لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مانیسمان چین

لوله مانیسمان وارداتی چین

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
75,000

تا
27,500,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخه17,000,0001403/3/27
لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,300,000

تا
3,280,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,080,000

تا
1,287,310
1403/3/27
لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,174,000

تا
5,000,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,000,000

تا
1,100,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,774,000

تا
1,900,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,130,000

تا
1,469,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
370,000

تا
2,400,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
429,000

تا
450,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
629,000

تا
670,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
75,000

تا
37,500,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخه17,500,0001403/3/27
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخه23,500,0001403/3/27
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخه21,500,0001403/3/27
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخه624,0001403/3/27
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخه22,500,0001403/3/27
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخه624,0001403/3/27
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,324,000

تا
1,440,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
735,000

تا
803,030
1403/3/27
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
895,000

تا
1,504,500
1403/3/27
لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
4,800,000

تا
5,100,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
3,100,000

تا
3,339,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,379,560

تا
2,730,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,615,000

تا
1,665,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,930,000

تا
2,135,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,980,000

تا
3,170,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
500,000

تا
550,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
780,000

تا
896,010
1403/3/27
لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
585,000

تا
680,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
3,850,000

تا
4,130,010
1403/3/27
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,900,000

تا
3,280,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
6,170,000

تا
6,980,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
4,400,000

تا
4,700,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
4,950,000

تا
5,639,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
8,264,000

تا
9,240,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
6,500,000

تا
6,700,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
6,650,000

تا
10,241,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
11,439,000

تا
12,650,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
17,200,000

تا
18,500,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,380,000

تا
7,780,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
9,300,000

تا
12,889,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
15,900,000

تا
17,600,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
33,250,000

تا
35,000,000
1403/3/27
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
18,800,000

تا
21,000,000
1403/3/27