لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تسمه مسی

تسمه مسی

ضخامت (میلی‌متر)عرض (میلی‌متر)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40عرض 100کیلوگرم500,0001402/12/8
70عرض 100کیلوگرم500,0001402/12/8
100عرض 80کیلوگرم500,0001402/12/8
100عرض 20کیلوگرم500,0001402/12/8
100عرض 30کیلوگرم500,0001402/12/2
ضخامت 10عرض 40کیلوگرم500,0001402/12/8
ضخامت 10عرض 50کیلوگرم500,0001402/12/8
ضخامت 10عرض 100کیلوگرم500,0001402/12/2
ضخامت 20عرض 100کیلوگرم500,0001402/12/2
ضخامت 3عرض 15کیلوگرم500,0001402/12/8
ضخامت 5عرض 25کیلوگرم500,0001402/12/8