قیمت فلنج گلودار

قیمت فلنج گلودار

.

قیمت فلنج گلودار مشهد

آخرین بروز رسانی: روز های گذشته
سایزاستانداردضخامتجنسبرندانباربازه قیمت (ریال)قیمت فروشندگان
1/2 1 اینچPN1615فولادیمشهدبنگاه تهران330,008
1/2 2 اینچPN1620فولادیمشهدبنگاه تهران480,003
1/4 1 اینچPN1612فولادیمشهدبنگاه تهران330,008
1 اینچPN1612فولادیمشهدبنگاه تهران285,002
16 اینچPN1635فولادیمشهدبنگاه تهران11,000,008
3 اینچPN1622فولادیمشهدبنگاه تهران650,011
4 اینچPN1622فولادیمشهدبنگاه تهران750,007
5 اینچPN1622فولادیمشهدبنگاه تهران970,002
10 اینچPN1628.6فولادیمشهدبنگاه تهران3,300,008
12 اینچPN1630فولادیمشهدبنگاه تهران4,500,011
14 اینچPN1633فولادیمشهدبنگاه تهران7,600,003
18 اینچPN1638فولادیمشهدبنگاه تهران13,000,005
2 اینچPN1618فولادیمشهدبنگاه تهران390,002
6 اینچPN1623.9فولادیمشهدبنگاه تهران1,200,003
8 اینچPN1628.6فولادیمشهدبنگاه تهران1,850,003