لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله درزدار

لوله درزدار صنعتی

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
873,300
1403/4/24
11.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
48,000
1403/4/24
11.2 اینچضخامت 2.2-6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/23
11.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
41,100
1403/4/24
11.2 اینچضخامت 2صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم44,9101403/4/24
11.4 اینچضخامت 2.2-6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/23
11.4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
550,900
1403/4/24
11.4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
649,650
1403/4/24
11.4 اینچضخامت 2لوله و قوطی اصفهان6 متریکیلوگرم41,9001403/4/17
11.4 اینچضخامت 2.5لوله پروفیل کچو6 متریکیلوگرم45,4001403/4/17
11.4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
845,320
1403/4/24
11.4 اینچضخامت 2.5صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم44,9101403/4/24
1.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
340,800
1403/4/24
1.2 اینچضخامت 2.8-6 متریکیلوگرم447,3001403/4/24
1.2 اینچضخامت 2نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم41,7001403/4/17
1.2 اینچضخامت 2لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرماز
40,900

تا
42,800
1403/4/17
1.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
40,300
1403/4/23
1.2 اینچضخامت 2صنعتی یاوران6 متریکیلوگرماز
44,500

تا
44,900
1403/4/17
1.2 اینچضخامت 2سپاهان6 متریکیلوگرم48,0001403/4/17
1.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
40,900
1403/4/24
1 اینچضخامت 2.5سپاهان6 متریکیلوگرم48,0001403/4/17
1 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
536,230
1403/4/24
1 اینچضخامت 2لوله و قوطی اصفهان6 متریکیلوگرماز
39,800

تا
40,700
1403/4/17
1 اینچضخامت 2.5لوله و قوطی اصفهان6 متریکیلوگرماز
39,800

تا
40,700
1403/4/17
1 اینچضخامت 3لوله و پروفیل فولادی اصفهان6 متریکیلوگرماز
39,800

تا
40,700
1403/4/17
1 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
678,020
1403/4/24
1 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
440,270
1403/4/24
21.25 میلی مترضخامت 2صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم44,9101403/4/24
21.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
40,250

تا
958,500
1403/4/24
21.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
1,139,550
1403/4/24
21.2 اینچضخامت 3سپاهان6 متریکیلوگرم48,0001403/4/17
21.2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
2,025,250
1403/4/24
21.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
41,000
1403/4/24
2.5 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
38,450
1403/4/23
2.5 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
40,600
1403/4/24
2.5 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
40,300

تا
40,600
1403/4/24
2.5 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
38,450
1403/4/23
2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
1,534,340
1403/4/24
2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
44,910
1403/4/24
2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
48,000
1403/4/24
2 اینچضخامت 2.2-6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/23
2 اینچضخامت 2.5لوله و قوطی اصفهان6 متریکیلوگرماز
39,800

تا
41,900
1403/4/17
2 اینچضخامت 2.5لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
43,200
1403/4/17
2 اینچضخامت 3سپاهان6 متریکیلوگرم48,0001403/4/17
2 اینچضخامت 2فولاد هیربد زرندیه6 متریکیلوگرماز
40,500

تا
41,000
1403/4/23
2 اینچضخامت 2لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
45,000
1403/4/17
2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
41,100
1403/4/24
2 اینچضخامت 2.3لوله و قوطی اصفهان6 متریکیلوگرماز
39,800

تا
40,700
1403/4/17
2 اینچضخامت 2صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم44,9101403/4/24
2 اینچضخامت 2.8لوله و قوطی اصفهان6 متریکیلوگرماز
39,800

تا
40,700
1403/4/17
2 اینچضخامت 3لوله و قوطی اصفهان6 متریکیلوگرماز
39,800

تا
40,700
1403/4/17
2 اینچضخامت 1.8لوله و قوطی اصفهان6 متریکیلوگرماز
39,800

تا
40,700
1403/4/17
2 اینچضخامت 2لوله و قوطی اصفهان6 متریکیلوگرماز
39,800

تا
40,700
1403/4/17
2 اینچضخامت 3صنعتی یاوران6 متریکیلوگرماز
44,500

تا
44,900
1403/4/17
31.2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
2,712,070
1403/4/24
31.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
39,670

تا
1,298,230
1403/4/24
31.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
41,100
1403/4/24
31.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم1,544,2501403/4/24
3.4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
351,450
1403/4/24
3.4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
404,700
1403/4/24
3.4 اینچضخامت 2.5سپاهان6 متریکیلوگرم48,0001403/4/17
3.4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
40,300
1403/4/23
3.4 اینچضخامت 2لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرماز
40,900

تا
42,800
1403/4/17
3 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
2,365,720
1403/4/24
3 اینچضخامت 3سپاهان6 متریکیلوگرم48,0001403/4/17
3 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
40,800
1403/4/24
3 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
1,778,690
1403/4/24
3 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
1,363,200
1403/4/24
44.75 میلی مترضخامت 2.5صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم44,9101403/4/24
45 میلی مترضخامت 2.5صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم44,9101403/4/24
4 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
40,300

تا
2,569,810
1403/4/24
4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
1,806,240
1403/4/24
4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
2,289,410
1403/4/24
4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
44,600
1403/4/24
4 اینچضخامت 3سپاهان6 متریکیلوگرم48,0001403/4/17
4 اینچضخامت 6-6 متریکیلوگرماز
44,600

تا
4,487,930
1403/4/24
51 میلی مترضخامت 2صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم44,9101403/4/24
5 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
40,250

تا
40,500
1403/4/23
5 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
44,600
1403/4/24
5 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
41,700

تا
3,845,030
1403/4/24
5 اینچضخامت 6-6 متریکیلوگرماز
44,600

تا
5,654,250
1403/4/24
5 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
2,108,700
1403/4/24
5 اینچضخامت 4سپاهان6 متریکیلوگرم45,4001403/4/17
6 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
40,300

تا
40,600
1403/4/24
6 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
44,600

تا
4,533,030
1403/4/24
6 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
40,300

تا
2,545,350
1403/4/24
6 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
40,300

تا
40,600
1403/4/24
6 اینچضخامت 6-6 متریکیلوگرم6,821,2701403/4/24
8 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم45,5001403/4/17
8 اینچضخامت 4سپاهان6 متریکیلوگرم45,4001403/4/17

لوله گاز درزدار

نوعسایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
توکار11.2 اینچضخامت 3.4لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم51,5001403/4/17
توکار11.2 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم47,4501403/4/17
توکار11.2 اینچضخامت 3.7لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرماز
51,500

تا
53,500
1403/4/23
روکار11.2 اینچضخامت 3.25گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,3601403/4/24
توکار11.2 اینچضخامت 3.4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,0501403/4/17
توکار11.2 اینچضخامت 3.7گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم55,2201403/4/24
روکار11.2 اینچضخامت 3.2لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرماز
50,500

تا
52,000
1403/4/23
توکار11.2 اینچضخامت 3.4گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم55,4001403/4/17
روکار11.2 اینچضخامت 3گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,6001403/4/17
توکار11.4 اینچضخامت 3.4گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم55,4001403/4/17
توکار11.4 اینچضخامت 3.6لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرماز
51,500

تا
53,500
1403/4/23
روکار11.4 اینچضخامت 3.25گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,3601403/4/24
روکار11.4 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,5501403/4/17
توکار11.4 اینچضخامت 3.4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,0501403/4/17
روکار11.4 اینچضخامت 3.2لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرماز
50,500

تا
52,000
1403/4/23
توکار11.4 اینچضخامت 3.6گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم55,2201403/4/24
توکار11.4 اینچضخامت 3.4لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم51,5001403/4/17
روکار11.4 اینچضخامت 3گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,6001403/4/17
روکار11.4 اینچضخامت 3شرکت لوله و پروفیل سپنتا6 متریکیلوگرم55,0001403/4/17
توکار11.4 اینچضخامت 3.6-6 متریکیلوگرم55,3501403/4/24
توکار1.2 اینچضخامت 2.8نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,2501403/4/17
توکار1.2 اینچضخامت 2.8لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرماز
51,500

تا
53,500
1403/4/23
روکار1.2 اینچضخامت 2.5گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,6001403/4/17
روکار1.2 اینچضخامت 2.5شرکت لوله و پروفیل سپنتا6 متریکیلوگرم55,0001403/4/17
روکار1.2 اینچضخامت 2.65گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرماز
52,360

تا
52,600
1403/4/24
توکار1.2 اینچضخامت 2.8گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرماز
55,220

تا
55,400
1403/4/24
روکار1.2 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,5501403/4/17
روکار1.2 اینچضخامت 2.6لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرماز
50,500

تا
52,000
1403/4/23
توکار1 اینچضخامت 3.4گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرماز
55,220

تا
55,400
1403/4/24
روکار1 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,5501403/4/17
توکار1 اینچضخامت 3.4لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرماز
51,500

تا
53,500
1403/4/23
روکار1 اینچضخامت 3گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,6001403/4/17
روکار1 اینچضخامت 3.25گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,3601403/4/24
توکار1 اینچضخامت 3.4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم47,5501403/4/17
روکار1 اینچضخامت 3.2لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرماز
50,500

تا
52,000
1403/4/23
توکار2 اینچضخامت 3.9گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرماز
55,220

تا
55,400
1403/4/24
روکار2 اینچضخامت 3.6لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرماز
50,500

تا
52,000
1403/4/23
توکار2 اینچضخامت 3.9لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرماز
51,500

تا
53,500
1403/4/23
روکار2 اینچضخامت 3.5گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,6001403/4/17
روکار2 اینچضخامت 3.65گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,3601403/4/24
توکار2 اینچضخامت 3.9نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,7501403/4/17
روکار33.7ضخامت 3شرکت لوله و پروفیل سپنتا6 متریکیلوگرم55,0001403/4/17
روکار3.4 اینچضخامت 2.65گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,3601403/4/24
توکار3.4 اینچضخامت 2.8نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم47,5501403/4/17
توکار3.4 اینچضخامت 2.8گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم55,4001403/4/17
روکار3.4 اینچضخامت 2.5گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم52,6001403/4/17
توکار3.4 اینچضخامت 2.9گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم55,2201403/4/24
روکار3.4 اینچضخامت 2.5شرکت لوله و پروفیل سپنتا6 متریکیلوگرم55,0001403/4/17
روکار3.4 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,5501403/4/17
روکار3.4 اینچضخامت 2.6لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرماز
50,500

تا
52,000
1403/4/23
توکار3.4 اینچضخامت 2.8لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم51,5001403/4/17
توکار3.4 اینچضخامت 2.9لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرماز
51,500

تا
53,500
1403/4/23
روکار60.3ضخامت 3.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم47,1501403/4/17

لوله API

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم659,2001403/4/24
1ضخامت 3.3اصفهان6 متریکیلوگرم45,5801403/4/24
1ضخامت 3.2سپاهان6 متریکیلوگرم817,7801403/4/24
1.2ضخامت 2.8سپاهان6 متریکیلوگرم643,9401403/4/24
1.2ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم45,5801403/4/24
1.2ضخامت 2.8سپنتا6 متریکیلوگرم656,3201403/4/24
2ضخامت 3.9سپاهان6 متریکیلوگرم1,919,4401403/4/24
2ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم1,671,7701403/4/24
2ضخامت 2.9اصفهان6 متریکیلوگرم45,5801403/4/24
2ضخامت 3.5اصفهان6 متریکیلوگرم1,359,6001403/4/24
3ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم2,336,5001403/4/24
3.4ضخامت 2.9سپاهان6 متریکیلوگرم584,1301403/4/24
3.4ضخامت 2.9اصفهان6 متریکیلوگرم45,5801403/4/24
3.4ضخامت 2.8سپنتا6 متریکیلوگرم643,9401403/4/24
4ضخامت 4سپاهان6 متریکیلوگرم3,715,0401403/4/24
4ضخامت 4سپنتا6 متریکیلوگرم3,563,1701403/4/24
6ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم2,167,1101403/4/24
11.2ضخامت 3.2سپنتا6 متریکیلوگرم1,300,2601403/4/24
11.2ضخامت 3.7اصفهان6 متریکیلوگرم45,5801403/4/24
11.2ضخامت 3.5اصفهان6 متریکیلوگرم1,133,0001403/4/24
11.4ضخامت 3.7سپاهان6 متریکیلوگرم1,261,7101403/4/24
11.4-اصفهان6 متریکیلوگرم839,4501403/4/24
11.4ضخامت 3.2سپنتا6 متریکیلوگرم1,114,5101403/4/24
11.4ضخامت 3.6اصفهان6 متریکیلوگرم45,5801403/4/24
11.4ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم813,7001403/4/24

لوله آبرسانی

سایزنوعضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچدرز مستقیمضخامت 3صابری6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
41,100
1403/4/24
11.2 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
41,100
1403/4/24
11.4 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
41,100
1403/4/24
11.4 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
41,100
1403/4/24
1.2 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
41,300

تا
41,600
1403/4/24
1.2 اینچ-ضخامت 6سپاهان6 متریکیلوگرم26,8701403/4/23
1 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
41,100
1403/4/24
1 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
41,100
1403/4/24
21.2 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
41,100
1403/4/24
21.2 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
41,100
1403/4/24
21.2 اینچدرز مستقیمضخامت 4-6 متریکیلوگرم44,2001403/4/24
2 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
41,100
1403/4/24
2 اینچدرز مستقیمضخامت 4-6 متریکیلوگرم44,2001403/4/24
2 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
41,100
1403/4/24
3.4 اینچ-ضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
41,300

تا
41,600
1403/4/24
3 اینچدرز مستقیمضخامت 4-6 متریکیلوگرم44,2001403/4/24
3 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
41,100
1403/4/24
4 اینچ-ضخامت 4.4سپاهان6 متریکیلوگرم49,2801403/4/24
4 اینچدرز مستقیمضخامت 6-6 متریکیلوگرم44,2001403/4/24
5 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
41,100
1403/4/24
5 اینچدرز مستقیمضخامت 4-6 متریکیلوگرم44,2001403/4/24
5 اینچ-ضخامت 4.4سپاهان6 متریکیلوگرم49,2801403/4/24
6 اینچ-ضخامت 4.8سپاهان6 متریکیلوگرم49,2801403/4/24
8 اینچ-ضخامت 4.8سپاهان6 متریکیلوگرم49,2801403/4/24