لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد ابهر

میلگرد ابهر

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,600

تا
29,800
1403/5/2
میلگرد آجدار 8 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,200

تا
30,700
1403/5/1
میلگرد آجدار 10 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,200

تا
28,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 10 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
28,300
1403/5/2
میلگرد آجدار 12 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
28,300
1403/5/2
میلگرد آجدار 12 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,200

تا
28,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 14 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 16 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 18 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 22 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 25 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
28,100
1403/5/2