لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مانیسمان چین

لوله مانیسمان وارداتی چین

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخه74,0001402/12/9
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
72,000

تا
25,700,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,170,000

تا
1,439,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,360,000

تا
3,090,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,190,000

تا
4,690,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,140,000

تا
1,400,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,790,000

تا
1,970,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,040,000

تا
1,338,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
380,800

تا
450,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخه590,0001402/12/9
لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
360,000

تا
434,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخه23,950,0001402/12/9
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
72,000

تا
34,500,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخه74,0001402/12/9
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخه74,0001402/12/9
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخه72,0001402/12/9
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخه72,0001402/12/9
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخه74,0001402/12/9
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
900,000

تا
940,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
740,000

تا
780,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,380,000

تا
1,400,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
4,500,000

تا
4,690,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,900,000

تا
3,090,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,140,000

تا
2,180,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,580,000

تا
1,879,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,940,000

تا
3,000,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,850,000

تا
2,019,700
1402/12/9
لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
540,000

تا
550,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
46,000

تا
510,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
690,000

تا
840,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
3,800,000

تا
3,840,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
6,690,000

تا
6,700,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,840,000

تا
3,288,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
8,580,000

تا
9,450,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
5,180,000

تا
5,500,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
3,873,000

تا
4,280,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
6,379,000

تا
6,500,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
11,400,000

تا
11,980,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
6,880,000

تا
7,400,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,140,000

تا
7,280,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
10,170,000

تا
10,400,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
14,600,000

تا
15,480,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
72,000

تا
22,950,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
74,000

تا
32,000,000
1402/12/9
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
12,448,000

تا
17,970,200
1402/12/9