لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تسمه آهنی

تسمه ماشینکاری

نوعضخامتعرضواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ماشین کاریضخامت 3عرض 55کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 3عرض 60کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 3عرض 45کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 3عرض 25کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 3عرض 20کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 3عرض 50کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 3عرض 30کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 3عرض 35کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 3عرض 40کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 4عرض 25کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 4عرض 40کیلوگرماز
43,960

تا
46,960
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 4عرض 35کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 4عرض 20کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 4عرض 30کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 4عرض 60کیلوگرماز
43,960

تا
46,960
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 4عرض 45کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 4عرض 50کیلوگرماز
43,950

تا
46,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 5عرض 50کیلوگرماز
43,450

تا
48,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 5عرض 25کیلوگرماز
43,450

تا
48,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 5عرض 55کیلوگرماز
43,960

تا
48,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 5عرض 35کیلوگرماز
45,950

تا
48,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 5عرض 20کیلوگرماز
43,450

تا
48,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 5عرض 40کیلوگرماز
43,450

تا
48,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 5عرض 30کیلوگرماز
43,450

تا
48,950
1403/3/27
ماشین کاریضخامت 5عرض 45کیلوگرماز
45,950

تا
48,950
1403/3/27

تسمه نوردی

نوعضخامتعرضواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نوردیضخامت 5عرض 40کیلوگرماز
28,000

تا
31,020
1403/3/27
نوردیضخامت 5عرض 50کیلوگرماز
28,000

تا
31,020
1403/3/27
نوردیضخامت 5عرض 20کیلوگرماز
28,000

تا
31,020
1403/3/27
نوردیضخامت 5عرض 30کیلوگرماز
28,000

تا
31,020
1403/3/27
نوردیضخامت 5عرض 25کیلوگرماز
28,000

تا
31,020
1403/3/27

تسمه مسی

نوعضخامتعرضواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مسیضخامت 10عرض 60کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/3/27
مسیضخامت 10عرض 40کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/3/27
مسیضخامت 10عرض 50کیلوگرماز
588,500

تا
726,250
1403/3/27
مسیضخامت 3عرض 15کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/3/27
مسیضخامت 5عرض 80کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/3/27