لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله گاز سپاهان

لوله گاز خانگی سپاهان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
لوله گاز توکار 11.2 اینچ ضخامت 3.7 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم55,2201403/4/24
لوله گاز روکار 11.2 اینچ ضخامت 3 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,6001403/4/17
لوله گاز روکار 11.2 اینچ ضخامت 3.25 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,3601403/4/24
لوله گاز توکار 11.2 اینچ ضخامت 3.4 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم55,4001403/4/17
لوله گاز توکار 11.4 اینچ ضخامت 3.6 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم55,2201403/4/24
لوله گاز روکار 11.4 اینچ ضخامت 3.25 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,3601403/4/24
لوله گاز روکار 11.4 اینچ ضخامت 3 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,6001403/4/17
لوله گاز توکار 11.4 اینچ ضخامت 3.4 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم55,4001403/4/17
لوله گاز روکار 1.2 اینچ ضخامت 2.65 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرماز
52,360

تا
52,600
1403/4/24
لوله گاز روکار 1.2 اینچ ضخامت 2.5 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,6001403/4/17
لوله گاز توکار 1.2 اینچ ضخامت 2.8 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرماز
55,220

تا
55,400
1403/4/24
لوله گاز توکار 1 اینچ ضخامت 3.4 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرماز
55,220

تا
55,400
1403/4/24
لوله گاز روکار 1 اینچ ضخامت 3.25 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,3601403/4/24
لوله گاز روکار 1 اینچ ضخامت 3 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,6001403/4/17
لوله گاز روکار 2 اینچ ضخامت 3.5 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,6001403/4/17
لوله گاز روکار 2 اینچ ضخامت 3.65 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,3601403/4/24
لوله گاز توکار 2 اینچ ضخامت 3.9 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرماز
55,220

تا
55,400
1403/4/24
لوله گاز توکار 3.4 اینچ ضخامت 2.8 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم55,4001403/4/17
لوله گاز روکار 3.4 اینچ ضخامت 2.65 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,3601403/4/24
لوله گاز توکار 3.4 اینچ ضخامت 2.9 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم55,2201403/4/24
لوله گاز روکار 3.4 اینچ ضخامت 2.5 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,6001403/4/17