لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت قیمت سیم جوش

قیمت سیم جوش آما

برندسایزحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
آماسایز 1.6رولکیلوگرماز
85,000

تا
86,700
1403/3/9
آماسایز 1.2بستهکیلوگرماز
85,000

تا
86,700
1403/3/9
آماسایز 2.4رولکیلوگرماز
118,900

تا
121,280
1403/3/9

قیمت سیم جوش میکا

برندسایزحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میکاسایز 1.6رولکیلوگرماز
67,700

تا
70,440
1403/3/9
میکاسایز 2.4رولکیلوگرماز
120,000

تا
124,850
1403/3/9
میکاسایز 1.2رولکیلوگرماز
67,430

تا
70,150
1403/3/9

قیمت سیم جوش فیلارک

برندسایزحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فیلارکسایز 2.4رولکیلوگرماز
81,390

تا
83,020
1403/3/9
فیلارکسایز 1.6رولکیلوگرماز
65,900

تا
67,220
1403/3/9