لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مسی بابک

لوله مسی بابک

سایزضخامتبرندحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1.2 اینچضخامت 0.63بابک15 متریکیلوگرم1,933,1001402/12/2
1.2 اینچضخامت 0.81بابک15 متریکیلوگرم2,499,0001402/12/2
1.2 اینچضخامت 0.75بابک15 متریکیلوگرم2,320,5001402/12/2
1.4 اینچضخامت 0.75بابک15 متریکیلوگرم1,129,8001402/12/2
1.4 اینچضخامت 0.63بابک15 متریکیلوگرم904,1001402/12/2
3.8 اینچضخامت 0.75بابک15 متریکیلوگرم1,725,2001402/12/2
3.8 اینچضخامت 0.81بابک15 متریکیلوگرم1,843,8001402/12/2
3.8 اینچضخامت 0.63بابک15 متریکیلوگرم1,434,3001402/12/2
3.4 اینچضخامت 0.81بابک15 متریکیلوگرم3,753,8001402/12/2
5.8 اینچضخامت 0.63بابک15 متریکیلوگرم2,499,0001402/12/2
5.8 اینچضخامت 0.75بابک15 متریکیلوگرم2,903,3001402/12/2
3.8 اینچضخامت 0.9بابک15 متریکیلوگرم792,0001402/12/2
3.4 اینچضخامت 0.75بابک15 متریکیلوگرم3,502,8001402/12/2