لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد امیرکبیر

میلگرد امیرکبیر

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 امیرکبیر خزر A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,9001402/12/3
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر خزر A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/3
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,7001402/12/3
میلگرد آجدار 12 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/3
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,7001402/12/3
میلگرد آجدار 16 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,7001402/12/3
میلگرد آجدار 18 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,7001402/12/3
میلگرد آجدار 20 امیرکبیر خزر A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/2
میلگرد آجدار 20 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,7001402/12/3
میلگرد آجدار 22 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,7001402/12/3
میلگرد آجدار 25 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,7001402/12/3
میلگرد آجدار 28 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/3
میلگرد آجدار 32 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/3