لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تسمه آهنی

تسمه ماشینکاری

نوعضخامتعرضواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ماشین کاریضخامت 3عرض 30کیلوگرماز
43,300

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 3عرض 55کیلوگرماز
43,300

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 3عرض 20کیلوگرماز
43,300

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 3عرض 25کیلوگرماز
43,300

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 3عرض 60کیلوگرماز
43,300

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 3عرض 50کیلوگرماز
43,300

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 3عرض 35کیلوگرماز
43,300

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 3عرض 45کیلوگرماز
43,300

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 3عرض 40کیلوگرماز
43,300

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 4عرض 60کیلوگرماز
43,300

تا
46,960
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 4عرض 45کیلوگرماز
43,290

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 4عرض 40کیلوگرماز
43,300

تا
46,960
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 4عرض 20کیلوگرماز
43,290

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 4عرض 25کیلوگرماز
43,290

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 4عرض 30کیلوگرماز
43,290

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 4عرض 35کیلوگرماز
43,290

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 4عرض 50کیلوگرماز
43,290

تا
46,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 5عرض 20کیلوگرماز
43,010

تا
48,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 5عرض 30کیلوگرماز
43,010

تا
48,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 5عرض 45کیلوگرماز
43,100

تا
48,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 5عرض 50کیلوگرماز
43,010

تا
48,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 5عرض 25کیلوگرماز
43,010

تا
48,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 5عرض 35کیلوگرماز
43,100

تا
48,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 5عرض 40کیلوگرماز
43,010

تا
48,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 5عرض 55کیلوگرماز
43,100

تا
48,950
1403/4/4
ماشین کاریضخامت 6عرض 100کیلوگرماز
42,300

تا
44,950
1403/4/4

تسمه نوردی

نوعضخامتعرضواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نوردیضخامت 5عرض 50کیلوگرماز
27,780

تا
31,020
1403/4/4
نوردیضخامت 5عرض 30کیلوگرماز
27,780

تا
31,020
1403/4/4
نوردیضخامت 5عرض 40کیلوگرماز
27,780

تا
31,020
1403/4/4
نوردیضخامت 5عرض 20کیلوگرماز
27,780

تا
31,020
1403/4/4
نوردیضخامت 5عرض 25کیلوگرماز
27,780

تا
31,020
1403/4/4

تسمه مسی

نوعضخامتعرضواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مسیضخامت 10عرض 40کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/4
مسیضخامت 10عرض 60کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/3
مسیضخامت 10عرض 50کیلوگرماز
588,500

تا
726,250
1403/4/3
مسیضخامت 10عرض 100کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/4
مسیضخامت 3عرض 15کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/4
مسیضخامت 5عرض 80کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/4
مسیضخامت 5عرض 50کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/3
مسیضخامت 5عرض 25کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/3