لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مسی مهراصل

لوله مسی مهراصل

سایزضخامتبرندحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1.2 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرماز
3,053,000

تا
3,191,000
1403/5/1
1.2 اینچضخامت 0.63مهر اصل15 متریکیلوگرماز
2,545,000

تا
2,740,000
1403/5/1
1.4 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرماز
1,488,000

تا
1,491,000
1403/5/1
1.4 اینچضخامت 0.81مهر اصل15 متریکیلوگرماز
1,566,000

تا
1,612,000
1403/5/1
1.4 اینچضخامت 0.63مهر اصل15 متریکیلوگرماز
1,190,000

تا
1,298,000
1403/5/1
3.8 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرماز
2,271,000

تا
2,345,000
1403/5/1
3.8 اینچضخامت 0.63مهر اصل15 متریکیلوگرماز
1,889,000

تا
2,054,000
1403/5/1
3.4 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرماز
4,611,000

تا
4,835,000
1403/5/1
5.8 اینچضخامت 0.81مهر اصل15 متریکیلوگرماز
4,070,000

تا
4,312,000
1403/5/1
3.8 اینچضخامت 0.81مهر اصل15 متریکیلوگرماز
2,427,000

تا
2,515,000
1403/5/1
5.8 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرماز
3,821,000

تا
3,957,000
1403/5/1
5.8 اینچضخامت 0.63مهر اصل15 متریکیلوگرماز
3,288,000

تا
3,505,000
1403/5/1