لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تسمه مسی

تسمه مسی

ضخامت (میلی‌متر)عرض (میلی‌متر)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40عرض 100کیلوگرم725,0001403/4/24
60عرض 100کیلوگرم725,0001403/4/23
70عرض 100کیلوگرم725,0001403/4/24
100عرض 100کیلوگرم725,0001403/4/19
100عرض 80کیلوگرم725,0001403/4/24
100عرض 20کیلوگرم725,0001403/4/19
100عرض 50کیلوگرم725,0001403/4/24
100عرض 30کیلوگرم725,0001403/4/24
ضخامت 10عرض 120کیلوگرم588,5001403/4/23
ضخامت 10عرض 30کیلوگرم725,0001403/4/24
ضخامت 10عرض 60کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/24
ضخامت 10عرض 50کیلوگرماز
588,500

تا
726,250
1403/4/24
ضخامت 10عرض 40کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/24
ضخامت 10عرض 100کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/24
ضخامت 10عرض 80کیلوگرم588,5001403/4/23
ضخامت 20عرض 100کیلوگرم725,0001403/4/24
ضخامت 3عرض 30کیلوگرم588,5001403/4/23
ضخامت 3عرض 20کیلوگرم588,5001403/4/23
ضخامت 3عرض 15کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/24
ضخامت 3عرض 25کیلوگرم588,5001403/4/23
ضخامت 30عرض 100کیلوگرم725,0001403/4/20
ضخامت 5عرض 40کیلوگرم588,5001403/4/23
ضخامت 5عرض 100کیلوگرم588,5001403/4/23
ضخامت 5عرض 20کیلوگرم588,5001403/4/23
ضخامت 5عرض 25کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/23
ضخامت 5عرض 60کیلوگرم588,5001403/4/23
ضخامت 5عرض 80کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/24
ضخامت 5عرض 30کیلوگرم588,5001403/4/23
ضخامت 5عرض 50کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/24