لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد کویر کاشان

میلگرد کویر کاشان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A2 شاخه 8 متریکیلوگرم26,3001403/5/2
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,500

تا
30,000
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,200

تا
29,600
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A3 شاخه 8 متریکیلوگرم26,1001403/5/2
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم31,2001403/5/1
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,000

تا
29,400
1403/5/1
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,300

تا
29,800
1403/5/2
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
29,600
1403/5/2
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,650

تا
28,900
1403/5/2
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم31,2001403/5/1
میلگرد آجدار 14 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم30,8001403/5/1
میلگرد آجدار 14 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,710

تا
28,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 16 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم30,8001403/5/1
میلگرد آجدار 16 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,710

تا
28,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 18 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم30,8001403/5/1
میلگرد آجدار 18 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,800

تا
28,900
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم30,8001403/5/1
میلگرد آجدار 20 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,710

تا
28,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 22 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,710

تا
28,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 22 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم30,8001403/5/1
میلگرد آجدار 25 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,710

تا
28,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 25 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم30,8001403/5/1
میلگرد آجدار 28 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم30,8001403/5/1
میلگرد آجدار 28 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,800

تا
29,700
1403/5/1
میلگرد آجدار 30 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,800

تا
29,700
1403/5/1
میلگرد آجدار 32 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,710

تا
28,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 32 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم30,8001403/5/1
میلگرد آجدار 36 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,450

تا
30,700
1403/5/1
میلگرد آجدار 40 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,450

تا
30,700
1403/5/1