لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله درزدار

لوله درزدار صنعتی

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
41,000

تا
42,500
1402/12/10
11.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
44,200
1402/12/10
11.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم39,7001402/12/10
11.4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم01402/12/9
11.4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
42,000

تا
44,200
1402/12/10
11.4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
39,700

تا
44,800
1402/12/10
1.2 اینچضخامت 2.8-6 متریکیلوگرم420,0001402/12/9
1.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم42,4001402/12/9
1.2 اینچضخامت 2نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم41,7001402/12/10
1.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
45,100
1402/12/10
1.2 اینچضخامت 2لوله و پروفیل کیان پرشیا6 متریکیلوگرم39,5001402/12/9
1.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم41,5001402/12/8
1.2 اینچضخامت 2صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم42,2001402/12/8
1 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,600
1402/12/10
1 اینچضخامت 2.5لوله و پروفیل کیان پرشیا6 متریکیلوگرم38,4001402/12/9
1 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
44,200
1402/12/10
1 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم39,5001402/12/10
21.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
42,000
1402/12/10
21.2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
21.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
21.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم41,0001402/12/10
2.5 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم42,1001402/12/9
2.5 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم42,1001402/12/9
2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
44,200
1402/12/10
2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
42,500
1402/12/10
2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
43,500
1402/12/10
2 اینچضخامت 2فولاد هیربد زرندیه6 متریکیلوگرم41,7001402/12/10
2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
2 اینچضخامت 3صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم42,2001402/12/8
31.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم1,450,0001402/12/9
31.2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
31.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
31.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم1,219,0001402/12/9
3.4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
44,200
1402/12/10
3.4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم41,5001402/12/8
3.4 اینچضخامت 2لوله و پروفیل کیان پرشیا6 متریکیلوگرم39,5001402/12/9
3.4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
41,000

تا
44,600
1402/12/10
3 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
41,800
1402/12/10
3 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم40,7001402/12/10
3 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
39,700

تا
47,500
1402/12/10
3 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
42,000

تا
42,500
1402/12/10
4 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
41,000

تا
47,500
1402/12/10
4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
39,700

تا
42,500
1402/12/10
4 اینچضخامت 6-6 متریکیلوگرماز
47,600

تا
4,214,000
1402/12/9
4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
5 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
43,100

تا
47,600
1402/12/9
5 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم41,7001402/12/10
5 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
42,100

تا
1,980,000
1402/12/9
5 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم41,0001402/12/8
5 اینچضخامت 6-6 متریکیلوگرماز
47,600

تا
5,309,200
1402/12/9
6 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم43,1001402/12/9
6 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
46,600

تا
4,256,400
1402/12/9
6 اینچضخامت 6-6 متریکیلوگرم6,404,9001402/12/9
6 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم42,1001402/12/9
6 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
42,100

تا
2,390,000
1402/12/9
8 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم45,5001402/12/10

لوله گاز درزدار

نوعسایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
توکار11.2 اینچضخامت 3.4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,1001402/12/10
توکار11.2 اینچضخامت 3.4گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,8001402/12/10
توکار11.2 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم47,4001402/12/10
روکار11.2 اینچضخامت 3گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,8001402/12/10
توکار11.4 اینچضخامت 3.4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,1001402/12/10
روکار11.4 اینچضخامت 3گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم51,8001402/12/10
توکار11.4 اینچضخامت 3.6-6 متریکیلوگرم51,8001402/12/8
توکار11.4 اینچضخامت 3.4گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,8001402/12/10
روکار11.4 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,6001402/12/10
روکار1.2 اینچضخامت 2.65گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم50,0001402/12/10
روکار1.2 اینچضخامت 2.5گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم51,8001402/12/10
توکار1.2 اینچضخامت 2.8گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,8001402/12/10
توکار1.2 اینچضخامت 2.8نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,3001402/12/10
روکار1.2 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,6001402/12/10
روکار1 اینچضخامت 3گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم51,8001402/12/10
روکار1 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,6001402/12/10
توکار1 اینچضخامت 3.4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم47,6001402/12/10
توکار1 اینچضخامت 3.4گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,8001402/12/10
روکار2 اینچضخامت 3.5گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,8001402/12/10
توکار2 اینچضخامت 3.9نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,8001402/12/10
توکار2 اینچضخامت 3.9گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,8001402/12/10
توکار3.4 اینچضخامت 2.8نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم47,6001402/12/10
روکار3.4 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,6001402/12/10
روکار3.4 اینچضخامت 2.5گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم51,8001402/12/10
توکار3.4 اینچضخامت 2.8گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,8001402/12/10
روکار60.3ضخامت 3.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم47,2001402/12/10

لوله API

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم659,2001402/12/9
1ضخامت 3.3اصفهان6 متریکیلوگرم45,6001402/12/9
1ضخامت 3.2سپاهان6 متریکیلوگرم721,0001402/12/9
1.2ضخامت 2.8سپنتا6 متریکیلوگرم578,7001402/12/9
1.2ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم45,6001402/12/9
1.2ضخامت 2.8سپاهان6 متریکیلوگرم567,7001402/12/9
2ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم1,473,9001402/12/9
2ضخامت 3.5اصفهان6 متریکیلوگرم1,359,6001402/12/9
2ضخامت 2.9اصفهان6 متریکیلوگرم45,6001402/12/9
2ضخامت 3.9سپاهان6 متریکیلوگرم1,692,3001402/12/9
3ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم2,060,0001402/12/9
3.4ضخامت 2.8سپنتا6 متریکیلوگرم567,7001402/12/9
3.4ضخامت 2.9سپاهان6 متریکیلوگرم515,0001402/12/9
3.4ضخامت 2.9اصفهان6 متریکیلوگرم45,6001402/12/9
4ضخامت 4سپنتا6 متریکیلوگرم3,141,5001402/12/9
4ضخامت 4سپاهان6 متریکیلوگرم3,275,4001402/12/9
6ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم1,910,7001402/12/9
11.2ضخامت 3.2سپنتا6 متریکیلوگرم1,146,4001402/12/9
11.2ضخامت 3.7اصفهان6 متریکیلوگرم45,6001402/12/9
11.2ضخامت 3.5اصفهان6 متریکیلوگرم1,133,0001402/12/9
11.4-اصفهان6 متریکیلوگرم839,5001402/12/9
11.4ضخامت 3.2سپنتا6 متریکیلوگرم982,6001402/12/9
11.4ضخامت 3.6اصفهان6 متریکیلوگرم45,6001402/12/9
11.4ضخامت 3.7سپاهان6 متریکیلوگرم1,112,4001402/12/9
11.4ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم813,7001402/12/9

لوله آبرسانی

سایزنوعضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچدرز مستقیمضخامت 3صابری6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
11.2 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
11.4 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
11.4 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
1.2 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم44,5001402/12/9
1 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
1 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
21.2 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
21.2 اینچدرز مستقیمضخامت 4-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
21.2 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
2 اینچدرز مستقیمضخامت 4-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
2 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
2 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
3.4 اینچ-ضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم44,5001402/12/9
3 اینچدرز مستقیمضخامت 4-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
3 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
4 اینچدرز مستقیمضخامت 6-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
5 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9
5 اینچدرز مستقیمضخامت 4-6 متریکیلوگرم44,0001402/12/9