لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق مسی باهنر

ورق مسی باهنر

ضخامتابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 4660*2000شیتکیلوگرماز
820,000

تا
826,000
1403/3/27
ضخامت 3660*2000شیتکیلوگرماز
820,000

تا
918,500
1403/3/27
ضخامت 1.25660*2000شیتکیلوگرماز
820,000

تا
826,000
1403/3/27
ضخامت 15660*2000برش خوردهکیلوگرماز
820,000

تا
826,000
1403/3/27
ضخامت 0.4660*2000شیتکیلوگرماز
820,000

تا
826,000
1403/3/27
ضخامت 0.5660*2000شیتکیلوگرماز
820,000

تا
826,000
1403/3/27
ضخامت 2660*2000شیتکیلوگرماز
820,000

تا
918,500
1403/3/27
ضخامت 0.8660*2000شیتکیلوگرماز
820,000

تا
826,000
1403/3/27
ضخامت 0.3660*2000شیتکیلوگرم973,5001403/3/27
ضخامت 1660*2000شیتکیلوگرماز
820,000

تا
826,000
1403/3/27
ضخامت 5660*2000برش خوردهکیلوگرماز
820,000

تا
826,000
1403/3/27
ضخامت 8660*2000شیتکیلوگرماز
820,050

تا
826,050
1403/3/27
ضخامت 0.7660*2000شیتکیلوگرماز
820,000

تا
826,000
1403/3/27