لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تسمه آهنی

تسمه ماشینکاری

نوعضخامتعرضواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ماشین کاریضخامت 3عرض 55کیلوگرم48,4001402/12/3
ماشین کاریضخامت 3عرض 30کیلوگرم45,1001402/12/3
ماشین کاریضخامت 3عرض 35کیلوگرم45,1001402/12/3
ماشین کاریضخامت 3عرض 40کیلوگرم45,1001402/12/3
ماشین کاریضخامت 3عرض 50کیلوگرم45,1001402/12/3
ماشین کاریضخامت 3عرض 60کیلوگرم45,1001402/12/3
ماشین کاریضخامت 3عرض 25کیلوگرم45,1001402/12/3
ماشین کاریضخامت 3عرض 45کیلوگرم45,1001402/12/3
ماشین کاریضخامت 3عرض 20کیلوگرم45,1001402/12/3
ماشین کاریضخامت 4عرض 35کیلوگرم45,2001402/12/3
ماشین کاریضخامت 4عرض 20کیلوگرم45,2001402/12/3
ماشین کاریضخامت 4عرض 45کیلوگرم45,2001402/12/3
ماشین کاریضخامت 4عرض 60کیلوگرم45,2001402/12/3
ماشین کاریضخامت 4عرض 25کیلوگرم45,2001402/12/3
ماشین کاریضخامت 4عرض 40کیلوگرم45,2001402/12/3
ماشین کاریضخامت 4عرض 30کیلوگرم45,2001402/12/3
ماشین کاریضخامت 4عرض 50کیلوگرم45,2001402/12/3
ماشین کاریضخامت 5عرض 45کیلوگرم46,0001402/12/3
ماشین کاریضخامت 5عرض 40کیلوگرم46,0001402/12/3
ماشین کاریضخامت 5عرض 55کیلوگرم46,0001402/12/3
ماشین کاریضخامت 5عرض 20کیلوگرم46,0001402/12/3
ماشین کاریضخامت 5عرض 50کیلوگرم46,0001402/12/3
ماشین کاریضخامت 5عرض 30کیلوگرم46,0001402/12/3
ماشین کاریضخامت 5عرض 25کیلوگرم46,0001402/12/3
ماشین کاریضخامت 5عرض 35کیلوگرم46,0001402/12/3
ماشین کاریضخامت 6عرض 100کیلوگرم46,9001402/12/3

تسمه نوردی

نوعضخامتعرضواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نوردیضخامت 5عرض 30کیلوگرماز
28,900

تا
29,900
1402/12/2
نوردیضخامت 6عرض 30کیلوگرماز
25,300

تا
28,300
1402/12/2

تسمه مسی

نوعضخامتعرضواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مسی100عرض 20کیلوگرم500,0001402/12/2
مسی40عرض 100کیلوگرم500,0001402/12/2
مسی70عرض 100کیلوگرم500,0001402/12/2
مسیضخامت 10عرض 100کیلوگرم500,0001402/12/2
مسیضخامت 10عرض 40کیلوگرم500,0001402/12/2
مسیضخامت 5عرض 25کیلوگرم500,0001402/12/2