لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد کویر کاشان

میلگرد کویر کاشان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم31,2001403/1/21
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم31,5001403/1/23
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A2 شاخه 8 متریکیلوگرم26,3001403/1/23
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A3 شاخه 8 متریکیلوگرم26,1001403/1/25
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم31,0001403/1/21
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم31,2001403/1/25
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6501403/1/23
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001403/1/23
میلگرد آجدار 14 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم29,5001403/1/25
میلگرد آجدار 16 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,4001403/1/25
میلگرد آجدار 18 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم29,5001403/1/23
میلگرد آجدار 20 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم29,5001403/1/23
میلگرد آجدار 22 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم29,5001403/1/23
میلگرد آجدار 25 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم29,5001403/1/25
میلگرد آجدار 28 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم29,5001403/1/25
میلگرد آجدار 30 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم29,5001403/1/21
میلگرد آجدار 32 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم29,5001403/1/25