لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مسی بابک

لوله مسی بابک

سایزضخامتبرندحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1.2 اینچضخامت 0.63بابک15 متریکیلوگرم2,619,0001403/3/9
1.2 اینچضخامت 0.81بابک15 متریکیلوگرم3,385,0001403/3/9
1.2 اینچضخامت 0.75بابک15 متریکیلوگرم3,143,0001403/3/9
1.4 اینچضخامت 0.75بابک15 متریکیلوگرم1,532,0001403/3/9
1.4 اینچضخامت 0.63بابک15 متریکیلوگرم1,225,0001403/3/9
3.8 اینچضخامت 0.75بابک15 متریکیلوگرم2,337,0001403/3/9
3.8 اینچضخامت 0.81بابک15 متریکیلوگرم2,498,0001403/3/9
3.8 اینچضخامت 0.63بابک15 متریکیلوگرم1,942,0001403/3/9
3.4 اینچضخامت 0.81بابک15 متریکیلوگرم5,085,0001403/3/9
5.8 اینچضخامت 0.63بابک15 متریکیلوگرم3,385,0001403/3/9
5.8 اینچضخامت 0.75بابک15 متریکیلوگرم3,933,0001403/3/9
3.8 اینچضخامت 0.9بابک15 متریکیلوگرم1,090,0001403/3/9
3.4 اینچضخامت 0.75بابک15 متریکیلوگرم4,747,0001403/3/9