فیلتر ها

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی ناب تبریز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
سنگین106 متریکیلوگرم246,3001402/9/12
سنگین1012 متریکیلوگرم246,3001402/9/12
-1012 متریکیلوگرم226,0001402/9/12
-106 متریکیلوگرم226,0001402/9/12
سنگین126 متریکیلوگرم246,3001402/9/12
-126 متریکیلوگرماز
226,000
تا
235,400
1402/9/12
-1212 متریکیلوگرم226,0001402/9/12
سنگین1212 متریکیلوگرم246,3001402/9/12
-1412 متریکیلوگرماز
226,000
تا
237,600
1402/9/12
-1612 متریکیلوگرماز
238,700
تا
255,000
1402/9/11
سنگین1412 متریکیلوگرم246,3001402/9/12
سبک1612 متریکیلوگرم239,8001402/9/12
-812 متریکیلوگرم226,0001402/9/12
سنگین1612 متریکیلوگرم246,3001402/9/12
-1812 متریکیلوگرم257,0001402/9/11
سنگین146 متریکیلوگرم246,3001402/9/12
-146 متریکیلوگرماز
226,000
تا
239,800
1402/9/12
سنگین166 متریکیلوگرم246,3001402/9/12
-166 متریکیلوگرماز
233,300
تا
255,000
1402/9/11
-186 متریکیلوگرماز
240,900
تا
257,000
1402/9/11
سنگین186 متریکیلوگرم265,0001402/9/8
سنگین86 متریکیلوگرماز
226,000
تا
243,100
1402/9/12
-86 متریکیلوگرم226,0001402/9/12

قیمت ناودانی شکفته

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
-1012 متریکیلوگرم230,0001402/9/12
-106 متریکیلوگرم258,3001402/9/12
-126 متریکیلوگرم249,0001402/9/12
-1212 متریکیلوگرم238,0001402/9/6
-1612 متریکیلوگرم240,0001402/9/6
-612 متریکیلوگرم250,4001402/9/6
-1412 متریکیلوگرم240,0001402/9/6
-812 متریکیلوگرم238,0001402/9/6
-146 متریکیلوگرم249,0001402/9/12
-166 متریکیلوگرم239,0001402/9/6
-66 متریکیلوگرم259,4001402/9/12
-86 متریکیلوگرم258,3001402/9/12

قیمت ناودانی فولاد تهران

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
سنگین106 متریکیلوگرم22,6001402/9/12
-106 متریکیلوگرماز
241,000
تا
256,000
1402/9/12
سنگین812 متریکیلوگرم23,1001402/9/12
-66 متریکیلوگرماز
243,000
تا
256,000
1402/9/12
سنگین66 متریکیلوگرم22,8001402/9/12
-86 متریکیلوگرماز
241,000
تا
256,000
1402/9/12
سنگین86 متریکیلوگرم241,0001402/9/12
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
سنگین1812 متریکیلوگرم250,7001402/9/12
هم وزن اروپا1812 متریکیلوگرم260,0001402/9/12
سنگین2012 متریکیلوگرم376,1001402/9/12
-1412 متریکیلوگرم269,0001402/9/12
-2012 متریکیلوگرماز
256,200
تا
315,000
1402/9/12
هم وزن اروپا2012 متریکیلوگرم300,0001402/9/12
-2412 متریکیلوگرم300,0001402/9/12
هم وزن اروپا2212 متریکیلوگرم300,0001402/9/12
-1812 متریکیلوگرم286,0001402/9/12
-146 متریکیلوگرم236,5001402/9/12
سنگین146 متریکیلوگرم228,9001402/9/12
سنگین166 متریکیلوگرم251,0001402/9/8
-166 متریکیلوگرم236,5001402/9/12
سنگین186 متریکیلوگرم269,0001402/9/8
-186 متریکیلوگرم236,5001402/9/12
سنگین206 متریکیلوگرم285,6001402/9/12
-206 متریکیلوگرم256,2001402/9/12

قیمت ناودانی فولاد فراد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
-106 متریکیلوگرماز
247,000
تا
250,000
1402/9/12
-86 متریکیلوگرم250,0001402/9/12

قیمت ناودانی منظومه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
-86 متریکیلوگرم258,3001402/9/12

قیمت ناودانی فولاد البرز غرب

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
-106 متریکیلوگرم268,1001402/9/9
-1012 متریکیلوگرم268,1001402/9/8
-812 متریکیلوگرم262,7001402/9/12
-86 متریکیلوگرم262,7001402/9/12

قیمت ناودانی فولاد دهشیر یزد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
-1012 متریکیلوگرم228,0001402/9/6
-106 متریکیلوگرم263,8001402/9/12
-126 متریکیلوگرم263,8001402/9/8

قیمت ناودانی فولاد نصر آذربایجان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
-1012 متریکیلوگرم285,6001402/9/12
-106 متریکیلوگرم291,0001402/9/12
-812 متریکیلوگرم285,6001402/9/12
-86 متریکیلوگرم294,3001402/9/12

قیمت ناودانی فولاد کوهپایه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
سبک506 متریکیلوگرم288,9001402/9/12
-506 متریکیلوگرم300,0001402/9/11

قیمت ناودانی فولاد سپهر ایرانیان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
-106 متریکیلوگرم241,0001402/9/7
-126 متریکیلوگرم250,0001402/9/7
-146 متریکیلوگرم253,0001402/9/7
-66 متریکیلوگرم251,0001402/9/7
-86 متریکیلوگرم241,0001402/9/7

قیمت ناودانی ابهر

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
-106 متریکیلوگرماز
228,900
تا
252,000
1402/9/11
-1012 متریکیلوگرم233,3001402/9/12
سنگین106 متریکیلوگرم250,0001402/9/8
سنگین1212 متریکیلوگرم262,0001402/9/11
-126 متریکیلوگرماز
233,300
تا
235,400
1402/9/12
سنگین126 متریکیلوگرم257,0001402/9/8
-1212 متریکیلوگرم230,0001402/9/7
-1612 متریکیلوگرم250,0001402/9/8
سنگین1812 متریکیلوگرم260,0001402/9/7
-1412 متریکیلوگرم251,0001402/9/8
-2612 متریکیلوگرم415,0001402/9/7
سنگین2012 متریکیلوگرم289,9001402/9/7
-146 متریکیلوگرماز
233,300
تا
250,000
1402/9/11
-166 متریکیلوگرم250,0001402/9/8
سنگین86 متریکیلوگرماز
258,000
تا
259,000
1402/9/8
-86 متریکیلوگرم221,3001402/9/12

قیمت ناودانی هم وزن اروپا

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
-1012 متریکیلوگرماز
236,000
تا
245,000
1402/9/12
-1212 متریکیلوگرماز
236,000
تا
240,000
1402/9/12
-1612 متریکیلوگرماز
245,000
تا
250,000
1402/9/12
-812 متریکیلوگرم262,0001402/9/12
-1412 متریکیلوگرم250,0001402/9/12
-2012 متریکیلوگرماز
280,000
تا
295,000
1402/9/12
-2412 متریکیلوگرم275,0001402/9/12
-2212 متریکیلوگرم300,0001402/9/12
-1812 متریکیلوگرماز
270,000
تا
273,000
1402/9/12

قیمت ناودانی اروپا

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
-1012 متریکیلوگرم675,8001402/9/12
سنگین1012 متریکیلوگرم620,0001402/9/12
-1212 متریکیلوگرم675,8001402/9/12
سنگین1212 متریکیلوگرم620,0001402/9/12
-2812 متریکیلوگرم595,0001402/9/12
-3212 متریکیلوگرم660,0001402/9/12
-1412 متریکیلوگرم675,8001402/9/12
-4012 متریکیلوگرم675,0001402/9/12
-2412 متریکیلوگرم590,0001402/9/12
-3012 متریکیلوگرم570,0001402/9/12
-1612 متریکیلوگرم675,8001402/9/12
سنگین812 متریکیلوگرم620,0001402/9/12
-3812 متریکیلوگرم700,0001402/9/12
-2212 متریکیلوگرم675,8001402/9/12
-1812 متریکیلوگرم675,8001402/9/12
سنگین1612 متریکیلوگرم620,0001402/9/12
-3512 متریکیلوگرم700,0001402/9/12
-2012 متریکیلوگرم630,0001402/9/12
-2612 متریکیلوگرم630,0001402/9/12
سنگین6.512 متریکیلوگرم550,0001402/9/12
-812 متریکیلوگرم630,0001402/9/12
سنگین2812 متریکیلوگرم550,0001402/9/12
-46 متریکیلوگرم580,0001402/9/12
-56 متریکیلوگرم610,0001402/9/12
-656 متریکیلوگرم590,0001402/9/12

قیمت ناودانی اسپیرال

نمایش قیمت با ارزش افزوده
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
سنگین512 متریکیلوگرم298,0001402/9/8
سنگین612 متریکیلوگرم235,4001402/9/12
سنگین56 متریکیلوگرماز
257,500
تا
288,900
1402/9/12
-56 متریکیلوگرم298,0001402/9/8
-66 متریکیلوگرم235,4001402/9/12
سنگین66 متریکیلوگرم253,0001402/9/8

قیمت ناودانی، معمولا براساس سایز آن تعیین می شود و در حال حاضر بین 23000 تا 29000 تومان است. نرخ این محصول با توجه به وضعیت حاکم بر بازار فولاد تعیین می‌شود. در روزهای رکود بازار، میزان خرید و فروش این کالا کم‌تر می‌شود و قیمت آن ثابت می‌ماند یا روند نزولی پیدا می‌کند. اما وقتی بازار پرتلاطم می‌شود، حجم خرید و فروش افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن، فراز و نشیب‌های قیمت ناودانی هم بیشتر خواهد شد. قیمت روز ناودانی گالوانیزه هرکدام از این کارخانه‌ها تاحدودی با یکدیگر متفاوت است و به استراتژی‌های قیمت‌گذاری آن‌ها بستگی دارد.

طبق نظر کارشناسان گرفت:
“قیمت ناودانی، به طور معمول بر اساس سایز آن نیز متفاوت است؛ به طور مثال: قیمت روز ناودانی 4 و 8 با نرخ لحظه‌ای ناودانی 12 و 14 می‌تواند تفاوت زیادی داشته باشد. به همین خاطر بهتر است قیمت ناودانی امروز را بر اساس سایز مورد نظرتان استعلام بگیرید تا در معاملات خود متضرر نشوید.”

مشخصات فنی ناودانی

یکی از مهم‌ترین معیارهای تأثیرگذار بر قیمت مقاطع فولادی مختلف از جمله ناودانی، مشخصات فنی محصول است. این محصولات در ابعاد و سایزهای مختلف تولید می‌شوند و وزن‌های متفاوتی هم دارند. آن‌ها معمولا در شاخه‌های ۶ یا ۱۲ متری تولید می‌شوند و برای محاسبه وزن هر شاخه باید از جدول وزن یا جدول اشتال استفاده کرد.

در این تصویر، جدول مقادیر ایستایی ناودانی های بال موازی یکسان را مشاهده می کنید.
در این تصویر، جدول مقادیر ایستایی ناودانی های بال موازی یکسان را مشاهده می کنید.

 

وزن ناودانی به سبک یا سنگین بودن آن هم بستگی دارد؛ اگر جرم ناودانی تولید شده مطابق با جرم موجود در جدول اشتال باشد،‌ از نوع سنگین محسوب می‌شود. اما اگر وزن آن از اعداد موجود در جدول کم‌تر باشد، از انواع سبک این محصول است. مقاطع سبک‌تر برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت بالا ندارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قیمت ناودانی امروز

برای بررسی قیمت روز ناودانی باید از منبع معتبری استفاده کنید که به محض بروزرسانی و اعلام نرخ هرروز، آن را به شما اطلاع دهد. نوسان‌های روزانه دلیل اصلی اهمیت به‌روز بودن نرخ‌های اعلام شده برای هر محصول است. جدول قیمت ناودانی گرفت، به محض اعلام نرخ‌ها در هر روز، بروزرسانی می‌شود و هزینه محصولات سایزهای مختلف را به مشتریان اعلام می‌کند.

قیمت ناودانی 6 آنلاین

قیمت ناودانی ۶ تولیدکنندگان مختلف، در بازه بین ۲۲ تا ۲۷ هزار تومان است. نرخ این محصولات در ابتدای سال روند افزایشی داشت، اما از اواخر اردیبهشت تا اواسط تیر، نزولی بود و بعد از آن، در تیر و مرداد ماه اصلاح شد. سایز ۶ این محصولات جزو کوچک‌ترین مقاطع موجود در بازار است و به همین دلیل هزینه هر شاخه از آن، ارزان‌تر از سایزهای بزرگ‌تر تمام می‌شود.

رصد قیمت ناودانی 8

قیمت ناودانی 8 در هر کیلوگرم عددی بین ۲۳ تا ۲۹ هزار تومان است. البته نرخ محصولات وارداتی معمولا از تولیدات داخل بیشتر است. روند کلی این محصولات از خرداد ۱۴۰۲ تاکنون کاهشی بوده است. در بعضی از روزها، اصلاح‌های محدودی هم در نمودار این محصولات وجود داشت، اما در حالت کلی نرخ ناودانی‌های سایز ۸ نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ کم‌تر شده است.

در این تصویر، مشخصات ناودانی ها با بال های مساوی را مشاهده می کنید.
در این تصویر، مشخصات ناودانی ها با بال های مساوی را مشاهده  می کنید.

لیست قیمت ناودانی 10

ناودانی سایز ۱۰ در شاخه‌های ۶ و ۱۲ متری تولید می‌شوند و قیمت آن بین ۲۳ تا ۲۷ هزار تومان است. در گرفت می‌توانید قیمت روز ناودانی ۱۰ را استعلام بگیرید. همچنین نمودار نوسانات این محصول در بازه‌های مختلف هفتگی، ماهانه و سه ماهه قابل مشاهده است.

قیمت به روز ناودانی 12

قیمت ناودانی 12، بین 28000 تا 30000 تومان قرار دارد. دقت داشته باشید که هزینه این محصولات در ازای هر کیلوگرم از آن‌ها اعلام می‌شود و باید این عدد را در وزن ناودانی ضرب کنید تا نرخ هر شاخه به دست آید. به همین دلیل است که بررسی جدول وزن این محصولات هم اهمیت دارد.

قیمت ناودانی 14

ناودانی ۱۴ جزو سایزهای متوسط این محصولات است و در لیست تولیدات اکثر کارخانه‌ها قرار دارد. نرخ هر کیلوگرم از این محصولات هم نزدیک به سایر انواع ناودانی‌های بازار بوده. قیمت ناودانی 14 با عددی بین ۲۶ تا ۲۳ هزار تومان خرید و فروش شده است.

قیمت لحظه ای ناودانی سبک

بسیاری از کارخانه‌ها ناودانی سبک تولید می‌کنند. این محصولات بر اساس استاندارد روسی و به دو روش فابریک و پرسی ساخته می‌شوند. این محصولات بال موازی هستند و کاربرد بیشتری نسبت به مقاطع سنگین دارند. میزان عرضه و تقاضا و شرایط بازار آهن، یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت لحظه ای ناودانی سبک است.

ناودانی 8 سبک

مقاطع سایز ۸ کوچک‌ترین محصول کاربردی در بازار هستند و از آنجایی که وزن کم‌تری دارند، قیمتشان از سایر انواع ناودانی‌ها مناسب‌تر است. وزن هر شاخه ۶ متری این محصولات حدود ۴۷ کیلوگرم است؛ بنابراین برای به دست آوردن نرخ روز این محصولات، باید هزینه هر کیلوگرم را در ۴۷ ضرب کنید. این محصولات در شاخه‌های ۶ و ۱۲ متری در بازار موجود هستند.

 

ناودانی 8، از محصولات پرکاربرد در صنعت ساخت و ساز است.
ناودانی 8، از محصولات پرکاربرد در صنعت ساخت و ساز است.

 

ناودانی 10 سبک

مقاطع سایز ۱۰ سبک، مقاوم‌تر از سایز ۸ هستند، اما همچنان وزن پایین و ظرافت مورد نیاز برای ساخت چارچوب درب و پنجره را دارند. آن‌ها در سازه‌های سبک‌تر برای ساخت خرپا، بادبند، مهاربند و حتی تیر حمال هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. وزن هر شاخه ۶ متری از مقاطع سبک سایز ۱۰ حدود ۵۹ کیلوگرم است.

استعلام قیمت ناودانی سنگین

مقاطع هم‌وزن اروپا و اروپایی، از ناودانی‌های سنگین بازار محسوب می‌شوند و قیمت هر کیلوگرم از آن‌ها هم نسبت به محصولات سبک بیشتر است. ابعاد، سایز و طول هر شاخه از این محصولات، مانند سایر مقاطع بازار است و به صورت استاندارد تولید می‌شود، این مقاطع در سایزهای گوناگون ۴ تا ۸۰ تولید می‌شوند، اما سایزهای بزرگ آن‌ها کاربرد چندانی در صنایع ندارند.

ناودانی 10 سنگین

وزن ناودانی سایز ۱۰ سنگین، حدود ۵ کیلوگرم از محصول سبک در همین سایز، بیشتر است؛ یعنی هر شاخه ۶ متری از مقاطع سنگین سایز ۱۰ حدود ۶۴ کیلوگرم وزن دارد. کاربرد مقاطع سایز ۱۰ سنگین نسبت به نمونه‌های سبک این محصولات کم‌تر است و تنها در مواقعی که به استحکام زیاد نیاز باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ناودانی 16 سنگین

ناودانی ۱۶ سنگین در پروژه‌های بزرگ کاربرد دارد و وزن هر شاخه ۶ متری از آن به حدود ۱۰۰ کیلوگرم می‌رسد. این دسته از محصولات تنها برای پروژه‌های بزرگ و سنگین کاربرد دارند. به همین دلیل عرضه و تقاضای محدودتری دارند و نوسان‌های کم‌تری هم در قیمت‌هایشان مشاهده می‌شود.

بررسی نمودار قیمت ناودانی

یکی دیگر از مواردی که در کنار بررسی قیمت ناودانی به صورت روزانه اهمیت دارد، تحلیل نمودار نرخ این محصولات است. نمودارها تاریخچه‌ای از قیمت مقاطع در بازه‌های زمانی مختلف به شما نشان می‌دهند و نوسان‌ها را مشخص می‌کنند. در نتیجه شما می‌توانید بررسی کنید که در هر بازه زمانی، بازار ناودانی از چه عاملی تأثیر پذیرفته و چرا هزینه‌ها کاهش یا افزایش پیدا کرده است. این تحلیل‌ها به شما کمک می‌کند روندهای آتی بازار را تاحدودی پیش‌بینی کنید و بهترین موقعیت‌ها برای خرید محصولات را تشخیص بدهید.

 

در این تصویر، نمودار قیمت ناودانی 10 را در یک سال اخیر مشاهده می کنید.
در این تصویر، نمودار قیمت ناودانی 10 را در یک سال اخیر مشاهده می کنید.

 

نکاتی که قبل از خرید ناودانی باید بدانید

در کنار بررسی قیمت ناودانی، نکات دیگری هم وجود دارد که باید پیش از خرید به آن‌ها توجه داشته باشید. نکاتی که هم روی هزینه‌های جانبی سفارش شما تأثیر می‌گذارد و هم با نحوه خرید در ارتباط است. به عنوان مثال شما باید مشخص کنید که محصولات مورد نظرتان را اینترنتی می‌خرید یا حضوری، از کارخانه خرید می‌کنید یا بازار و آیا برای سفارش خود به فاکتور رسمی نیاز دارید یا خیر. در ادامه توضیحاتی درباره هرکدام از این موارد ارائه می‌دهیم.

هزینه حمل و نقل قوطی ناودانی

می‌توان گفت بهایی که برای حمل و نقل سفارشات از انبار تا محل پروژه می‌پردازید، مهم‌ترین هزینه جانبی شما خواهد بود. نرخ حمل و نقل با توجه به حجم سفارش و فاصله انبار تا محل پروژه شما مشخص می‌شود. در برخی موارد، فروشنده ناودانی، خدمات حمل و نقل را هم به شما ارائه می‌دهد و سفارشتان را در محل پروژه به شما تحویل خواهد داد، اما گاهی اوقات لازم است بعد از خرید، خودتان هماهنگی‌های لازم برای باربری را انجام دهید و بارنامه دریافت کنید.

در فاکتور رسمی ناودانی چه مواردی ذکر می شود؟

فاکتور رسمی، سندی است که معامله بین شما و فروشنده مقاطع فولادی را ثابت می‌کند و دریافت آن اهمیت بسیاری دارد. این فاکتور مطابق با قوانین مالیاتی صادر می‌شود و تمام جزئیات معامله شما را مشخص می‌کند. اطلاعات ثبت شده در فاکتور رسمی ناودانی عبارت است از:

 • مشخصات کامل خریدار
 • مشخصات کامل فروشنده
 • مشخصات محصولات خریداری شده
 • حجم سفارش
 • قیمت واحد
 • قیمت کلی سفارش
 • میزان تخفیف (در صورتی که فروشنده بنا به هر دلیلی به شما تخفیف داده باشد)
 • مقدار بدهکار و بستانکاری
 • ارزش افزوده
 • مهر و امضای خریدار و فروشنده

خرید حضوری یا آنلاین ناودانی

برای خرید ناودانی دو روش وجود دارد؛ خرید آنلاین و حضوری. در شیوه حضوری، شما باید خودتان به بازار آهن بروید، قیمت ناودانی را بررسی کنید و محصولات مورد نظرتان را سفارش دهید. بعد هم هماهنگی‌های لازم برای دریافت آن را انجام دهید.

در این تصویر، مشخصات ناودانی با بال های شیبدار را مشاهده می کنید.
در این تصویر، مشخصات ناودانی با بال های شیبدار را مشاهده می کنید.

در خرید اینترنتی، نیازی به مراجعه حضوری به بازار ندارید. تنها کافی است قیمت ناودانی را در جدول‌های ارائه شده در سایت فروشنده بررسی کنید. سپس با کارشناسان فروش مجموعه مورد نظرتان تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید. بعد از صدور فاکتور و پرداخت آن، سفارش شما آماده ارسال می‌شوند. فروشنده‌های اینترنتی مقاطع فولادی، معمولا خدمات حمل و نقل را هم به مشتریان خود ارائه می‌دهند و امکان ارسال سفارش به سراسر کشور را دارند.

خرید مستقیم از کارخانه های تولید کننده معتبر ناودانی

فروشنده‌های معتبر آهن‌آلات تنها محصولات کارخانه معتبر را عرضه می‌کنند تا مشتریان از کیفیت و اعتبار آن‌ها اطمینان داشته باشند. در صفحه کارخانه های فولادی، لیستی از مجتمع‌های فولاد معتبر در سراسر کشور به همراه اطلاعاتی درباره آن‌ها و محصولاتشان ارائه شده است و به شما کمک می‌کند بهترین تولیدکننده‌های ناودانی در سراسر کشور را پیدا کنید.

 

برای خرید ناودانی راه های مختلفی از جمله خرید حضوری، آنلاین و مراجعه به کارخانه وجود دارد.
برای خرید ناودانی راه های مختلفی از جمله خرید حضوری، آنلاین و مراجعه به کارخانه وجود دارد.

 

برای خرید مستقیم ناودانی از تولیدکننده، باید سفارش عمده داشته باشید. زیرا کارخانه‌ها خدمات فروش خرد را ارائه نمی‌دهند. همچنین خطوط تولید بعضی از کارخانه‌ها، روزانه فعال نیستند. بنابراین اگر سفارش شما در انبار موجود نباید، باید تا زمان فعالیت دوباره خط تولید منتظر بمانید. به همین دلیل اکثر خریداران ترجیح می‌دهند محصولات مورد نیازشان را از انبارهای دارای موجودی، تأمین کنند.

گرفت، منبع اطلاعاتی جهت ارائه قیمت‌ ناودانی از تامین‌کنندگان معتبر

خرید اینترنتی در کنار تمام مزیت‌هایی که دارد، زمان زیادی از افراد می‌گیرد. زیرا شما باید نرخ محصول مورد نظرتان را در سایت‌های مختلف بررسی کنید تا متوجه شوید کدام فروشنده آن را با نرخ مناسب‌تری می‌فروشد و خدمات بهتری ارائه می‌دهد. گرفت این مشکل را از پیش روی شما برمی‌دارد. جدول قیمت ناودانی گرفت، شامل نرخ اعلام شده توسط فروشنده‌های مختلف است و امکان مقایسه آن‌ها در یک صفحه وجود دارد. گرفت یک راهنمای خرید است که به شما کمک می‌کند بهترین منبع برای خرید مقاطع مورد نیازتان را پیدا کنید.

راهنمایی کارشناسان گرفت برای خرید ناودانی از بازار و کارخانه

گرفت بهترین راهنمای شما برای خرید ناودانی از تأمین‌کننده‌های بازار و کارخانه محسوب می‌شود. کارشناسان گرفت به تفکیک مشخص کرده‌اند که هرکدام از کارخانه‌های تولیدکننده ناودانی، کدام یک از انواع این محصولات را در چه سایزهایی و با چه مشخصاتی به فروش می‌رسانند. در نتیجه شما متوجه خواهید شد که تولیدات کدام کارخانه برای کاربرد مورد نظر شما مناسب‌تر است و با چه نرخی توسط تولیدکننده‌ها عرضه می‌شود. همچنین قیمت ناودانی کارخانه هم در گرفت ثبت شده است تا امکان مقایسه برای شما وجود داشته باشد. در گرفت شما راهنمایی‌های لازم پیش از خرید را دریافت خواهید کرد و می‌توانید با آگاهی کامل، محصولات مورد نیاز پروژه خود را خریداری کنید.

سوالات متداول

وزن ناودانی چگونه محاسبه می شود؟

وزن ناودانی = طول ناودانی * وزن مخصوص ناودانی 

در هنگام خرید ناودانی، به چه مواردی لازم است دقت داشته باشیم؟

پیش از تهیه ناودانی، بهتر است از اصل یا تقلبی بودن آن اطمینان حاصل کنید، سپس قیمت ناودانی، را از جداول موجود در این صفحه استعلام بگیرید و با انتخاب بهترین فروشنده، خریدی مطمئن را تجربه نمایید.

... بیشتر
به‌روزرسانی لحظه‌ای قیمت‌ها
مقایسه قیمت‌ها
ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان
پشتیبانی آنلاین و تلفنی
امکان ارائه فاکتور رسمی

گرفت، پلی میان تامین‌کنندگان و خریداران

گرفت؛ به‌روزترین مرجع استعلام قیمت آهن آلات و کالاهای فولادی است که با مقایسه نرخ محصولات ارائه شده، توسط تامین کنندگان مختلف بازار، کمک می‌کند بتوانید بدون هدر رفت زمان، خریدی مطمئن و آسوده و با بهترین قیمت را تجربه کنید.

image