لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد یزد احرامیان

میلگرد یزد احرامیان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 احرامیان یزد A2 شاخه 8 متریکیلوگرم24,0001402/12/9
میلگرد آجدار 8 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,6001402/12/9
میلگرد آجدار 10 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,300

تا
24,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 12 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,200

تا
24,400
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,300

تا
24,900
1402/12/9
میلگرد آجدار 16 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,300

تا
24,900
1402/12/9
میلگرد آجدار 18 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,300

تا
24,900
1402/12/9
میلگرد آجدار 20 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,300

تا
24,900
1402/12/9
میلگرد آجدار 22 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,300

تا
24,900
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,500

تا
24,900
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,700

تا
24,900
1402/12/9
میلگرد آجدار 30 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,9001402/12/9
میلگرد آجدار 32 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,800

تا
24,900
1402/12/9