لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد سیرجان

میلگرد سیرجان حدید

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 سیرجان حدید جنوب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
28,800
1403/3/27
میلگرد آجدار 10 سیرجان حدید جنوب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,600

تا
28,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,600

تا
28,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 14 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
28,000
1403/3/27
میلگرد آجدار 14 سیرجان حدید جنوب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,800
1403/3/27
میلگرد آجدار 16 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
28,000
1403/3/27
میلگرد آجدار 16 سیرجان حدید جنوب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,800
1403/3/27
میلگرد آجدار 18 سیرجان حدید جنوب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,800
1403/3/27
میلگرد آجدار 18 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
28,000
1403/3/27
میلگرد آجدار 20 سیرجان حدید جنوب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,800
1403/3/27
میلگرد آجدار 20 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
28,000
1403/3/27
میلگرد آجدار 22 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
27,800
1403/3/27
میلگرد آجدار 25 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
28,000
1403/3/27