لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!
نمایش قیمت با ارزش افزوده

قیمت لوله درزدار

لوله درزدار صنعتی

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم35,8001402/9/15
11.2 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم40,3001402/9/15
11.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
35,300

تا
36,100
1402/9/15
11.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
35,200

تا
820,000
1402/9/15
11.4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم36,8001402/9/16
11.4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم36,8001402/9/16
11.4 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم44,5001402/9/15
11.4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
35,800

تا
37,300
1402/9/15
1.2 اینچضخامت 2.8-6 متریکیلوگرم420,0001402/9/15
1.2 اینچضخامت 2لوله و پروفیل کیهان6 متریکیلوگرم40,2001402/9/15
1.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
35,300

تا
36,400
1402/9/15
1.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم35,2001402/9/15
1.2 اینچضخامت 2صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم42,8001402/9/15
1.2 اینچضخامت 2لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرم40,9001402/9/15
1.2 اینچضخامت 2لوله و پروفیل کیان پرشیا6 متریکیلوگرم39,2001402/9/16
1.2 اینچضخامت 2نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم41,1001402/9/15
1.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم26,9001402/9/16
18 میلی مترضخامت 2.5صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم38,6001402/9/16
1 اینچضخامت 2جباری6 متریکیلوگرم37,5001402/9/16
1 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم40,9001402/9/16
1 اینچضخامت 2.5جباری6 متریکیلوگرم36,5001402/9/16
1 اینچضخامت 2.5لوله و پروفیل کیهان6 متریکیلوگرم38,6001402/9/15
1 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم35,3001402/9/15
1 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم41,4001402/9/16
1 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم41,1001402/9/15
1 اینچضخامت 2.5لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرماز
37,500

تا
40,900
1402/9/15
1 اینچضخامت 2.5لوله و پروفیل کیان پرشیا6 متریکیلوگرم38,1001402/9/16
1 اینچضخامت 2.5صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم42,8001402/9/15
21.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
35,300

تا
1,070,000
1402/9/15
21.2 اینچضخامت 2لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرم40,0001402/9/15
21.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
35,800

تا
900,000
1402/9/15
21.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم35,2001402/9/15
21.2 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم40,3001402/9/15
21.2 اینچضخامت 3لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرم36,1001402/9/15
21.2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
37,100

تا
1,794,000
1402/9/15
21.2 اینچضخامت 2.5لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرماز
36,100

تا
39,200
1402/9/15
21 میلی مترضخامت 2.5صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم38,6001402/9/15
22 میلی مترضخامت 2صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم39,3001402/9/16
2.5 اینچضخامت 2.5صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم38,6001402/9/15
2.5 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم36,1001402/9/15
2.5 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم36,8001402/9/15
2.5 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم36,8001402/9/16
2.5 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم36,1001402/9/15
2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم40,9001402/9/16
2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
35,800

تا
1,440,700
1402/9/15
2 اینچضخامت 2فولاد هیربد زرندیه6 متریکیلوگرم40,9001402/9/15
2 اینچضخامت 2لوله و پروفیل صابری6 متریکیلوگرم40,0001402/9/16
2 اینچضخامت 2.5لوله و پروفیل صابری6 متریکیلوگرم36,0001402/9/14
2 اینچضخامت 2لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرم34,0001402/9/16
2 اینچضخامت 3لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرماز
37,500

تا
40,900
1402/9/15
2 اینچضخامت 2.5لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرم33,0001402/9/16
2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
35,200

تا
36,100
1402/9/15
2 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم40,3001402/9/15
2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم35,3001402/9/15
2 اینچضخامت 2جباری6 متریکیلوگرم37,5001402/9/16
31.2 اینچضخامت 2جباری6 متریکیلوگرم37,5001402/9/16
31.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم1,450,0001402/9/15
31.2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم2,402,4001402/9/15
3.4 اینچضخامت 2.5صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم38,6001402/9/16
3.4 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم40,3001402/9/15
3.4 اینچضخامت 2لوله و پروفیل کیان پرشیا6 متریکیلوگرم39,2001402/9/16
3.4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم36,8001402/9/16
3.4 اینچضخامت 2لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرماز
37,500

تا
40,900
1402/9/15
3.4 اینچضخامت 2.2-6 متریکیلوگرم35,8001402/9/14
3.4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم36,8001402/9/16
3.4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم40,9001402/9/16
3.4 اینچضخامت 2صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم42,8001402/9/15
3 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
35,800

تا
1,280,000
1402/9/15
3 اینچضخامت 3لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرماز
37,500

تا
40,900
1402/9/15
3 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
36,100

تا
37,100
1402/9/15
3 اینچضخامت 3لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرماز
35,700

تا
39,100
1402/9/15
3 اینچضخامت 2لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرماز
36,400

تا
37,500
1402/9/15
3 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
35,300

تا
36,100
1402/9/15
3 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم20,601,0001402/9/16
3 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم40,3001402/9/15
4 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم40,3001402/9/15
4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم37,1001402/9/15
4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
35,300

تا
1,600,000
1402/9/15
4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم2,943,0001402/9/16
4 اینچضخامت 4لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرماز
37,500

تا
41,400
1402/9/15
4 اینچضخامت 4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم41,1001402/9/15
4 اینچضخامت 3لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرماز
35,700

تا
39,100
1402/9/15
4 اینچضخامت 6-6 متریکیلوگرم38,6001402/9/15
4 اینچضخامت 4لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرماز
36,100

تا
39,200
1402/9/15
4 اینچضخامت 2.5جباری6 متریکیلوگرم36,5001402/9/16
4 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم2,413,0001402/9/15
4 اینچضخامت 2جباری6 متریکیلوگرم37,5001402/9/16
5 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
37,100

تا
2,678,500
1402/9/15
5 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
35,200

تا
38,600
1402/9/15
5 اینچضخامت 4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم41,1001402/9/15
5 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم35,8001402/9/15
5 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
35,300

تا
1,980,000
1402/9/15
5 اینچضخامت 6-6 متریکیلوگرم5,008,6001402/9/15
6 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم37,1001402/9/15
6 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
37,100

تا
4,015,400
1402/9/15
6 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
36,100

تا
38,600
1402/9/15
6 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
36,100

تا
2,390,000
1402/9/15
6 اینچضخامت 6-6 متریکیلوگرم6,042,4001402/9/15
8 اینچضخامت 4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم45,2001402/9/15

لوله گاز درزدار

نوعسایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
روکار11.2 اینچضخامت 3.2لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم38,5001402/9/16
توکار11.2 اینچضخامت 3.7لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم39,5001402/9/16
روکار11.2 اینچضخامت 3.25گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم39,8001402/9/16
توکار11.2 اینچضخامت 3.4گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم44,3001402/9/15
روکار11.2 اینچضخامت 3گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم44,3001402/9/15
توکار11.2 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم47,4001402/9/15
توکار11.2 اینچضخامت 3.7گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم41,4001402/9/16
توکار11.2 اینچضخامت 3.4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,0001402/9/15
روکار11.4 اینچضخامت 3.2لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم38,5001402/9/16
توکار11.4 اینچضخامت 3.6گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم41,4001402/9/16
روکار11.4 اینچضخامت 3گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم43,2001402/9/15
توکار11.4 اینچضخامت 3.4گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم44,3001402/9/15
توکار11.4 اینچضخامت 3.6-6 متریکیلوگرم46,7001402/9/16
روکار11.4 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,6001402/9/15
توکار11.4 اینچضخامت 3.6لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم39,5001402/9/16
روکار11.4 اینچضخامت 3.25گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم39,8001402/9/16
توکار11.4 اینچضخامت 3.4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,0001402/9/15
توکار1.2 اینچضخامت 2.8گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم41,4001402/9/16
توکار1.2 اینچضخامت 2.8نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,2001402/9/15
توکار1.2 اینچضخامت 2.8لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم39,5001402/9/16
روکار1.2 اینچضخامت 2.5گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم43,2001402/9/15
روکار1.2 اینچضخامت 2.6لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم38,5001402/9/16
روکار1.2 اینچضخامت 2.65گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم39,8001402/9/16
روکار1.2 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,6001402/9/15
روکار1 اینچضخامت 3گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم43,2001402/9/15
روکار1 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,6001402/9/15
توکار1 اینچضخامت 3.4لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم39,5001402/9/16
روکار1 اینچضخامت 3.25گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم39,8001402/9/16
روکار1 اینچضخامت 3.2لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم38,5001402/9/16
توکار1 اینچضخامت 3.4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم47,5001402/9/15
توکار1 اینچضخامت 3.4گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم41,4001402/9/16
توکار2 اینچضخامت 3.9گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم41,4001402/9/16
روکار2 اینچضخامت 3.6لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم38,5001402/9/16
روکار2 اینچضخامت 3.5گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم44,3001402/9/15
روکار2 اینچضخامت 3.65گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم39,8001402/9/16
توکار2 اینچضخامت 3.9لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم39,5001402/9/16
توکار2 اینچضخامت 3.9نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,0001402/9/15
توکار3.4 اینچضخامت 2.8نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم47,5001402/9/15
روکار3.4 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم48,6001402/9/15
روکار3.4 اینچضخامت 2.6لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم38,5001402/9/16
توکار3.4 اینچضخامت 2.9لوله و پروفیل کچو6 متریکیلوگرم39,5001402/9/16
روکار3.4 اینچضخامت 2.65گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم39,8001402/9/16
توکار3.4 اینچضخامت 2.8گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم44,3001402/9/15
روکار3.4 اینچضخامت 2.5گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم43,2001402/9/15
توکار3.4 اینچضخامت 2.9گروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم41,4001402/9/16
روکار60.3ضخامت 3.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم47,0001402/9/15

لوله API

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم640,0001402/9/15
1ضخامت 3.2سپاهان6 متریکیلوگرم700,0001402/9/15
1ضخامت 3.3اصفهان6 متریکیلوگرم43,5001402/9/15
1.2ضخامت 2.8سپنتا6 متریکیلوگرم530,0001402/9/15
1.2ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم43,5001402/9/15
1.2ضخامت 2.8سپاهان6 متریکیلوگرم520,0001402/9/15
2ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم1,350,0001402/9/15
2ضخامت 2.9اصفهان6 متریکیلوگرم43,5001402/9/15
2ضخامت 3.5اصفهان6 متریکیلوگرم1,320,0001402/9/15
2ضخامت 3.9سپاهان6 متریکیلوگرم1,550,0001402/9/15
3ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم2,000,0001402/9/15
3.4ضخامت 2.8سپنتا6 متریکیلوگرم520,0001402/9/15
3.4ضخامت 2.9اصفهان6 متریکیلوگرم43,5001402/9/15
3.4ضخامت 2.9سپاهان6 متریکیلوگرم500,0001402/9/15
4ضخامت 4سپاهان6 متریکیلوگرم3,000,0001402/9/15
4ضخامت 4سپنتا6 متریکیلوگرم3,050,0001402/9/15
6ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم1,750,0001402/9/15
11.2ضخامت 3.5اصفهان6 متریکیلوگرم1,100,0001402/9/15
11.2ضخامت 3.7اصفهان6 متریکیلوگرم43,5001402/9/15
11.2ضخامت 3.2سپنتا6 متریکیلوگرم1,050,0001402/9/15
11.4ضخامت 3.2سپنتا6 متریکیلوگرم900,0001402/9/15
11.4ضخامت 3.7سپاهان6 متریکیلوگرم1,080,0001402/9/15
11.4ضخامت 3.6اصفهان6 متریکیلوگرم43,5001402/9/15
11.4ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم790,0001402/9/15
11.4-اصفهان6 متریکیلوگرم815,0001402/9/15

لوله آبرسانی

سایزنوعضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچدرز مستقیمضخامت 3صابری6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
11.2 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
11.4 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
11.4 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
1.2 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم39,5001402/9/15
1 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
1 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
21.2 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
21.2 اینچدرز مستقیمضخامت 4-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
21.2 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
2 اینچدرز مستقیمضخامت 4-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
2 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
2 اینچ-ضخامت 3-6 متریکیلوگرم41,4001402/9/16
2 اینچدرز مستقیمضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
3.4 اینچ-ضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم39,5001402/9/15
3 اینچدرز مستقیمضخامت 4-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
3 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
4 اینچ-ضخامت 4.4سپاهان6 متریکیلوگرم39,3001402/9/16
4 اینچدرز مستقیمضخامت 6-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
5 اینچدرز مستقیمضخامت 4-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
5 اینچدرز مستقیمضخامت 3-6 متریکیلوگرم39,0001402/9/15
5 اینچ-ضخامت 4.4سپاهان6 متریکیلوگرم39,3001402/9/16
6 اینچ-ضخامت 4.8سپاهان6 متریکیلوگرم39,3001402/9/16
8 اینچ-ضخامت 4.8سپاهان6 متریکیلوگرم39,3001402/9/16

لوله درزدار، با استفاده از ورق آهنی تولید شده و دارای دو درز ورقی در کنار هم است. این محصول معمولا به‌روش‌­های مختلفی تولید می‌­شود که هر کدام باتوجه به نوع روش، نام مخصوص خود را دارند. از معروف‌­ترین نام­‌های این نوع مقطع می‌­توان به لوله‌­های درز مستقیم و درز مارپیچ اشاره کرد. در ادامه به معرفی بیشتر لوله درزدار خواهیم پرداخت. 

قیمت لوله درز مستقیم

محصولاتی که از طریق جوشکاری مستقیم تولید می‌­شوند را میله درز مستقیم می­‌نامند؛ هزینه خرید این محصول به‌عوامل مختلفی از جمله: ضخامت، طول و وزن بستگی دارد. هر چه وزن و ضخامت لوله درز مستقیم بیشتر باشد، طبیعتا قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. قیمت لوله درزدار، به عوامل مختلفی بستگی دارد، همچنین شما می توانید در لیست زیر نرخ برخی از لوله های پرفروش بازار را نیز مشاهده نمایید:

قیمت روز لوله سیاه درزدار

ضخامت و طول ورق از مهم­‌ترین عواملی است که در قیمت روز لوله سیاه درزدار تاثیر می­‌گذارد. مواد تشکیل‌دهنده این محصول، اوراقی هستند که به‌شکل استوانه در می­‌آیند. روش ساخت لوله سیاه درزدار از هزینه کمتری برخوردار بوده و در عین حال مقاومت بالاتری دارد. اگر به‌دنبال محصول درزداری به صرفه و مستحکم هستید توصیه می‌­کنیم این محصول را انتخاب کنید.

 

قیمت روز لوله سیاه درزدار مستقیم به عوامل مختلفی بستگی دارد.

 

قیمت لوله درزدار 6 اینچ

لوله درزدار 6 اینچ، توسط برندهای مختلف تولید و در بازار عرضه می­‌شود؛ به‌همین‌دلیل، نمی‌­توان مبلغ آن را به‌طور مشخص اعلام کرد. این محصول با ضخامت 5 میلی­متری از کیفیت بالایی برخودار است؛ وزن رابطه مستقیمی با قیمت آن دارد، یعنی هرچه سنگین­‌تر باشد قیمت لوله درزدار 6 اینچی نیز بیشتر خواهد بود.

قیمت لوله درزدار ۸ اینچ

به‌صورت متداول، قیمت لوله درزدار سایز 8 اینچ، بر اساس ضخامت، تعداد، روز خرید و البته تولید کننده آن رقم زده خواهد شد. بهایی که برای لوله درزدار ۸ اینچ تخمین زده شده است، نرخی بسیار مقرون‌به‌صرفه بوده و برای افرادی که می‌خواهند این محصول را در صنایع گوناگون بکارگیری کنند، مناسب است. برای اطلاع از قیمت انواع این کالا می‌توانید از جداول این صفحه استفاده نمایید.

قیمت لوله درزدار 10 اینچ

این محصول درزدار، در سایزهای مختلفی تولید می‌­شود؛ همانطور که اشاره شد هزینه این محصول به ضخامت و وزن آن بستگی دارد. باتوجه به اینکه این محصول 10 اینچی ضخامت بیشتری دارد، سنگین‌­تر بوده و با مبلغ بیشتری به‌فروش می­‌رسد.

قیمت لوله درزدار سبک

برای تعیین قیمت لوله سیاه درزدار سبک، باید ابتدا سایز و ضخامتی که مد نظر دارید را تعیین کنید. در تعیین بهای این محصول، عوامل مختلفی از جمله آلیاژهای بکار رفته در آن، روش تولید، برند و کیفیت متریال‌هایی که برای تولید آن استفاده شده‌اند، اهمیت بسیار زیادی دارد. قیمت لوله درزدار سبک و درز مستقیم فروشندگان مختلف را می‌توانید در جداول این صفحه مشاهده نمایید.

سخن پایانی

قیمت لوله درزدار، باتوجه به سایز و وزنی که دارد متفاوت است؛ این محصول دارای انواع مختلفی بوده که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. از آنجایی که در تولید این محصول از ورق سیاه استفاده می شود، قیمت ورق آهن بر نرخ آن اثرگذار خواهد بود؛ همچنین برای کسب اطلاعات دقیق از هزینه این محصولات پیشنهاد می‌­کنیم جداول موجود در این صفحه را بررسی کنید و پس از مشاهده، بهترین فروشنده را انتخاب نمایید. 

... بیشتر
به‌روزرسانی لحظه‌ای قیمت‌ها
مقایسه قیمت‌ها
ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان
پشتیبانی آنلاین و تلفنی
امکان ارائه فاکتور رسمی

گرفت، پلی میان تامین‌کنندگان و خریداران

گرفت؛ به‌روزترین مرجع استعلام قیمت آهن آلات و کالاهای فولادی است که با مقایسه نرخ محصولات ارائه شده، توسط تامین کنندگان مختلف بازار، کمک می‌کند بتوانید بدون هدر رفت زمان، خریدی مطمئن و آسوده و با بهترین قیمت را تجربه کنید.

image