لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد آذر امین

میلگرد آذر فولاد امین

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متریکیلوگرم29,5001402/12/9
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متریکیلوگرم28,9001402/12/9
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
29,200
1402/12/9
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,900

تا
28,900
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 16 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 18 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 20 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 22 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 32 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
26,500
1402/12/9