لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد کویر کاشان

میلگرد کویر کاشان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A2 شاخه 8 متریکیلوگرم26,3001402/12/8
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,500
1402/12/8
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,6001402/12/10
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A3 شاخه 8 متریکیلوگرم26,1001402/12/8
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/8
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,6001402/12/10
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,600
1402/12/8
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,4001402/12/10
میلگرد آجدار 14 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,4001402/12/10
میلگرد آجدار 16 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,700

تا
26,300
1402/12/8
میلگرد آجدار 20 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,4001402/12/10
میلگرد آجدار 22 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,4001402/12/10
میلگرد آجدار 25 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,4001402/12/10
میلگرد آجدار 28 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,4001402/12/10
میلگرد آجدار 30 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/8
میلگرد آجدار 32 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,4001402/12/10