1403/5/2