لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!
فیلتر ها
نمایش قیمت با ارزش افزوده

قیمت لوله صنعتی

قیمت لوله صنعتی ضخامت 2

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم35,8001402/9/15
11.4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
35,800

تا
37,300
1402/9/15
1.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم26,9001402/9/16
1.2 اینچضخامت 2لوله و پروفیل کیان پرشیا6 متریکیلوگرم39,2001402/9/16
1.2 اینچضخامت 2لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرم40,9001402/9/15
1.2 اینچضخامت 2لوله و پروفیل کیهان6 متریکیلوگرم40,2001402/9/15
1.2 اینچضخامت 2صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم42,8001402/9/15
1.2 اینچضخامت 2نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم41,1001402/9/15
1 اینچضخامت 2جباری6 متریکیلوگرم37,5001402/9/16
1 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم40,9001402/9/16
21.2 اینچضخامت 2لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرم40,0001402/9/15
21.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
35,800

تا
900,000
1402/9/15
22 میلی مترضخامت 2صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم39,3001402/9/16
2.5 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم36,1001402/9/15
2 اینچضخامت 2لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرم34,0001402/9/16
2 اینچضخامت 2لوله و پروفیل صابری6 متریکیلوگرم40,0001402/9/16
2 اینچضخامت 2جباری6 متریکیلوگرم37,5001402/9/16
2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم40,9001402/9/16
2 اینچضخامت 2فولاد هیربد زرندیه6 متریکیلوگرم40,9001402/9/15
31.2 اینچضخامت 2جباری6 متریکیلوگرم37,5001402/9/16
3.4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم40,9001402/9/16
3.4 اینچضخامت 2صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم42,8001402/9/15
3.4 اینچضخامت 2لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرماز
37,500

تا
40,900
1402/9/15
3.4 اینچضخامت 2لوله و پروفیل کیان پرشیا6 متریکیلوگرم39,2001402/9/16
3 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
35,800

تا
1,280,000
1402/9/15
3 اینچضخامت 2لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرماز
36,400

تا
37,500
1402/9/15
4 اینچضخامت 2جباری6 متریکیلوگرم37,5001402/9/16
4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم37,1001402/9/15
5 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم35,8001402/9/15
6 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم37,1001402/9/15

قیمت لوله صنعتی ضخامت 2.5

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم40,3001402/9/15
11.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
35,300

تا
36,100
1402/9/15
11.4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم36,8001402/9/16
11.4 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم44,5001402/9/15
1.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
35,300

تا
36,400
1402/9/15
18 میلی مترضخامت 2.5صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم38,6001402/9/16
1 اینچضخامت 2.5لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرماز
37,500

تا
40,900
1402/9/15
1 اینچضخامت 2.5لوله و پروفیل کیهان6 متریکیلوگرم38,6001402/9/15
1 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم35,3001402/9/15
1 اینچضخامت 2.5لوله و پروفیل کیان پرشیا6 متریکیلوگرم38,1001402/9/16
1 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم41,1001402/9/15
1 اینچضخامت 2.5جباری6 متریکیلوگرم36,5001402/9/16
1 اینچضخامت 2.5صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم42,8001402/9/15
21.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
35,300

تا
1,070,000
1402/9/15
21.2 اینچضخامت 2.5لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرماز
36,100

تا
39,200
1402/9/15
21 میلی مترضخامت 2.5صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم38,6001402/9/15
2.5 اینچضخامت 2.5صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم38,6001402/9/15
2.5 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم36,8001402/9/16
2 اینچضخامت 2.5لوله و پروفیل صابری6 متریکیلوگرم36,0001402/9/14
2 اینچضخامت 2.5لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرم33,0001402/9/16
2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم35,3001402/9/15
31.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم1,450,0001402/9/15
3.4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم36,8001402/9/16
3.4 اینچضخامت 2.5نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم40,3001402/9/15
3.4 اینچضخامت 2.5صنعتی یاوران6 متریکیلوگرم38,6001402/9/16
3 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
35,300

تا
36,100
1402/9/15
4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
35,300

تا
1,600,000
1402/9/15
4 اینچضخامت 2.5جباری6 متریکیلوگرم36,5001402/9/16
5 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
35,300

تا
1,980,000
1402/9/15
6 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
36,100

تا
2,390,000
1402/9/15

قیمت لوله صنعتی ضخامت 2.8

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1.2 اینچضخامت 2.8-6 متریکیلوگرم420,0001402/9/15

قیمت لوله صنعتی ضخامت 3

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
35,200

تا
820,000
1402/9/15
11.4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم36,8001402/9/16
1.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم35,2001402/9/15
1 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم41,4001402/9/16
21.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم35,2001402/9/15
21.2 اینچضخامت 3لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرم36,1001402/9/15
21.2 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم40,3001402/9/15
2.5 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم36,8001402/9/15
2 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم40,3001402/9/15
2 اینچضخامت 3لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرماز
37,500

تا
40,900
1402/9/15
2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
35,200

تا
36,100
1402/9/15
3.4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم36,8001402/9/16
3 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم40,3001402/9/15
3 اینچضخامت 3لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرماز
35,700

تا
39,100
1402/9/15
3 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم20,601,0001402/9/16
3 اینچضخامت 3لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرماز
37,500

تا
40,900
1402/9/15
4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم2,943,0001402/9/16
4 اینچضخامت 3نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم40,3001402/9/15
4 اینچضخامت 3لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرماز
35,700

تا
39,100
1402/9/15
5 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
35,200

تا
38,600
1402/9/15
6 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
36,100

تا
38,600
1402/9/15

قیمت لوله صنعتی ضخامت 4

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
21.2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
37,100

تا
1,794,000
1402/9/15
2.5 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم36,1001402/9/15
2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
35,800

تا
1,440,700
1402/9/15
31.2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم2,402,4001402/9/15
3 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
36,100

تا
37,100
1402/9/15
4 اینچضخامت 4لوله پروفیل جهان پارس6 متریکیلوگرماز
37,500

تا
41,400
1402/9/15
4 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم2,413,0001402/9/15
4 اینچضخامت 4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم41,1001402/9/15
4 اینچضخامت 4لوله پروفیل صدرا تهران6 متریکیلوگرماز
36,100

تا
39,200
1402/9/15
5 اینچضخامت 4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم41,1001402/9/15
5 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
37,100

تا
2,678,500
1402/9/15
6 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
37,100

تا
4,015,400
1402/9/15
8 اینچضخامت 4نورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم45,2001402/9/15

یکی دیگر از انواع لوله‌های درزدار که امروزه مورد توجه قرار گرفته، لوله صنعتی است؛ قیمت روز لوله صنعتی درزدار به دلیل تورم‌ها و نوسانات بازار، نرخ ثابتی ندارد و دائما در حال تغییر است. در ادامه قصد داریم تا از کاربرد، مزایا و همچنین عوامل مهمی که بر قیمت لوله صنعتی تاثیر مستقیم می‌گذارد، بیش‌تر توضیح دهیم؛ پس تا انتها ما را همراهی کنید.

طبق نظر کارشناسان گرفت:

“لوله صنعتی به دلایلی همچون جوش‌پذیری، تنوع بالا و... در صنایع مختلفی به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از آنجایی که این محصول کاربرد زیادی دارد، در نتیجه قیمت روز لوله صنعتی درزدار از اهمیت زیادی در پروژه برخوردار است. از سویی دیگر قابل توجه بوده که قیمت انواع لوله درز مستقیم در سایزهای 2/ 1 تا 16 اینچ با یکدیگر متفاوت است.”

این محصول با استفاده از ورق سیاه و نوردکاری گرم تولید می‌شود و همین امر موجب کاهش قیمت آن در کنار کیفیت مطلوب و تقاضا بالا برای آن شده است. از ویژگی‌ها و مزایا این لوله می‌توان به مواردی همچون تنوع، سختی سطحی، قابلیت جوش‌پذیری، مقاومت در برابر خوردگی، قیمت مقرون به‌صرفه و... اشاره کرد. قیمت لوله صنعتی، که یکی از محصولات پرمصرف بازار است، به تورم، نرخ دلار، قطر و… وابسته است.

لوله صنعتی، از پرکاربردترین محصولات است.

 

 

ویژگی‌های گفته شده باعث استفاده از این محصول در صنایع زیر شده است:

 • صنایع خودروسازی
 • صنایع پتروشیمی
 • صنایع ماشین‌سازی
 • صنایع ساختمان
 • ساخت حفاظ
 • ساخت شاسی
 • سیستم‌های انتقال آب، فاضلاب، نفت و گاز

و...

عوامل تاثیر گذار بر قیمت لوله صنعتی

عوامل متعددی بر قیمت این محصول به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر می‌گذارد؛ در ادامه شاهد برخی از این عوامل خواهید بود:

 • عرضه و تقاضا

عواملی همچون تناسب نداشتن میزان عرضه و تقاضا که تقاضا بالا موجب تولید حجم بیش‌تر از سوی کارخانه‌ها و افزایش نرخ از سمت آن‌ها می‌شود و یا بالعکس، با کاهش تقاضا بها محصول کاهش پیدا می‌کند.

 • نرخ ارز و دلار

از آنجایی که واردات و صادرات این محصول از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و معاملات بین‌المللی با دلار انجام می‌شود، در نتیجه تاثیر چشمگیر آن را نمی‌توان نادیده گرفت. از سویی دیگر، برای تعمیرات و یا واردات تجهیزات کارخانه‌ها از دلار استفاده می‌شود.

 

نرخ ارز و دلار بر قیمت لوله صنعتی موثر است.

 

 • کارخانه تولیدکننده

برند از آن دسته از عوامل بوده که در تولید هر کالایی باید آن را در نظر گرفت؛ علاوه بر مرغوبیت و استاندارد، کارخانه تولیدکننده نقش بسزایی در نرخ محصولات دارند. کارخانجات تولیدکننده این محصول را می‌توانید در زیر مشاهده فرمایید:

 • اصفهان
 • سپاهان
 • هیربد
 • کیان پرشیا
 • صابری
 • کیهان
 • صدرا
 • جهان پارس

و...

 • وزن

با توجه به اینکه این محصول براساس وزن به صورت کیلوگرم به فروش می‌رسد، وزن را می‌توان از پارامترهای موثر دیگر دانست. آنچه بر وزن تاثیر می‌گذارد، طول و سایز محصول است؛ این لوله در سایزهای 1.2 تا 16 اینچ و معمولا در طول‌های 6 و 12 متری تولید و عرضه می‌شود.

 نرخ نفت، هزینه حمل و نقل، تورم جهانی و بها مواد اولیه نیز از فاکتورهای دیگری بوده که بر قیمت لوله صنعتی اثر می‌گذارد. همچنین برای اطلاع بیش‌تر در خصوص قیمت انواع لوله صنعتی درز مستقیم می‌توانید از جدول گرفت استفاده و باخیالی راحت خرید کنید.

... بیشتر
به‌روزرسانی لحظه‌ای قیمت‌ها
مقایسه قیمت‌ها
ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان
پشتیبانی آنلاین و تلفنی
امکان ارائه فاکتور رسمی

گرفت، پلی میان تامین‌کنندگان و خریداران

گرفت؛ به‌روزترین مرجع استعلام قیمت آهن آلات و کالاهای فولادی است که با مقایسه نرخ محصولات ارائه شده، توسط تامین کنندگان مختلف بازار، کمک می‌کند بتوانید بدون هدر رفت زمان، خریدی مطمئن و آسوده و با بهترین قیمت را تجربه کنید.

image