لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ناودانی ناب تبریز

ناودانی ناب تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ناودانی 8 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
29,370

تا
31,400
1403/4/24
ناودانی 8 سنگین ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
26,200

تا
29,700
1403/4/24
ناودانی 8 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
29,370

تا
29,900
1403/4/24
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
27,800

تا
29,810
1403/4/24
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
28,800

تا
32,670
1403/4/24
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
26,200

تا
32,670
1403/4/24
ناودانی 10 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
29,800
1403/4/24
ناودانی 12 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
24,800

تا
29,800
1403/4/24
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
28,500

تا
32,670
1403/4/24
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
28,200

تا
32,670
1403/4/24
ناودانی 12 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
28,800

تا
29,800
1403/4/24
ناودانی 14 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
29,800
1403/4/24
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
29,800

تا
326,700
1403/4/24
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
26,200

تا
32,670
1403/4/24
ناودانی 14 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
28,600

تا
29,900
1403/4/24
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
29,200

تا
32,670
1403/4/24
ناودانی 16 سبک ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
28,600

تا
29,000
1403/4/20
ناودانی 16 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
31,100
1403/4/24
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
30,000

تا
30,900
1403/4/24
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
27,100

تا
32,670
1403/4/24
ناودانی 18 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
32,000

تا
33,000
1403/4/24
ناودانی 18 سنگین ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
40,000

تا
41,000
1403/4/20
ناودانی 18 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم29,0001403/4/24
ناودانی 18 سنگین ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
26,900

تا
41,000
1403/4/24