لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مانیسمان چین

لوله مانیسمان وارداتی چین

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
75,000

تا
26,700,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخه17,000,0001403/4/31
لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,160,000

تا
2,210,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,070,000

تا
1,287,310
1403/5/1
لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
133,080

تا
1,330,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,760,000

تا
1,835,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,000,000

تا
1,144,500
1403/5/1
لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,120,000

تا
1,230,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
420,000

تا
445,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
629,000

تا
660,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
360,000

تا
2,350,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخه23,500,0001403/5/1
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
75,000

تا
36,500,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخه17,500,0001403/4/31
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
21,500,000

تا
21,540,000
1403/4/31
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخه624,0001403/4/31
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
22,500,000

تا
22,540,000
1403/4/31
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخه624,0001403/4/31
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
895,000

تا
1,507,800
1403/5/1
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
730,000

تا
810,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,320,000

تا
1,400,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,369,000

تا
2,740,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
3,160,000

تا
3,350,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
4,819,000

تا
5,100,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,910,000

تا
2,046,700
1403/5/1
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,960,000

تا
3,170,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
1,600,000

تا
1,694,500
1403/5/1
لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
780,000

تا
885,010
1403/5/1
لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
510,000

تا
540,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
585,000

تا
680,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
2,910,000

تا
3,280,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
6,260,000

تا
6,980,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
3,850,000

تا
4,080,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
8,260,000

تا
9,240,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
4,410,000

تا
4,680,010
1403/5/1
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
4,950,000

تا
5,643,400
1403/5/1
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
6,510,000

تا
6,700,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
11,420,000

تا
12,650,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
6,650,000

تا
10,241,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
7,428,000

تا
7,670,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
17,200,000

تا
17,450,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
9,000,000

تا
12,892,300
1403/5/1
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
15,700,000

تا
17,610,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
33,250,000

تا
33,900,000
1403/5/1
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 وارداتی شاخه 6 متریشاخهاز
18,500,000

تا
21,000,000
1403/5/1