لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد یزد احرامیان

میلگرد یزد احرامیان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 احرامیان یزد A2 شاخه 8 متریکیلوگرم23,9501403/2/26
میلگرد آجدار 8 احرامیان یزد A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,660

تا
28,710
1403/2/25
میلگرد آجدار 10 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,3001403/2/26
میلگرد آجدار 12 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,1501403/2/26
میلگرد آجدار 14 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,3001403/2/26
میلگرد آجدار 16 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,3001403/2/26
میلگرد آجدار 18 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,3001403/2/26
میلگرد آجدار 20 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,3001403/2/26
میلگرد آجدار 22 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,3001403/2/26
میلگرد آجدار 25 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,5501403/2/26
میلگرد آجدار 28 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,7001403/2/26
میلگرد آجدار 32 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,8001403/2/26