لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آلومینیوم اراک

ورق آلومینیوم اراک

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق آلومینیوم ضخامت 2 رول 1000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 رول 1000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 رول 1000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 رول 1000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول 1000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 رول 1000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 رول 1000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 رول 1000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 رول 1000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 2.5 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم204,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 1.6 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 4 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم204,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 2 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 1 شیت 1000*2000 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 رول 1200 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 رول 1250 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 رول 1250 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول 1250 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 رول 1250 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 رول 1250 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 شیت 1250*2500 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت 1250*2500 3105 اراککیلوگرم204,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 2.5 شیت 1250*2500 3105 اراککیلوگرم203,5001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 شیت 1250*2500 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 4 شیت 1250*2500 3105 اراککیلوگرم204,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 شیت 1250*2500 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 شیت 1250*2500 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 شیت 1250*2500 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 2 شیت 1250*2500 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 شیت 1250*2500 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 1 شیت 1250*2500 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 شیت 1250*2500 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7
ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 شیت 1250*2500 3105 اراککیلوگرم203,0001402/12/7