لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد آذر امین

میلگرد آذر فولاد امین

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,500

تا
30,000
1403/4/27
میلگرد آجدار 8 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,000

تا
30,200
1403/4/27
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,600

تا
30,000
1403/4/27
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,100

تا
29,800
1403/4/27
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,000

تا
29,500
1403/4/27
میلگرد آجدار 14 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,900
1403/4/27
میلگرد آجدار 16 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,900
1403/4/27
میلگرد آجدار 18 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,900
1403/4/27
میلگرد آجدار 20 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,900
1403/4/27
میلگرد آجدار 22 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,900
1403/4/27
میلگرد آجدار 25 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,900
1403/4/27
میلگرد آجدار 28 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,900
1403/4/27
میلگرد آجدار 32 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,900
1403/4/27